Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1194

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 321, 8.12.2009, p. 5–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; Uchylony przez 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1194/oj

8.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1194/2009

z dnia 30 listopada 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu utrzymania jednakowo wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego w Europie konieczne jest wprowadzenie zmian w wymaganiach i procedurach certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia oraz certyfikacji organizacji projektujących i produkujących, a w szczególności wprowadzenie definicji pojęcia główne miejsce prowadzenia działalności, skorygowanie zawartości formularza 1 EASA – Autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi oraz zmiana przepisów dotyczących zezwolenia na lot.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 (2).

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opiniach (3) wydanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (zwaną dalej „Agencją”) zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 65 rozporządzenia (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1702/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 2 dodaje się lit. e), f), g) oraz h) w brzmieniu:

„e)

»główne miejsce prowadzenia działalności« oznacza siedzibę główną lub siedzibę statutową przedsiębiorstwa, gdzie sprawowane są główne funkcje finansowe i prowadzona jest kontrola działalności, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu;

f)

»artykuł« oznacza każdą część lub wyposażenie przeznaczone do cywilnego statku powietrznego;

g)

»ETSO« oznacza Europejską Normę Techniczną. Europejska Norma Techniczna to szczegółowa specyfikacja zdatności do lotu wydana przez Agencję w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami niniejszego rozporządzenia, jako minimalna norma jakości wykonania wymienionych artykułów;

h)

»EPA« oznacza Europejskie Zatwierdzanie Części. Europejskie Zatwierdzanie Części oznacza, że artykuł został wyprodukowany zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi nienależącymi do posiadacza certyfikatu typu na związany z nimi wyrób, z wyłączeniem artykułów ETSO.”;

2)

w art. 3 ust. 5 odwołanie do pkt „21A.112” zastępuje się odwołaniem do pkt „21A.112A”;

3)

w art. 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   W drodze odstępstwa od ust. 1 organizacje produkujące, zatwierdzone zgodnie z sekcją A podczęściami F i G załącznika (część 21) do niniejszego rozporządzenia, mogą nadal wydawać autoryzowane poświadczenia produkcji/obsługi lub oświadczenia o zgodności z wykorzystaniem formularza 1 EASA, pierwotne wydanie, zgodnie z dodatkiem I do załącznika (część 21) do niniejszego rozporządzenia, do dnia 28 września 2010 r.”;

4)

w załączniku (część 21) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 243 z 27.9.2003, s. 6.

(3)  Opinia 03/2006 w sprawie zmian edytorskich, opinia 05/2006 w sprawie głównego miejsca prowadzenia działalności, opinia 06/2008 w sprawie formularza EASA nr 1, opinia 04/2007 w sprawie zezwolenia na lot.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku (część 21) do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

spis treści otrzymuje brzmienie:

Spis treści

21.1

Postanowienia ogólne

SEKCJA A — WYMAGANIA TECHNICZNE

PODCZĘŚĆ A — POSTANOWIENIA OGÓLNE

21A.1

Zakres

21A.2

Podejmowanie czynności przez osobę inną niż wnioskujący lub posiadacz certyfikatu

21A.3

Awarie, niesprawności i wady

21A.3B

Dyrektywy zdatności

21A.4

Koordynacja projektu i produkcji

PODCZĘŚĆ B — CERTYFIKATY TYPU I OGRANICZONE CERTYFIKATY TYPU

21A.11

Zakres

21A.13

Kwalifikowalność

21A.14

Wykazanie zdolności

21A.15

Wniosek

21A.16A

Przepisy zdatności do lotu

21A.16B

Warunki specjalne

21A.17

Podstawa certyfikacji typu

21A.18

Określenie mających zastosowanie wymogów ochrony środowiska i specyfikacji certyfikacyjnych

21A.19

Zmiany powodujące konieczność uzyskania nowego certyfikatu typu

21A.20

Zgodność z podstawą certyfikacji typu i wymogami ochrony środowiska naturalnego

21A.21

Wydanie certyfikatu typu

21A.23

Wydanie ograniczonego certyfikatu typu

21A.31

Projekt typu

21A.33

Kontrole i próby

21A.35

Próby w locie

21A.41

Certyfikat typu

21A.44

Obowiązki posiadacza

21A.47

Zbywalność

21A.51

Termin i ciągłość ważności

21A.55

Przechowywanie dokumentacji

21A.57

Podręczniki

21A.61

Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu

(PODCZĘŚĆ C — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ D — ZMIANY W CERTYFIKATACH TYPU I OGRANICZONYCH CERTYFIKATACH TYPU

21A.90

Zakres

21A.91

Klasyfikacja zmian w projekcie typu

21A.92

Kwalifikowalność

21A.93

Wniosek

21A.95

Zmiany drobne

21A.97

Zmiany poważne

21A.101

Określenie mających zastosowanie specyfikacji certyfikacyjnych i wymogów ochrony środowiska naturalnego

