Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_288_R_0001_01

2010/666/UE: Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych
Umowa między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

OJ L 288, 5.11.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/1


DECYZJA RADY

z dnia 3 czerwca 2010 r.

w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

(2010/666/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją z dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową zawartą na poziomie Unii.

(2)

W imieniu Unii Komisja wynegocjowała umowę z rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych (zwaną dalej „umową”), zgodnie z mechanizmami i wytycznymi zawartymi w załączniku do decyzji Rady z dnia 5 czerwca 2003 r.

(3)

Umowa wynegocjowana przez Komisję powinna zostać podpisana i być tymczasowo stosowana, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy miedzy Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych, z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy.

Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Do czasu jej wejścia w życie umowa jest stosowana tymczasowo od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur (1).

Artykuł 4

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do dokonania notyfikacji przewidzianej w art. 7 ust. 2 umowy.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 czerwca 2010 r.

W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący


(1)  Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


UMOWA

między Unią Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

UNIA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

RZĄD SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI WIETNAMU,

z drugiej strony,

(zwane dalej „stronami”),

STWIERDZAJĄC, że dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między siedemnastoma państwami członkowskimi Unii Europejskiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu zawierają postanowienia sprzeczne z prawem Unii Europejskiej,

STWIERDZAJĄC, że Unia Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie szeregu aspektów, które mogą zostać włączane do dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Unii Europejskiej przewoźnicy lotniczy Unii Europejskiej ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do pozbawionego dyskryminacji dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Unią Europejską a pewnymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych koncesjonowanych zgodnie z prawem Unii Europejskiej,

UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, które są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, muszą zostać doprowadzone do zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, a także w celu zachowania ciągłości takich przewozów,

STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Unii Europejskiej przewoźnicy lotniczy nie mogą co do zasady zawierać porozumień, które mogłyby wpływać na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji,

UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej zawartych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, które (i) wymagają lub sprzyjają przyjmowaniu porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków przedsiębiorstw lub uzgodnionych praktyk, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach; lub (ii) wzmacniają skutki wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub (iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków, które zapobiegają, zakłócają lub ograniczają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw,

STWIERDZAJĄC, że celem Unii Europejskiej jako strony tych negocjacji nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu lotniczego między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu ani naruszenie równowagi między przewoźnikami lotniczymi Unii Europejskiej a przewoźnikami lotniczymi z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, ani też negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących dwustronnych umów o komunikacji lotniczej dotyczących praw przewozowych,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

1.   Dla celów niniejszej umowy określenie „państwa członkowskie” oznacza państwa członkowskie Unii Europejskiej a określenie „Traktaty UE” oznacza Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2.   Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku 1 odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

3.   Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku 1 odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych pochodzących z państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie.

Artykuł 2

Wyznaczenie przez państwo członkowskie

1.   Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku 2 lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, jego upoważnień oraz zezwoleń wydanych przez rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia wspomnianych upoważnień lub zezwoleń wydanych przewoźnikowi lotniczemu.

2.   Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie, rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu wydaje odpowiednie upoważnienia i zezwolenia w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że:

(i)

przewoźnik lotniczy jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego zgodnie z Traktatami UE oraz posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Unii Europejskiej; oraz

(ii)

państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a w wyznaczeniu jest wyraźnie określona właściwa władza lotnicza; oraz

(iii)

przewoźnik lotniczy jest własnością, bezpośrednio lub poprzez pakiet większościowy, państw członkowskich lub obywateli tych państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku 3, lub obywateli tych innych państw, oraz pozostaje pod skuteczną kontrolą tych państw lub tych obywateli.

3.   Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez państwo członkowskie, jeżeli:

(i)

przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony, zgodnie z Traktatami UE, na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego lub nie posiada ważnej koncesji wydanej zgodnie z prawem Unii Europejskiej; lub

(ii)

państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje ani nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym, lub w wyznaczeniu nie jest wyraźnie określona właściwa władza lotnicza; lub

(iii)

przewoźnik lotniczy nie jest własnością, bezpośrednio lub poprzez pakiet większościowy, ani nie znajduje się pod skuteczną kontrolą państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich, lub innych państw wymienionych w załączniku 3, lub obywateli tych innych państw.

Wykonując swoje prawa na mocy niniejszego ustępu, rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu nie stosuje dyskryminacji między przewoźnikami lotniczymi Unii Europejskiej ze względu na ich przynależność państwową.

Artykuł 3

Bezpieczeństwo

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają artykuły wymienione w załączniku 2 lit. c).

2.   Jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Socjalistycznej Republiki Wietnamu zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w umowie między państwem członkowskim, które wyznaczyło danego przewoźnika lotniczego, a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu mają w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez wspomniane inne państwo członkowskie oraz w stosunku do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego.

