Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0682

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 11 października 2011 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

OJ L 269, 14.10.2011, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/682/oj

14.10.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/31


DECYZJA WYKONAWCZA RADY

z dnia 11 października 2011 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

(2011/682/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na wniosek władz Irlandii Rada przyznała temu państwu pomoc finansową (decyzja wykonawcza 2011/77/UE (2)) w celu wsparcia programu istotnych reform gospodarczych i finansowych, ukierunkowanego na przywrócenie zaufania, umożliwienie powrotu gospodarki do trwałego wzrostu oraz zapewnienie stabilności finansowej w Irlandii, w strefie euro i w Unii.

(2)

Zgodnie z konkluzjami szefów państw lub rządów strefy euro oraz instytucji Unii z dnia 21 lipca 2011 r. dotyczącymi udzielania pożyczek z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej wydłużenie okresów wymagalności oraz obniżenie marży naliczanej od stopy procentowej byłyby korzystne dla zapewnienia realizacji celów programu.

(3)

W celu przyczynienia się do osiągnięcia celów dotyczących płynności i stabilności finansów publicznych wydłużenie okresów wymagalności oraz obniżenie marży naliczanej od stopy procentowej powinno mieć również zastosowanie do już wypłaconych transz.

(4)

W świetle powyższych zmian należy zmienić decyzję wykonawczą 2011/77/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 1 decyzji wykonawczej 2011/77/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Unia udziela Irlandii pożyczki do maksymalnej wysokości 22,5 mld EUR, przy czym średni okres wymagalności wynosi maksymalnie 12,5 roku. Okres wymagalności poszczególnych transz pożyczki może wynieść maksymalnie 30 lat.”;

2)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Irlandia pokrywa koszty finansowania każdej transzy pomocy finansowej ponoszone przez Unię.”.

Artykuł 2

Artykuł 1 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 1 ust. 5 decyzji wykonawczej 2011/77/UE, w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją, mają zastosowanie także do transz pożyczki, które zostały wypłacone przed wejściem w życie niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Irlandii.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 11 października 2011 r.

W imieniu Rady

M. DOWGIELEWICZ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 118 z 12.5.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 30 z 4.2.2011, s. 34.


Top