21A.103

Wydanie zatwierdzenia

21A.105

Przechowywanie dokumentacji

21A.107

Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu

21A.109

Obowiązki i znakowanie EPA

PODCZĘŚĆ E — UZUPEŁNIAJĄCE CERTYFIKATY TYPU

21A.111

Zakres

21A.112A

Kwalifikowalność

21A.112B

Wykazanie zdolności

21A.113

Wniosek o uzupełniający certyfikat typu

21A.114

Wykazywanie zgodności

21A.115

Wydanie uzupełniającego certyfikatu typu

21A.116

Zbywalność

21A.117

Zmiany w stosunku do części wyrobu objętej uzupełniającym certyfikatem typu

21A.118A

Obowiązki i znakowanie EPA

21A.118B

Termin i ciągłość ważności

21A.119

Podręczniki

21A.120

Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu

PODCZĘŚĆ F — PRODUKCJA BEZ POSIADANIA ZATWIERDZENIA ORGANIZACJI PRODUKUJĄCEJ

21A.121

Zakres

21A.122

Kwalifikowalność

21A.124

Wniosek

21A.125A

Wydanie zezwolenia

21A.125B

Niezgodności

21A.125C

Termin i ciągłość ważności

21A.126

System inspekcji produkcji

21A.127

Próby: statek powietrzny

21A.128

Próby: silniki i śmigła

21A.129

Obowiązki producenta

21A.130

Oświadczenie o zgodności

PODCZĘŚĆ G — ZATWIERDZANIE ORGANIZACJI PRODUKUJĄCYCH

21A.131

Zakres

21A.133

Kwalifikowalność

21A.134

Wniosek

21A.135

Wydanie zatwierdzenia organizacji produkującej

21A.139

System jakości

21A.143

Charakterystyka

21A.145

Wymagania dla uzyskania zatwierdzenia

21A.147

Zmiany w zatwierdzonej organizacji produkującej

21A.148

Zmiany lokalizacji

21A.149

Zbywalność

21A.151

Warunki zatwierdzenia

21A.153

Zmiany w warunkach zatwierdzenia

21A.157

Kontrole

21A.158

Niezgodności

21A.159

Termin i ciągłość ważności

21A.163

Uprawnienia

21A.165

Obowiązki posiadacza

PODCZĘŚĆ H — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU

21A.171

Zakres

21A.172

Kwalifikowalność

21A.173

Klasyfikacja

21A.174

Wniosek

21A.175

Język

21A.177

Zmiany lub modyfikacje

21A.179

Zbywalność i wydanie powtórne w obrębie państw członkowskich

21A.180

Przeglądy

21A.181

Termin i ciągłość ważności

21A.182

Znakowanie statku powietrznego

PODCZĘŚĆ I — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI W ZAKRESIE HAŁASU

21A.201

Zakres

21A.203

Kwalifikowalność

21A.204

Wniosek

21A.207

Zmiany lub modyfikacje

21A.209

Zbywalność i wydanie powtórne w obrębie państw członkowskich

21A.210

Przeglądy

21A.211

Termin i ciągłość ważności

PODCZĘŚĆ J — ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI PROJEKTUJĄCEJ

21A.231

Zakres

21A.233

Kwalifikowalność

21A.234

Wniosek

21A.235

Wydanie zatwierdzenia organizacji projektującej

21A.239

System gwarantowania projektu

21A.243

Dane

21A.245

Wymagania dla uzyskania zatwierdzenia

21A.247

Zmiany w systemie gwarantowania projektu

21A.249

Zbywalność

21A.251

Warunki zatwierdzenia

21A.253

Zmiany w warunkach zatwierdzenia

21A.257

Kontrole

21A.258

Nieprawidłowości

21A.259

Termin i ciągłość ważności

21A.263

Uprawnienia

21A.265

Obowiązki posiadacza

PODCZĘŚĆ K — CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE

21A.301

Zakres

21A.303

Spełnianie stosownych wymagań

21A.305

Zatwierdzanie części i wyposażenia

21A.307

Dopuszczanie części lub wyposażenia do montażu

(PODCZĘŚĆ L — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ M — NAPRAWY

21A.431

Zakres

21A.432A

Kwalifikowalność

21A.432B

Wykazanie zdolności

21A.433

Projekt naprawy

21A.435

Klasyfikacja napraw

21A.437

Wydanie zatwierdzenia projektu naprawy

21A.439

Produkcja części do wykonania naprawy

21A.441

Realizacja naprawy

21A.443

Ograniczenia

21A.445

Nienaprawione uszkodzenie

21A.447

Przechowywanie dokumentacji

21A.449

Instrukcje zapewnienia ciągłej zdatności do lotu

21A.451

Obowiązki i znakowanie EPA

(PODCZĘŚĆ N — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ O — AUTORYZACJE EUROPEJSKIEJ NORMY TECHNICZNEJ ETSO

21A.601

Zakres

21A.602A

Kwalifikowalność

21A.602B

Wykazanie zdolności

21A.603

Wniosek

21A.604

Autoryzacja ETSO na pomocnicze źródło zasilania (APU)

21A.605

Wymagane dane

21A.606

Wydanie autoryzacji ETSO

21A.607

Uprawnienia z tytułu autoryzacji ETSO

21A.608

Deklaracja projektu i osiągów (DDP)

21A.609

Obowiązki posiadaczy autoryzacji ETSO

21A.610

Zatwierdzanie odstępstw

21A.611

Zmiany projektu

21A.613

Przechowywanie dokumentacji

21A.615

Inspekcje Agencji

21A.619

Termin i ciągłość ważności

21A.621

Zbywalność

PODCZĘŚĆ P – ZEZWOLENIE NA LOT

21A.701

Zakres

21A.703

Kwalifikowalność

21A.705

Właściwy organ

21A.707

Wniosek o zezwolenie na lot

21A.708

Warunki lotu

21A.709

Wniosek o zatwierdzenie warunków lotu

21A.710

Zatwierdzenie warunków lotu

21A.711

Wydanie zezwolenia na lot

21A.713

Zmiany

21A.715

Język

21A.719

Możliwość dokonania transferu

21A.721

Przeglądy

21A.723

Termin i ciągłość ważności

21A.725

Przedłużenie ważności zezwolenia na lot

21A.727

Obowiązki posiadacza zezwolenia na lot

21A.729

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ Q — ZNAKOWANIE WYROBÓW, CZĘŚCI I WYPOSAŻENIA

21A.801

Znakowanie wyrobów

21A.803

Postępowanie z danymi identyfikacyjnymi

21A.804

Znakowanie części i wyposażenia

21A.805

Znakowanie części krytycznych

21A.807

Znakowanie artykułów ETSO

SEKCJA B – ZASADY POSTĘPOWANIA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

PODCZĘŚĆ A — POSTANOWIENIA OGÓLNE

21B.5

Zakres

21B.20

Obowiązki właściwego organu

21B.25

Wymagania organizacyjne w stosunku do właściwego organu

21B.30

Udokumentowane procedury

21B.35

Zmiany organizacyjne i proceduralne

21B.40

Rozstrzyganie sporów

21B.45

Zgłaszanie/koordynacja prac

21B.55

Przechowywanie dokumentacji

21B.60

Dyrektywy zdatności

PODCZĘŚĆ B — CERTYFIKATY TYPU I OGRANICZONE CERTYFIKATY TYPU

(PODCZĘŚĆ C — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ D — ZMIANY W STOSUNKU DO CERTYFIKATÓW TYPU I OGRANICZONYCH CERTYFIKATÓW TYPU

PODCZĘŚĆ E — UZUPEŁNIAJĄCE CERTYFIKATY TYPU

PODCZĘŚĆ F — PRODUKCJA BEZ POSIADANIA ZATWIERDZENIA ORGANIZACJI PRODUKUJĄCEJ

21B.120

Kontrola

21B.125

Niezgodności

21B.130

Wydanie zezwolenia

21B.135

Utrzymanie w mocy zezwolenia

21B.140

Zmiany w zezwoleniu

21B.145

Ograniczenie, zawieszenie i uchylenie zezwolenia

21B.150

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ G — ZATWIERDZANIE ORGANIZACJI PRODUKUJĄCYCH

21B.220

Kontrola

21B.225

Niezgodności

21B.230

Wydanie zatwierdzenia

21B.235

Ciągły nadzór

21B.240

Zmiany w zatwierdzeniu organizacji produkującej

21B.245

Zawieszenie i wycofanie zatwierdzenia organizacji produkującej

21B.260

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ H — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU

