Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0486

2010/486/UE: Decyzja Rady z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2010/320/UE skierowanej do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

OJ L 241, 14.9.2010, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2011; Uchylony przez 32011D0734

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/486/oj

14.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/12


DECYZJA RADY

z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie zmiany decyzji 2010/320/UE skierowanej do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

(2010/486/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 126 ust. 9 i art. 136,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 136 ust. 1 lit. a) TFUE przewiduje możliwość przyjęcia środków w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro, w celu wzmocnienia koordynacji i nadzoru ich dyscypliny budżetowej.

(2)

W art. 126 TFUE określono, że państwa członkowskie mają unikać nadmiernego deficytu budżetowego oraz ustanowiono w tym celu procedurę nadmiernego deficytu. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu, którego część naprawcza obejmuje przepisy wykonawcze regulujące procedurę nadmiernego deficytu, stanowi ramy wspierające realizację polityki rządu mającej na celu szybkie przywrócenie dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej.

(3)

Dnia 27 kwietnia 2009 r. Rada, zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, podjęła decyzję o istnieniu nadmiernego deficytu w Grecji.

(4)

Dnia 10 maja 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/320/UE skierowaną do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu (1) (dalej zwaną „decyzją”). W decyzji przewidziano rok 2014 jako termin dostowania się Grecji do jej postanowień. Rada określiła następującą ścieżkę korekty deficytu: deficyt publiczny nieprzekraczający 8 % PKB w 2010 r., 7,6 % PKB w 2011 r., 6,5 % PKB w 2012 r., 4,9 % PKB w 2013 r. i 2,6 % PKB w 2014 r.

(5)

W prognozie dostępnej w chwili przyjęcia przez Radę decyzji zakładano spadek realnego PKB o 4 % w 2010 r. i 2,6 % w 2011 r., a następnie jego wzrost w kolejnych latach, kiedy to tempo wzrostu gospodarczego miało osiągnąć 1,1 % w 2012 r. oraz 2,1 % w latach 2013 i 2014. Zakładano również, że deflator PKB w kolejnych latach okresu 2010–2014 wyniesie odpowiednio 1,2 %, – 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % oraz 1,0 %. Biorąc pod uwagę odnotowany od tego czasu rozwój sytuacji gospodarczej, powyższe stopy wzrostu realnego PKB można nadal traktować jako scenariusz umiarkowany, w ramach którego równoważą się perspektywy polepszenia i pogorszenia sytuacji, natomiast w przypadku deflatora PKB prognozuje się znacznie wyższe wartości w latach 2010–2012, odpowiednio 3½ %, 1¼ % oraz ½ %.

(6)

Grecja poczyniła znaczne postępy we wdrażaniu środków określonych w decyzji. W niektórych obszarach środki zostały nawet zastosowane wcześniej niż wymagano. Dotyczy to w szczególności reformy systemu emerytalnego, reformy samorządów lokalnych oraz publikowania miesięcznych statystyk dotyczących dochodów i wydatków władz publicznych. W każdym z tych obszarów konieczne jest jednak nadal dokonanie wielu dostosowań.

(7)

Dnia 6 sierpnia 2010 r. Grecja przedłożyła Radzie i Komisji sprawozdanie, w którym przedstawiono środki polityki podjęte celem zastosowania się do decyzji. Komisja dokonała oceny tego sprawozdania i doszła do wniosku, że Grecja w zadowalający sposób stosuje się do decyzji.

(8)

W świetle powyższego właściwa wydaje się zmiana decyzji w wielu różnych punktach, przy jednoczesnym utrzymaniu terminu korekty nadmiernego deficytu i odpowiedniej ścieżki dostosowania zarówno w przypadku wskaźnika deficytu, jak i wskaźnika zadłużenia publicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2010/320/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