Artykuł 4

Zgodność z regułami konkurencji

1.   Dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawarte między państwami członkowskimi a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu pozostają bez uszczerbku dla reguł konkurencji każdej ze stron.

2.   Postanowienia wymienione w załączniku 2 lit. d) tracą moc.

Artykuł 5

Załączniki do umowy

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 6

Zmiany lub poprawki

Strony mogą w każdej chwili zmienić lub poprawić niniejszą umowę w drodze wzajemnego porozumienia.

Artykuł 7

Wejście w życie i tymczasowe stosowanie

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie po dokonaniu przez strony wzajemnej pisemnej notyfikacji zakończenia ich wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie umowy.

2.   Nie naruszając postanowień ust. 1, strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie niniejszej umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.

3.   Umowy oraz inne porozumienia między państwami członkowskimi a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, które w dniu podpisania niniejszej umowy nie weszły jeszcze w życie i nie są tymczasowo stosowane, są wymienione w załączniku 1 lit. b). Niniejszą umowę stosuje się do wszystkich takich umów i porozumień z dniem ich wejścia w życie lub z dniem rozpoczęcia ich tymczasowego stosowania.

Artykuł 8

Wygaśnięcie

1.   W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku 1, jednocześnie wygasają wszystkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do danej umowy wymienionej w załączniku 1.

2.   W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienionych w załączniku 1, jednocześnie wygasa niniejsza umowa.

W dowód czego, niżej podpisani odpowiednio upoważnieni podpisali niniejszą umowę.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Brukseli dnia 4 października 2010 r. w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i wietnamskim.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

ZAŁĄCZNIK 1

Wykaz umów, o których mowa w art. 1 niniejszej umowy

a)

Umowy o komunikacji lotniczej między rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej umowy były zawarte, podpisane lub tymczasowo stosowane:

Umowa o komunikacji lotniczej między federalnym rządem Austrii a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu sporządzona w Hanoi w dniu 27 marca 1995 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Austria”,

ostatnio zmieniona uzgodnionymi protokołami sporządzonymi w Hanoi w dniu 5 kwietnia 2006 r.,

Umowa między rządem Królestwa Belgii a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Brukseli w dniu 21 października 1992 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Belgia”,

Umowa między rządem Ludowej Republiki Bułgarii a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich terytoriami, sporządzona w Sofii w dniu 1 października 1979 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Bułgaria”,

Umowa między rządem Republiki Czeskiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Pradze w dniu 23 maja 1997 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Republika Czeska”,

Umowa o komunikacji lotniczej między rządem Królestwa Danii a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, sporządzona w Hanoi w dniu 25 września 1997 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Dania”,

umowa powinna być odczytywana wraz z protokołem ustaleń pomiędzy Królestwem Danii, Królestwem Norwegii oraz Królestwem Szwecji a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, sporządzonym w Hanoi w dniu 25 września 1997 r.,

Umowa o komunikacji lotniczej między rządem Republiki Finlandii a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, podpisana w Hanoi w dniu 26 października 2000 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Finlandia”,

Umowa o komunikacji lotniczej między rządem Republiki Francuskiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, sporządzona w Paryżu w dniu 14 kwietnia 1977 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Francja”,

Umowa o transporcie lotniczym między rządem Republiki Federalnej Niemiec a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, sporządzona w Bonn w dniu 26 sierpnia 1994 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Niemcy”,

Umowa między rządem Republiki Węgierskiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Hanoi w dniu 4 lutego 1998 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Węgry”,

Umowa między rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Luksemburgu w dniu 26 października 1994 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Luksemburg”,

Umowa między Królestwem Niderlandów a Socjalistyczną Republiką Wietnamu dotycząca komunikacji lotniczej pomiędzy i poza terytoriami tych państw, sporządzona w Hanoi w dniu 1 października 1993 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Niderlandy”,

umowa między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o cywilnej komunikacji lotniczej, sporządzona w Warszawie dnia 11 września 1976 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Polska”,

Umowa o transporcie lotniczym między rządem Republiki Portugalskiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, sporządzona w Lizbonie w dniu 3 lutego 1998 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Portugalia”,

Umowa między rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca cywilnego transportu lotniczego, sporządzona w Hanoi w dniu 26 czerwca 1979 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Rumunia”,

Umowa o komunikacji lotniczej między rządem Królestwa Szwecji a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, sporządzona w Hanoi w dniu 25 września 1997 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Szwecja”,

umowa powinna być odczytywana wraz z protokołem ustaleń pomiędzy Królestwem Danii, Królestwem Norwegii oraz Królestwem Szwecji a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, sporządzonym w Hanoi w dniu 25 września 1997 r.,

Umowa o transporcie lotniczym między rządem Republiki Słowackiej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu, sporządzona w Hanoi w dniu 6 listopada 1997 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Słowacja”,

Umowa między rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu dotycząca komunikacji lotniczej, sporządzona w Londynie w dniu 19 sierpnia 1994 r., zwana dalej w załączniku 2 „umową Wietnam-Zjednoczone Królestwo”,

ostatnio zmieniona wymianą not w Hanoi w dniach 8 i 26 września 2000 r.

b)

Umowy o komunikacji lotniczej i inne porozumienia parafowane lub podpisane między rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej umowy nie weszły jeszcze w życie i nie były tymczasowo stosowane.