21B.320

Kontrola

21B.325

Wydawanie świadectw zdatności do lotu

21B.326

Świadectwo zdatności do lotu

21B.327

Ograniczone świadectwo zdatności do lotu

21B.330

Zawieszanie i wycofywanie świadectw zdatności do lotu i ograniczonych świadectw zdatności do lotu

21B.345

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ I — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI W ZAKRESIE HAŁASU

21B.420

Kontrola

21B.425

Wydanie świadectwa zdatności w zakresie hałasu

21B.430

Zawieszenie i cofnięcie świadectwa zdatności w zakresie hałasu

21B.445

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ J — ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI PROJEKTUJĄCEJ

PODCZĘŚĆ K — CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE

(PODCZĘŚĆ L — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ M — NAPRAWY

(PODCZĘŚĆ N — NIE STOSUJE SIĘ)

PODCZĘŚĆ O — AUTORYZACJE EUROPEJSKIEJ NORMY TECHNICZNEJ

PODCZĘŚĆ P – ZEZWOLENIE NA LOT

21B.520

Kontrola

21B.525

Wydawanie zezwoleń na lot

21B.530

Uchylanie zezwoleń na lot

21B.545

Przechowywanie dokumentacji

PODCZĘŚĆ Q — ZNAKOWANIE WYROBÓW, CZĘŚCI I WYPOSAŻENIA

DODATKI — FORMULARZE EASA”;

2)

tytuł sekcji A otrzymuje brzmienie:

3)

w pkt 21A.14 lit. b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

śmigłem o stałym lub zmiennym skoku.”;

4)

w pkt 21A.35 lit. b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

dla statków powietrznych certyfikowanych na mocy niniejszej sekcji, z wyłączeniem (i) balonów na gorące powietrze, wolnych balonów gazowych, balonów gazowych na uwięzi, szybowców i motoszybowców; oraz (ii) sterowców i samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2 722 kg, celem ustalenia, czy istnieje wystarczająca pewność, że statek powietrzny, jego część lub wyposażenie są niezawodne i prawidłowo funkcjonują.”;

5)

pkt 21A.112 otrzymuje brzmienie:

Każda osoba fizyczna lub prawna (»organizacja«), która wykazała lub jest w trakcie wykazywania swojej zdolności zgodnie z pkt 21A.112B, kwalifikuje się jako wnioskujący o uzupełniający certyfikat typu na mocy warunków ustanowionych w niniejszej podczęści.”;

6)

w pkt 21A.124 lit. b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

zarys informacji wymaganych na podstawie pkt 21A.125A lit. b).”;

7)

pkt 21A.125 otrzymuje brzmienie:

Wnioskujący nabywa prawa otrzymania zezwolenia, wydanego przez właściwy organ, na wykazywanie zgodności poszczególnych wyrobów, części i wyposażenia na mocy niniejszej podczęści, po:

a)

ustanowieniu systemu inspekcji produkcji zapewniającego, że każdy wyrób, część lub wyposażenie odpowiada wymaganiom właściwych danych projektowych i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację;

b)

opracowaniu podręcznika zawierającego:

1.

opis systemu inspekcji produkcji wymaganego na mocy lit. a);

2.

opis środków dokonywania ustaleń w ramach systemu inspekcji produkcji;

3.

opis prób wymaganych na podstawie pkt 21A.127 i pkt 21A.128 oraz nazwisk osób upoważnionych dla celów pkt 21A.130 lit. a).

c)

wykazaniu, że jest w stanie udzielać pomocy zgodnie z pkt 21A.3 i 21A.129 lit. d).”;

8)

w pkt 21A.125B lit. c) odniesienie do „pkt 21B.143” zastępuje się odniesieniem do „pkt 21B.125”;

9)

w pkt 21A.126 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. a) „pkt 21A.125” zastępuje się „pkt 21A.125A lit. a)”;

(ii)

w lit. b) „pkt 21A.125 lit. a)” zastępuje się „pkt 21A.125A lit. a)”;

10)

w pkt 21A.127 lit. a) odniesienie „pkt 21A.125 lit. a)” zastępuje się „pkt 21A.125A lit. a)”;

11)

w pkt 21A.128 odniesienie „pkt 21A.125 lit. a)” zastępuje się odniesieniem „pkt 21A.125A lit. a)”;

12)

w pkt 21A.165 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w lit. c) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

Ustala, czy inne wyroby, części lub wyposażenie są kompletne i czy odpowiadają wymaganiom zatwierdzonych danych projektowych i są w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację, przed wystawieniem formularza 1 EASA dla poświadczenia zgodności z zatwierdzonymi danymi projektowymi i stanu zapewniającego bezpieczną eksploatację. W przypadku silników ustala dodatkowo, zgodnie z danymi dostarczonymi przez posiadacza certyfikatu typu silnika, czy każdy wykonany silnik spełnia mające zastosowanie wymagania w zakresie emisji, o których mowa w pkt 21A.18 lit. b), obowiązujące w dniu wyprodukowania silnika, celem poświadczenia zgodności w zakresie emisji, lub”;

ii)

lit. k) otrzymuje brzmienie:

„k)

W razie konieczności, na podstawie uprawnienia określonego w pkt 21A 163 lit. e), przed wydaniem dla statku powietrznego zezwolenia na lot, stwierdza zgodność z pkt 21A.711 lit. c) i lit. e).”;

13)

w pkt 21A.174 lit. b ppkt 3 (ii) odniesienie „pkt 21A.184 lit. c)” zastępuje się odniesieniem „pkt 21B.327 lit. c)”;

14)

skreśla się pkt 21A.183;

15)

skreśla się pkt 21A.184;

16)

skreśla się pkt 21A.205;

17)

w pkt 21A.245 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Personel we wszystkich działach technicznych jest dostatecznie liczebny i doświadczony oraz nadano mu odpowiednie pełnomocnictwa, by był zdolny do należytego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków i że powyższe wraz z warunkami lokalowymi, środkami i wyposażeniem jest adekwatne, by personel mógł spełniać założenia dla wyrobu w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska.”;

18)

w pkt 21A.263 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

autoryzacji ETSO na mocy pkt 21A.602B lit. b) ppkt 1; lub”;

b)

w lit. c) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

ppkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.

wydawania informacji lub instrukcji zawierających następujące stwierdzenie: Techniczna zawartość niniejszego dokumentu jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J. [XXXX].