włączenie do projektu budżetu na rok 2011 następujących środków na rzecz konsolidacji budżetowej wynoszących co najmniej 3,2 % PKB (4,3 % PKB, jeżeli uwzględnić przeniesienia ze środków wdrożonych w roku 2010): ograniczenie zużycia pośredniego sektora instytucji rządowych i samorządowych o co najmniej 300 mln EUR w porównaniu z poziomem w 2010 r. (oprócz oszczędności uzyskanych w wyniku reformy administracji publicznej i samorządów lokalnych, o której mowa w niniejszym ustępie); zamrożenie indeksacji emerytur (w celu uzyskania oszczędności w wysokości 100 mln EUR); czasowo stosowany podatek kryzysowy od przedsiębiorstw o wysokiej rentowności (przynoszący co najmniej 600 mln EUR dodatkowych dochodów rocznie w latach 2011, 2012 i 2013); obowiązek wnoszenia zaliczek na poczet podatku przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek (prowadzący do dodatkowych dochodów w wysokości co najmniej 400 mln EUR w 2011 r. i jeszcze wyższych – o co najmniej 100 mln EUR rocznie – wpływów w latach 2012 i 2013); poszerzenie bazy opodatkowania podatkiem VAT poprzez objęcie nim niektórych zwolnionych dotychczas usług oraz objęcie stawką podstawową 30 % towarów i usług, które obecnie są objęte stawką obniżoną (prowadzące do dodatkowych dochodów w wysokości 1 mld EUR); stopniowe wprowadzenie podatku ekologicznego od emisji CO2 (przynoszącego dodatkowe dochody w wysokości co najmniej 300 mln EUR w 2011 r.); wdrożenie przez rząd przepisów służących reformie administracji publicznej oraz reorganizacji samorządów lokalnych (w celu zmniejszenia kosztów o co najmniej 500 mln EUR w roku 2011 i o kolejne 500 mln EUR rocznie w latach 2012 i 2013); ograniczenie inwestycji finansowanych wewnętrznie (o co najmniej 500 mln EUR) poprzez priorytetowe traktowanie projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE; zachęty do uregulowania statusu budynków wybudowanych z naruszeniem planów zagospodarowania przestrzennego (prowadzące do dodatkowych dochodów w wysokości co najmniej 1 500 mln EUR w latach 2011–2013, w tym co najmniej 500 mln EUR w roku 2011); pobór dochodów z tytułu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych (co najmniej 500 mln EUR z tytułu udzielenia zezwolenia oraz 200 mln EUR z tytułu rocznych opłat licencyjnych); poszerzenie bazy opodatkowania podatkiem od nieruchomości dzięki zaktualizowaniu wartości aktywów (mające przynieść co najmniej 400 mln EUR dodatkowych dochodów); zwiększenie opodatkowania składników wynagrodzenia wypłacanych w naturze, w tym opodatkowania rat leasingowych za pojazdy (o co najmniej 150 mln EUR); zwiększenie opodatkowania towarów luksusowych (o co najmniej 100 mln EUR); specjalny podatek od nielegalnie wybudowanych obiektów (mający przynieść co najmniej 800 mln EUR rocznie) oraz zastąpienie jedynie 20 % przechodzących na emeryturę pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym (rząd centralny, samorządy lokalne, fundusze zabezpieczenia społecznego, przedsiębiorstwa publiczne, agencje państwowe i pozostałe instytucje publiczne). W porozumieniu z Komisją można rozważyć zastosowanie innych środków umożliwiających osiągnięcie porównywalnych oszczędności budżetowych;”;

2)

w art. 2 ust. 2. skreśla się lit. b);

3)

art. 2 ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

zainicjowanie niezależnych przeglądów administracji centralnej oraz istniejących programów socjalnych;”;

4)

w art. 2 ust. 2 dodaje się litery w brzmieniu:

„j)

stworzenie centralnego, kompletnego rejestru przedsiębiorstw publicznych;

k)

plan działań z harmonogramem konkretnych kroków prowadzących do utworzenia centralnego urzędu zamówień publicznych;

l)

ustawę wprowadzającą górny limit w wysokości 50 mln EUR w odniesieniu do kwoty, którą sektor instytucji rządowych i samorządowych płaci na rzecz operatorów kolejowych z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej w latach 2011–2013, oraz ustanawiającą zasadę, że państwo nie udziela żadnego dodatkowego – bezpośredniego ani pośredniego – wsparcia operatorom kolejowym;

m)

plan biznesowy dla greckich kolei. W planie biznesowym należy określić sposób osiągnięcia od roku 2011 rentowności działalności operacyjnej (z uwzględnieniem kosztów amortyzacji), w tym przez zamknięcie przynoszących straty tras, podwyższenie taryf oraz redukcję płac i zatrudnienia; przedstawić szczegółową analizę wrażliwości, jeśli chodzi o wpływ różnych scenariuszy zmiany układu zbiorowego na koszty płac oraz wyjaśnić różne warianty polityki personalnej; plan zakłada również restrukturyzację spółki holdingowej, w tym zbycie nieruchomości i innych aktywów;”;

5)

w art. 2 ust. 2 dodaje się nową lit. n) o treści lit. c) art. 2 ust. 3;