ZAŁĄCZNIK 2

Wykaz artykułów zawartych w umowach wymienionych w załączniku 1, o których mowa w art. 2–4 niniejszej umowy

a)

Wyznaczenie przez państwo członkowskie:

art. 3 ust. 5 umowy Wietnam-Austria,

art. 3 ust. 4 umowy Wietnam-Bułgaria,

art. 3 ust. 4 umowy Wietnam-Dania,

art. 4 ust. 4 umowy Wietnam-Republika Czeska,

art. 4 ust. 5 umowy Wietnam-Finlandia,

art. 7 ust. 4 umowy Wietnam-Francja,

art. 3 ust. 4 umowy Wietnam-Niemcy,

art. 3 ust. 4 umowy Wietnam-Węgry,

art. 3 ust. 4 umowy Wietnam-Luksemburg,

art. 4 ust. 4 umowy Wietnam-Niderlandy,

art. 3 ust. 2 umowy Wietnam-Polska,

art. 3 ust. 4 umowy Wietnam-Portugalia,

art. 3 umowy Wietnam-Rumunia,

art. 3 ust. 4 umowy Wietnam-Szwecja,

art. 3 ust. 4 umowy Wietnam-Słowacja,

art. 4 ust. 4 umowy Wietnam-Zjednoczone Królestwo.

b)

Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń:

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Wietnam-Austria,

art. 5 ust. 1 lit. d) umowy Wietnam-Belgia,

art. 4 lit. a) umowy Wietnam-Bułgaria,

art. 5 ust. 1 lit. a) umowy Wietnam-Republika Czeska,

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Wietnam-Dania,

art. 5 ust. 1 lit. a) umowy Wietnam-Finlandia,

art. 9 ust. 1 lit. a) umowy Wietnam-Francja,

art. 4 ust. 1 umowy Wietnam-Niemcy,

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Wietnam-Węgry,

art. 4 ust. 1 lit. c) umowy Wietnam-Luksemburg,

art. 5 ust. 1 lit. c) umowy Wietnam-Niderlandy,

art. 4 ust. 1 umowy Wietnam-Polska,

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Wietnam-Portugalia,

art. 4 umowy Wietnam-Rumunia,

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Wietnam-Szwecja,

art. 4 ust. 1 lit. a) umowy Wietnam-Słowacja,

art. 5 ust. 1 lit. a) umowy Wietnam-Zjednoczone Królestwo.

c)

Bezpieczeństwo:

art. 6 bis umowy Wietnam-Austria,

art. 7 umowy Wietnam-Belgia,

art. 11 umowy Wietnam-Republika Czeska,

art. 18 umowy Wietnam-Finlandia,

art. 4 umowy Wietnam-Francja,

art. 9 umowy Wietnam-Węgry,

art. 6 umowy Wietnam-Luksemburg,

art. 14 umowy Wietnam-Niderlandy,

art. 9 umowy Wietnam-Rumunia,

art. 7 umowy Wietnam-Słowacja,

art. 9a umowy Wietnam-Zjednoczone Królestwo.

d)

Zgodność z regułami konkurencji:

art. 13 ust. 1 i 7 umowy Wietnam-Belgia,

art. 9 ust. 3-8 umowy Wietnam-Bułgaria,

art. 7 ust. 2 umowy Wietnam-Republika Czeska,

art. 11 ust. 2 umowy Wietnam-Dania,

art. 12 ust. 2-7 umowy Wietnam-Francja,

art. 6 ust. 1 i 4-6 umowy Wietnam-Węgry,

art. 11 ust. 2-4 umowy Wietnam-Luksemburg,

art. 6 ust. 2-6 umowy Wietnam-Niderlandy,

art. 20 ust. 2 i 4 umowy Wietnam-Polska,

art. 16 ust. 2-6 umowy Wietnam-Portugalia,

art. 14 ust. 1-6 umowy Wietnam-Rumunia,

art. 12 ust. 3, 5 i 6 umowy Wietnam-Słowacja,

art.11 ust. 2 umowy Wietnam-Szwecja,

art. 7 ust. 3 i 4 umowy Wietnam-Zjednoczone Królestwo.

ZAŁĄCZNIK 3

Wykaz innych państw, o których mowa w art. 2 niniejszej umowy

a)

Republika Islandii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

b)

Księstwo Liechtensteinu (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

c)

Królestwo Norwegii (na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

d)

Konfederacja Szwajcarska (na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o transporcie lotniczym).


Top