4.

zatwierdzania dokumentacyjnych zmian w instrukcji użytkowania z dodatkami w locie statku powietrznego i wydawania takich zmian zawierających następujące stwierdzenie: Nowelizacja nr [YY] do AFM (lub dodatku) nr [ZZ], jest zatwierdzona na mocy upoważnienia DOA nr EASA.21J.[XXXX].”;

(ii)

ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.

wydania zezwolenia na lot zgodnie z pkt 21A.711 lit. b) dla statku powietrznego, który został zaprojektowany lub zmieniony, lub dla którego na mocy pkt 21A.263 lit. c) ppkt 6 zatwierdzono warunki, na jakich można wydać zezwolenie na lot, a sama organizacja projektująca kontroluje konfigurację statku powietrznego w ramach procedury certyfikacji organizacji projektującej, a także potwierdza zgodność z warunkami projektu zatwierdzonymi dla lotu.”;

19)

w pkt 21A.265 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

w razie konieczności, na podstawie uprawnienia określonego w pkt 21A.263 lit. c) ppkt 7, przed wydaniem dla statku powietrznego zezwolenia na lot, stwierdza zgodność z pkt 21A.711 lit. b) i lit. e).”;

20)

w pkt 21A.307 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

towarzyszy im autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi (formularz 1 EASA), poświadczające, że dana pozycja została wyprodukowana zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi i w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację; oraz”;

21)

pkt 21A.432 otrzymuje brzmienie:

a)

Każda osoba fizyczna lub prawna, która wykazała lub jest w trakcie wykazywania swojej zdolności zgodnie z pkt 21A.432B, kwalifikuje się jako wnioskujący o zatwierdzenie projektu naprawy poważnej na mocy warunków ustanowionych w niniejszej podczęści.

b)

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo wnioskować o zatwierdzenie projektu naprawy drobnej.”;

22)

w pkt 21A.601 skreśla się lit. b);

23)

w pkt 21A.605 lit. d) odniesienie do „pkt 21A.125 lit. b)” zastępuje się odniesieniem do „pkt 21A.125A lit. b)”;

24)

w pkt 21A.606 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

jednoznacznym oświadczeniu, że jest przygotowany do spełnienia wymogów pkt 21A.609.”;

25)

w pkt 21A.609 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

Będzie spełniać pkt 21A.3, pkt 21A.3B i 21A.4.”;

26)

pkt 21A.701 otrzymuje brzmienie:

a)

Zezwolenia na lot wydaje się zgodnie z niniejszą podczęścią dla statków powietrznych niespełniających odpowiednich wymagań w zakresie zdatności do lotu lub w stosunku do których nie wykazano, że spełniają one takie wymagania, lecz które są zdolne do wykonania bezpiecznego lotu zgodnie z określonymi warunkami i w następujących celach:

1.

prace badawczo-rozwojowe;

2.

wykazanie zgodności z przepisami lub specyfikacjami certyfikacyjnymi;

3.

szkolenie załóg organizacji projektujących lub organizacji produkujących;

4.

produkcyjne próby w locie statku powietrznego z nowej produkcji;

5.

przelot statków powietrznych będących w produkcji pomiędzy zakładami produkcyjnymi;

6.

przelot statków powietrznych w celu ich zatwierdzenia przez klienta;

7.

dostawa i wywóz statków powietrznych;

8.

przelot statków powietrznych w celu ich zatwierdzenia przez właściwy organ;

9.

badanie rynku, w tym szkolenie załogi klienta;

10.

wystawy i pokazy lotnicze;

11.

przelot statków powietrznych do miejsca obsługi technicznej lub przeprowadzenia oceny zdatności do lotu, lub do miejsca przechowywania;

12.

przelot statku powietrznego o masie przekraczającej maksymalną certyfikowaną masę startową dla lotu przekraczającego normalny zasięg, odbywającego się nad wodą lub nad obszarami lądowymi, gdzie nie są dostępne odpowiednie urządzenia do lądowania lub tankowania paliwa;

13.

bicie rekordów, zawody lotnicze lub podobne imprezy;

14.

przelot statków powietrznych spełniających odpowiednie wymagania zdatności do lotu zanim zostanie potwierdzona zgodność z wymaganiami w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego;

15.

działalność w zakresie lotów o charakterze niekomercyjnym wykonywana pojedynczymi statkami o nieskomplikowanej budowie lub typami statków powietrznych, dla których nie przewidziano świadectw zdatności do lotu lub ograniczonych świadectw zdatności do lotu.

b)

Niniejsza podczęść ustanawia procedurę wydawania zezwoleń na lot i zatwierdzania warunków związanych z lotem oraz ustanawia prawa i obowiązki wnioskujących o wydanie zezwoleń i zatwierdzeń warunków lotu, a także posiadaczy tych zezwoleń i zatwierdzeń.”;

27)

pkt 21A.703 otrzymuje brzmienie:

a)

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na lot, z wyjątkiem zezwolenia na lot wymaganego dla celów pkt 21A.701 lit. a) ppkt 15), gdzie wnioskodawca musi być właścicielem statku powietrznego.

b)

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo wnioskować o zatwierdzenie warunków lotu.”;

28)

pkt 21A.710 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

Przed zatwierdzeniem warunków lotu Agencja, właściwy organ lub upoważniona organizacja muszą stwierdzić, że statek powietrzny jest w stanie wykonać bezpieczny lot w określonych warunkach lub w związku z ustalonymi ograniczeniami. W tym celu Agencja lub właściwy organ mogą przeprowadzić konieczną kontrolę lub niezbędne próby, lub zażądać ich przeprowadzenia przez wnioskodawcę.”;

29)

pkt 21A.711 otrzymuje brzmienie:

a)

Zezwolenie na lot (formularz 20a EASA, patrz dodatek) może być wydane przez właściwy organ na warunkach podanych w pkt 21B.525.

b)

Odpowiednio upoważniona organizacja projektująca może wydać zezwolenie na lot (formularz 20b EASA, patrz dodatek) zgodnie z uprawnieniami przyznanymi na mocy pkt 21A.263 lit. c) ppkt 7), w przypadku, gdy warunki lotu podane w pkt 21A.708 zostały zatwierdzone zgodnie z pkt 21A.710.

c)