6)

w art. 2 ust. 2 dodaje się litery w brzmieniu:

„o)

reformę przepisów z zakresu ochrony zatrudnienia celem wydłużenia okresu próbnego dla nowo zatrudnionych pracowników do jednego roku oraz ułatwienia korzystania z umów na czas określony;

p)

zmianę uregulowań dotyczących systemu arbitrażu w celu umożliwienia każdej ze stron skierowania sprawy do arbitrażu, w przypadku gdy nie zgadza się z propozycją mediatora;

q)

reformę procedury arbitrażowej w celu zapewnienia, by funkcjonowała zgodnie z przejrzystymi i obiektywnymi kryteriami oraz utworzenie niezależnego komitetu arbitrów uprawnionego do podejmowania decyzji niezależnie od rządu.”;

7)

art. 2 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

ostateczne przyjęcie środków, o których mowa w ust. 2 lit. a);”;

8)

art. 2 ust. 3 lit. c) staje się lit. n) w art. 2 ust. 2;

9)

w art. 2 ust. 3 skreśla się lit. d), e) i h);

10)

w art. 2 ust. 3 dodaje się litery w brzmieniu:

„m)

ustawę, która zabrania samorządom lokalnym osiągania deficytów co najmniej do roku 2014;

n)

opublikowanie tymczasowych prognoz długoterminowych dotyczących wydatków na emerytury do roku 2060 zgodnie z uchwaloną w lipcu 2010 r. reformą ustawodawczą dotyczącą głównych systemów emerytalnych (IKA, w tym system emerytalny urzędników służby cywilnej, OGA i OAEE);

o)

zwrócenie się o pomoc techniczną do ekspertów międzynarodowych w zakresie różnych aspektów wydajności i skuteczności systemu opieki zdrowotnej i zarządzania szpitalami, tak aby zwiększyć wydajność i ograniczyć marnotrawstwo;

p)

egzekwowanie opłaty w wysokości 3 EUR za regularne usługi ambulatoryjne w szpitalach publicznych.”;

11)

w art. 2 ust. 4 dodaje się literę w brzmieniu:

„b)

opublikowanie kompleksowych prognoz długoterminowych dotyczących wydatków na emerytury do roku 2060 zgodnie z uchwaloną w lipcu 2010 r. reformą ustawodawczą. Prognozy obejmują dodatkowe (uzupełniające) systemy emerytalne i są oparte na obszernych zbiorach danych gromadzonych i opracowywanych przez krajowy organ właściwy w kwestiach matematyki ubezpieczeniowej. Prognozy te są oceniane przez ekspertów i zatwierdzane przez Komitet Polityki Gospodarczej.”;

12)

art. 2 ust. 5 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

środki wdrażające ustalenia dokonane w trakcie pierwszego etapu niezależnych funkcjonalnych przeglądów administracji centralnej i programów socjalnych;”;

13)

w art. 2 ust. 5 dodaje się litery w brzmieniu:

„d)

ustawę zmieniającą główne parametry systemu emerytalnego w celu ograniczenia wzrostu wydatków sektora publicznego w latach 2010–2060 poniżej 2,5 % PKB, jeżeli prognozy długoterminowe, o których mowa w ust. 3 lit. n) i w ust. 4 lit. b), wskazują, że przewidywany wzrost wydatków publicznych na emerytury miałby przekroczyć ten limit;

e)

zmianę zasad funkcjonowania dodatkowych (uzupełniających) publicznych systemów emerytalnych, mającą na celu ustabilizowanie wydatków i zagwarantowanie neutralności budżetowej tych systemów;

f)

zmianę wykazu zawodów związanych z ciężkimi i szczególnie uciążliwymi warunkami pracy, tak by obejmował nie więcej niż 10 % ludności aktywnej zawodowo; nowy wykaz zawodów trudnych i niebezpiecznych obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. w odniesieniu do wszystkich obecnych i przyszłych zatrudnionych;

g)

wdrożenie reformy systemu zamówień publicznych określonej w planie działań.”;

14)

w art. 2 ust. 7 dodaje się literę w brzmieniu:

„c)

środki wdrażające ustalenia dokonane w trakcie drugiego etapu niezależnych funkcjonalnych przeglądów administracji centralnej i programów socjalnych.”;

15)

art. 4 ust. 2 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

nieuregulowanych płatności zaliczanych do wydatków publicznych, z wyróżnieniem płatności zaległych;”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 września 2010 r.

W imieniu Rady

D. REYNDERS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 145 z 11.6.2010, s. 6.


Top