Odpowiednio upoważniona organizacja produkująca może wydać zezwolenie na lot (formularz 20b EASA, patrz dodatek) zgodnie z uprawnieniami przyznanymi na mocy pkt 21A.163 lit. e), w przypadku gdy warunki lotu podane w pkt 21A.708 zostały zatwierdzone zgodnie z pkt 21A.710.

d)

Odpowiednio upoważniona organizacja zarządzająca ciągłą zdatnością do lotu może wydać zezwolenie na lot (formularz 20b EASA, patrz dodatek) zgodnie z uprawnieniami przyznanymi na mocy pkt M.A. 711 załącznika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003, w przypadku gdy warunki lotu podane w pkt 21A.708 zostały zatwierdzone zgodnie z pkt 21A.710.

e)

Zezwolenie na lot określa cel lub cele oraz wszelkie warunki i ograniczenia zatwierdzone zgodnie z pkt 21A.710.

f)

Dla zezwoleń wydanych zgodnie z lit. b), lit. c) i lit. d) do właściwego organu składa się kopię zezwolenia na lot i warunków związanych z lotem w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni.

g)

W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z warunków wyszczególnionych w pkt 21A.723 lit. a) nie jest spełniany w odniesieniu do zezwolenia na lot wydanego przez organizację zgodnie z lit. b), lit. c) lub lit. d), organizacja natychmiast cofa zezwolenie i niezwłocznie zawiadamia właściwy organ.”;

30)

w pkt 21A.723 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Zezwolenie na lot wydaje się na okres maksymalnie 12 miesięcy i pozostaje ono ważne, pod warunkiem że:

1.

zachowana zostaje zgodność z warunkami i ograniczeniami, o których mowa w pkt 21A.711 lit. e), dotyczącymi zezwolenia na lot;

2.

nie zrzeczono się ani nie cofnięto zezwolenia na lot;

3.

statek powietrzny pozostanie w tym samym rejestrze.”;

31)

w pkt 21A.801 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

W przypadku załogowych balonów tabliczka identyfikacyjna nakazana w lit. b) mocowana jest do powłoki balonu w takim miejscu, jeżeli jest to wykonalne, by była czytelna dla użytkownika przy napełnianiu balonu. Ponadto kosz, rama nośna i zespół grzewczy jest w sposób trwały i czytelny znakowany nazwą producenta, numerem katalogowym lub równoważnym oraz numerem seryjnym lub równoważnym.”;

32)

w pkt 21A.804 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Każda część i wyposażenie są oznakowane w sposób trwały i czytelny:

1.

nazwą, znakiem fabrycznym lub symbolem identyfikującym producenta w sposób określony właściwymi danymi projektowymi; oraz

2.

numerem katalogowym, o którym mowa w mających zastosowanie danych projektowych; oraz

3.

literami EPA w przypadku części lub wyposażenia wyprodukowanych zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi nienależącymi do posiadacza certyfikatu typu na związany z nimi wyrób, z wyłączeniem artykułów ETSO.”;

33)

dodaje się pkt 21B.125 w brzmieniu:

a)

W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ w trakcie audytu lub w inny sposób obiektywnych dowodów wskazujących na niespełnianie przez posiadacza zezwolenia mających zastosowanie wymagań części A załącznika (część 21), niezgodność ta zostanie sklasyfikowana zgodnie z pkt 21A.125B lit. a).

b)

Właściwy organ podejmuje następujące działania:

1.

w przypadku niezgodności poziomu pierwszego, właściwy organ natychmiast podejmuje działania w celu ograniczenia, zawieszenia lub uchylenia zezwolenia, całkowicie lub częściowo, w zależności od zakresu niezgodności, do czasu pomyślnego zakończenia działań naprawczych przez organizację.

2.

w przypadku niezgodności poziomu drugiego, właściwy organ wyznacza okres na przeprowadzenie działań naprawczych stosownie do charakteru niezgodności, który nie przekracza trzech miesięcy. W określonych okolicznościach, pod koniec tego okresu i w zależności od charakteru niezgodności, właściwy organ może przedłużyć trzymiesięczny okres zgodnie z planem działań naprawczych.

c)

W przypadku niewykonania działań naprawczych w wyznaczonym terminie, właściwy organ podejmuje działania w celu całkowitego lub częściowego zawieszenia zezwolenia.”;

34)

w pkt 21B.135 lit. b) ppkt 2 odniesienie do „pkt 21A.125 lit. b)” zastępuje się odniesieniem do „pkt 21A.125A lit. b)”;

35)

skreśla się pkt 21B.143;

36)

pkt 21B.145 otrzymuje brzmienie:

a)

Decyzja o ograniczeniu, zawieszeniu lub uchyleniu zezwolenia jest przekazywana posiadaczowi zezwolenia w formie pisemnej. Właściwy organ określa przyczyny ograniczenia, zawieszenia lub uchylenia i informuje posiadacza zezwolenia o prawie do odwołania się.

b)

Zawieszone zezwolenie może być przywrócone jedynie po przywróceniu zgodności z sekcją A podczęść F załącznika (część 21).”;

37)

pkt 21B.225 otrzymuje brzmienie:

a)

W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ w trakcie audytu lub w inny sposób dowodów wskazujących na niespełnianie przez posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej mających zastosowanie wymagań części A załącznika (część 21), niezgodność ta zostanie sklasyfikowana zgodnie z pkt 21A.158 lit. a).

b)

Właściwy organ podejmuje następujące działania:

1.

w przypadku niezgodności poziomu pierwszego, właściwy organ natychmiast podejmuje działania w celu ograniczenia, zawieszenia lub uchylenia zatwierdzenia organizacji produkującej, całkowicie lub częściowo, w zależności od zakresu niezgodności, do czasu pomyślnego zakończenia działań naprawczych przez organizację.

2.

w przypadku niezgodności poziomu drugiego, właściwy organ wyznacza okres na przeprowadzenie działań naprawczych stosownie do charakteru niezgodności, który nie przekracza trzech miesięcy. W określonych okolicznościach, pod koniec tego okresu i w zależności od charakteru niezgodności, właściwy organ może przedłużyć trzymiesięczny okres zgodnie z planem działań naprawczych.

c)

W przypadku niewykonania działań naprawczych w wyznaczonym terminie, właściwy organ podejmuje działania w celu całkowitego lub częściowego zawieszenia zatwierdzenia.”;

38)

w pkt 21B.235 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

W celu uzasadnienia utrzymania w mocy zatwierdzenia organizacji produkującej właściwy organ sprawuje ciągły nadzór:

1.

by sprawdzać, czy system jakości posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej pozostaje w zgodności z sekcją A podczęść G niniejszego załącznika (część 21);

2.

by sprawdzać, czy struktura organizacyjna posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej działa zgodnie z charakterystyką organizacji produkującej; oraz

3.

by sprawdzać, czy struktura organizacyjna posiadacza zatwierdzenia organizacji produkującej działa zgodnie z charakterystyką organizacji produkującej; oraz

4.

by monitorować wyrywkowo standard wyrobu, części lub wyposażenia.”;

39)

pkt 21B.325 otrzymuje brzmienie:

a)

Po stwierdzeniu, że spełniane są wymagania określone w pkt 21B.326 oraz stosowne wymagania sekcji A podczęść H niniejszego załącznika (część 21), właściwy organ państwa członkowskiego rejestru bez nieuzasadnionej zwłoki wydaje lub zmienia świadectwo zdatności do lotu (formularz 25 EASA, patrz: dodatek).

b)

Po stwierdzeniu, że spełniane są wymagania określone w pkt 21B.327 oraz stosowne wymagania sekcji A podczęść H niniejszego załącznika (część 21), właściwy organ państwa członkowskiego rejestru bez nieuzasadnionej zwłoki wydaje lub zmienia ograniczone świadectwo zdatności do lotu (formularz 24 EASA, patrz: dodatek).

c)

W przypadku nowego lub używanego statku powietrznego pochodzącego z kraju trzeciego, właściwy organ państwa członkowskiego rejestru, oprócz odpowiedniego świadectwa zdatności do lotu, o którym mowa w lit. a) lub b), wydaje początkowe poświadczenie przeglądu zdatności do lotu (formularz 15a EASA, patrz dodatek).”;

40)

dodaje się pkt 21B.326 w brzmieniu:

Właściwy organ państwa członkowskiego rejestru wydaje świadectwo zdatności do lotu dla:

a)

nowego statku powietrznego

1.

po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 2

2.

kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaganiom zatwierdzonego projektu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru;

b)

używanego statku powietrznego:

1.

po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 3 potwierdzającej, że:

(i)

statek powietrzny odpowiada wymaganiom projektu typu zatwierdzonego według certyfikatu typu i każdego uzupełniającego certyfikatu typu, zmiany lub naprawy zatwierdzonej zgodnie z załącznikiem (część 21); oraz

(ii)

zostały spełnione mające zastosowanie dyrektywy zdatności; oraz

(iii)

statek powietrzny poddano przeglądowi zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami załącznika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003;

2.

kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaganiom zatwierdzonego projektu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.”;

41)

dodaje się pkt 21B.327 w brzmieniu:

a)

Właściwy organ państwa członkowskiego rejestru wydaje ograniczone świadectwo zdatności do lotu dla:

1.

nowego statku powietrznego:

(i)

po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 2;

(ii)

kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaganiom projektu zatwierdzonego przez Agencję według ograniczonego certyfikatu typu lub zgodnie z konkretnymi specyfikacjami zdatności do lotu oraz że jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.

2.

używanego statku powietrznego:

(i)

po przedstawieniu dokumentacji wymaganej na podstawie pkt 21A.174 lit. b) ppkt 3 potwierdzającej, że:

(A)

statek powietrzny odpowiada wymaganiom projektu zatwierdzonego przez Agencję według ograniczonego certyfikatu typu lub zgodnie z konkretnymi specyfikacjami zdatności do lotu, oraz uzupełniającego certyfikatu typu, zmiany lub naprawy zatwierdzonej zgodnie z załącznikiem (część 21); oraz

(B)

zostały spełnione mające zastosowanie dyrektywy zdatności; oraz

(C)

statek powietrzny poddano przeglądowi zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami załącznika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003;

(ii)

kiedy właściwy organ państwa członkowskiego rejestru uzna, że statek powietrzny odpowiada wymaganiom zatwierdzonego projektu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. Powyższe może obejmować przeglądy dokonywane przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.

b)

Dla statku powietrznego, który nie może spełnić podstawowych wymogów, o których mowa w rozporządzeniu podstawowym, i który nie kwalifikuje się do ograniczonego certyfikatu typu, Agencja, jeśli jest to niezbędne dla uwzględnienia odstępstw od tych podstawowych wymagań:

1.

wydaje konkretne specyfikacje zdatności do lotu i sprawdza zgodność z nimi celem zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do zamierzonego użytkowania, oraz

2.

wyszczególnia ograniczenia użytkowania tego statku powietrznego.

c)

Ograniczenia użytkowania są powiązane z ograniczonymi świadectwami zdatności do lotu, w tym zastrzeżeniami dotyczącymi przestrzeni powietrznej, jeśli jest to niezbędne dla uwzględnienia odstępstw od podstawowych wymagań w zakresie zdatności do lotu ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym.”;

42)

pkt 21B.525 otrzymuje brzmienie:

Właściwy organ wydaje zezwolenie na lot (formularz 20a EASA, patrz: dodatek) bez zbędnej zwłoki:

1.

po otrzymaniu danych, o których mowa w pkt 21A.707; oraz

2.

gdy warunki lotu wymienione w pkt 21A.708 zostały zatwierdzone zgodnie z pkt 21A.710; oraz

3.

gdy właściwy organ, w wyniku przeprowadzonych analiz, które mogą obejmować kontrole, lub w wyniku procedur uzgodnionych z wnioskodawcą, stwierdza, że przed wykonaniem lotu statek powietrzny jest zgodny z projektem, o którym mowa w pkt 21A.708.”;

43)

dodatek I otrzymuje brzmienie:

„Dodatek I

Autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi – formularz 1 EASA, o którym mowa w załączniku (część 21)

Image

Instrukcja wypełniania formularza 1 EASA

Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania formularza 1 EASA tylko w odniesieniu do produkcji. Stosowanie formularza 1 EASA w odniesieniu do obsługi opisuje dodatek II do załącznika I (część M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003.

1.   CEL I ZAKRES

1.1.

Zasadniczym celem tego dokumentu jest poświadczenie zdatności do lotu nowych wyrobów i części oraz nowego wyposażenia (dalej zwanych »elementem(-ami)«).

1.2.

Ustala się związek pomiędzy poświadczeniem a elementem(-ami). Wydający musi przechowywać poświadczenie w formie umożliwiającej sprawdzenie pierwotnych danych.

1.3.

Poświadczenie jest uznawane przez wiele organów ds. zdatności do lotu, ale może podlegać dwustronnym umowom lub polityce organu ds. zdatności do lotu. »Zatwierdzone dane projektowe« podane w poświadczeniu oznaczają dane zatwierdzone przez organ ds. zdatności do lotu w kraju przywozu.

1.4.

Poświadczenie nie jest dokumentem dostawy ani listem przewozowym.

1.5.

Poświadczenie nie służy do dopuszczania do eksploatacji statków powietrznych.

1.6.

Poświadczenie nie stanowi zezwolenia na zabudowanie elementu w danym statku powietrznym, silniku lub śmigle, ale pomaga użytkownikowi końcowemu na określenie jego statusu co do zatwierdzenia zdatności do lotu.

1.7.

Nie wolno umieszczać elementów dopuszczonych do produkcji z elementami dopuszczonymi do obsługi w tym samym poświadczeniu.

1.8.

Nie wolno wpisywać elementów certyfikowanych na zgodność z »zatwierdzonymi danymi« i »niezatwierdzonymi danymi« na tym samym poświadczeniu.

2.   ZASADY OGÓLNE

2.1.

Poświadczenie musi być zgodne z załączonym wzorem, łącznie z numeracją pól i rozmieszczeniem każdego pola. Rozmiar każdego pola może być jednakże dowolny, tak aby odpowiadał potrzebom indywidualnego zgłoszenia, jednak nie do takich rozmiarów, które czyniłyby poświadczenie nierozpoznawalnym.

2.2.

Poświadczenie musi być w formacie poziomym, a całkowite wymiary poświadczenia mogą być znacznie powiększane lub zmniejszane, o ile poświadczenie pozostaje rozpoznawalne i czytelne. Ewentualne wątpliwości należy konsultować z właściwym organem.

2.3.

Oświadczenie o odpowiedzialności użytkownika/zabudowującego można umieścić na dowolnej stronie formularza.

2.4.

Pismo ma być wyraźne i czytelne, aby umożliwić łatwe odczytanie poświadczenia.

2.5.

Poświadczenie może być albo wydrukowane wcześniej, albo wygenerowane komputerowo, lecz w każdym przypadku druk linii i znaków musi być wyraźny i czytelny oraz zgodny z określonym formatem.

2.6.

Poświadczenie powinno być w języku angielskim oraz, w uzasadnionych przypadkach, w innym języku lub w kilku innych językach.

2.7.

Szczegóły wprowadzane do poświadczenia mogą być pisane maszynowo/komputerowo lub ręcznie przy użyciu drukowanych liter i mają umożliwiać łatwe odczytanie.

2.8.

Skróty należy ograniczyć do minimum w celu zwiększenia przejrzystości dokumentu.

2.9.

Miejsce na odwrotnej stronie poświadczenia może zostać użyte przez wydającego do umieszczenia dodatkowych informacji, lecz nie może zawierać żadnych oświadczeń istotnych dla poświadczenia. Informacja o wykorzystaniu odwrotnej strony poświadczenia musi znaleźć się w odpowiednim polu na przedniej stronie poświadczenia.

3.   KOPIE

3.1.

Nie ma ograniczeń liczby kopii poświadczenia wysłanych do klienta lub przechowywanych przez wydającego.

4.   BŁĘDY NA POŚWIADCZENIU

4.1.

Jeżeli użytkownik końcowy stwierdzi błąd lub błędy na poświadczeniu, musi zgłosić go/je na piśmie wydającemu. Wydający może wystawić nowe poświadczenie, jeśli możliwe jest zweryfikowanie i skorygowanie błędu(-ów).

4.2.

Nowe poświadczenie musi mieć nadany nowy numer i podpis oraz nową datę.

4.3.

Wniosek o nowe poświadczenie może być przyjęty bez konieczności sprawdzenia stanu elementu(-ów). Nowe poświadczenie nie stanowi oświadczenia o aktualnym stanie i powinno odnosić się do poprzedniego poświadczenia w polu 12 poprzez następujący zapis: »Niniejsze poświadczenie koryguje błąd (błędy) w polu(-ach) [wpisać korygowane pole(-a)] poświadczenia [wpisać pierwotny numer poświadczenia] z dnia [wpisać datę pierwotnego wystawienia] oraz nie dotyczy zgodności/stanu/dopuszczenia do obsługi«. Obydwa poświadczenia należy przechowywać przez okres czasu przechowywania określonego dla pierwotnego poświadczenie.

5.   WYPEŁNIENIE POŚWIADCZENIE PRZEZ WYDAJĄCEGO

Pole 1 Właściwy organ zatwierdzający/Państwo

Podać nazwę i państwo właściwego organu zatwierdzającego, pod nadzorem którego poświadczenie jest wydawane. Jeżeli właściwym organem jest Agencja, wystarczy podać »EASA«.

Pole 2 Nagłówek formularza 1 EASA

»AUTORYZOWANE POŚWIADCZENIE PRODUKCJI/OBSŁUGI FORMULARZ 1 EASA«

Pole 3 Numer formularza

Wpisać niepowtarzalny numer ustalany zgodnie z systemem/procedurą numeracji organizacji podanej w polu 4. Numer ten może zawierać znaki alfanumeryczne.

Pole 4 Nazwa i adres organizacji

Wpisać pełną nazwę i adres organizacji produkującej (zob. formularz 55 EASA arkusz A) dopuszczającej element(-y) objęty(-e) niniejszym poświadczeniem. Dozwolone są logo i inne podobne elementy dotyczące organizacji, jeżeli zmieszczą się w tym polu.

Pole 5 Zlecenie/umowa/faktura

Wpisać numer zlecenia, umowy, faktury lub podobny numer referencyjny, aby ułatwić konsumentowi odszukanie elementu(-ów).

Pole 6 Pozycja

Wpisać numery linii, jeśli występuje więcej niż jedna linia. Pole to pozwala na łatwe powiązanie danych z uwagami wpisanymi w polu 12.

Pole 7 Wyszczególnienie

Wpisać nazwę lub opis elementu. Pierwszeństwo ma użycie terminu występującego w instrukcjach dla danych o ciągłej zdatności do lotu lub dotyczących obsługi (np. ilustrowany katalog części zamiennych, podręcznik obsługi technicznej statków powietrznych, biuletyn obsługi, podręcznik obsługi technicznej komponentów).

Pole 8 Numer części

Wpisać numer części widniejący na elemencie lub przywieszce/opakowaniu. W przypadku silnika lub śmigła można zastosować oznaczenie typu.

Pole 9 Liczba

Wpisać liczbę elementów.

Pole 10 Numer serii

Jeśli przepisy prawa wymagają oznaczenia elementu numerem serii, należy wpisać go w tym polu. Ponadto można tu wpisać wszelkie pozostałe numery serii niewymagane przepisami prawa. Jeśli na elemencie brak jest numeru serii, wpisać »nie dotyczy«.

Pole 11 Status/czynność

Wpisać »PROTOTYP« lub »NOWY«.

Wpisać »PROTOTYP« dla:

(i)

Produkcji nowego elementu zgodnie z niezatwierdzonymi danymi projektowymi.

(ii)

Ponownej certyfikacji przez organizację wskazaną w polu 4 poprzedniego poświadczenia po przerobieniu lub usprawnieniu elementu, przed jego oddaniem do użytku (np. po wprowadzeniu zmiany do projektu, usunięciu usterki, przeglądzie lub próbie, lub przedłużeniu okresu składowania). Szczegóły dotyczące pierwotnego dopuszczenia oraz przeróbek lub usprawnień należy wpisać w polu 12.

Wpisać »NOWY« dla:

(i)

Produkcji nowego elementu zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi.

(ii)

Ponownej certyfikacji przez organizację wskazaną w polu 4 poprzedniego poświadczenia po przerobieniu lub usprawnieniu elementu, przed jego oddaniem do użytku (np. po wprowadzeniu zmiany do projektu, usunięciu usterki, przeglądzie lub próbie, lub przedłużeniu okresu składowania). Szczegóły dotyczące pierwotnego dopuszczenia oraz przeróbek lub usprawnień należy wpisać w polu 12.

(iii)

Ponownej certyfikacji, przez wytwórcę produktu lub organizację wskazaną w polu 4 poprzedniego certyfikatu, elementów z »prototypu« (zgodność tylko z niezatwierdzonymi danymi) na »nowe« (zgodność z zatwierdzonymi danymi i w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację), w związku z zatwierdzeniem właściwych danych projektowych, pod warunkiem że dane projektowe nie uległy zmianie. Następujący zapis należy zamieścić w polu 12:

PONOWNA CERTYFIKACJA ELEMENTÓW Z »PROTOTYPU« NA »NOWE«: NINIEJSZY DOKUMENT POŚWIADCZA ZATWIERDZENIE DANYCH PROJEKTOWYCH [WPISAĆ NUMER TC/STC, POZIOM ZMIAN], Z DNIA [WPISAĆ DATĘ, JEŚLI NIEZBĘDNA DLA OKREŚLENIA STATUSU ZMIAN], ZGODNIE Z KTÓRYMI ELEMENT(-Y) ZOSTAŁ(-Y) WYPRODUKOWANY(-E).

Należy zaznaczyć w polu 13a opcję »zatwierdzonymi danymi projektowymi oraz w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację«.

(iv)

Oceny poprzednio dopuszczonego nowego elementu, przed jego wejściem do użytku zgodnie z normami lub specyfikacjami właściwymi dla danego klienta (szczegółowe informacje na ten temat należy podać w polu 12) lub przez ustaleniem zdatności do lotu (wyjaśnienie podstawy dopuszczenia i dane dotyczące pierwotnego dopuszczenia należy podać w polu 12).

Pole 12 Uwagi

Należy opisać czynności wymienione w polu 11, bezpośrednio lub poprzez odniesienie się do dokumentacji towarzyszącej, aby użytkownik lub instalator mogli określić zdatność do lotu elementu(-ów) w związku z czynnościami podlegającymi certyfikacji. W razie konieczności można skorzystać z odrębnego arkusza, o którym wzmianka znajdzie się w formularzu 1 EASA. Każde oświadczenie musi wyraźnie wskazywać na element(-y) w polu 6, do którego(-ych) się odnosi. Jeżeli nie ma tego typu informacji, wpisać »brak«.

Wpisać uzasadnienie dopuszczenia zgodnie z niezatwierdzonymi danymi projektowymi w polu 12 (np. certyfikat typu w toku, tylko do badań, proces zatwierdzania danych w toku).

Drukując dane z elektronicznego formularza 1 EASA wszelkie dane nieodnoszące się do pozostałych pól powinny być wpisane w tym polu.

Pole 13a

Zaznaczyć tylko jeden kwadrat:

(1)

Zaznaczyć kwadrat »zatwierdzonymi danymi projektowymi i w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację«, jeśli element(-y) zostały wyprodukowane zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi i stwierdzono, że są w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację.

(2)

Zaznaczyć kwadrat »niezatwierdzonymi danymi projektowymi wymienionymi w polu 12«, jeśli element(-y) zostały wyprodukowane z zastosowaniem niezatwierdzonych danych projektowych. Wpisać dane w polu 12 (np. homologacja typu w toku, tylko do badań, proces zatwierdzania danych w toku).

Nie wolno wpisywać na tym samym certyfikacie elementów dopuszczonych zgodnie z zatwierdzonymi danymi projektowymi i elementów dopuszczonych zgodnie z niezatwierdzonymi danymi projektowymi.

Pole 13b Podpis osoby upoważnionej

W polu tym upoważniona osoba składa swój podpis. Jedynie osoby odpowiednio upoważnione zgodnie z zasadami i procedurami właściwego organu uprawnione są do składania podpisu w tym polu. W celu ułatwienia identyfikacji można uzupełnić o niepowtarzalny numer identyfikacyjny upoważnionej osoby.

Pole 13c Numer zatwierdzenia/autoryzacji

Wpisać numer/ sygnaturę zatwierdzenia/autoryzacji. Numer ten lub sygnatura nadawane są przez właściwy organ.

Pole 13d Nazwisko

Wpisać w czytelnej formie nazwisko osoby składającej podpis w polu 13b.

Pole 13e Data

Wpisać datę, w której składany jest podpis w polu 13b. Data musi być w formacie dd = dwucyfrowe oznaczenie dnia, mmm = pierwsze trzy litery nazwy miesiąca, rrrr = czterocyfrowe oznaczenie roku.

Pola 14a–14e

Ogólne wymagania dotyczące pól 14a–14e:

Nie dotyczą dopuszczenia do produkcji. Zacieniować, zaciemnić lub w inny sposób odznaczyć, aby uniemożliwić przypadkowe lub nieupoważnione wykorzystanie.

Obowiązki użytkownika/zabudowującego

Umieścić następujące oświadczenie na poświadczeniu, aby poinformować użytkowników końcowych o tym, że nie są oni zwolnieni z obowiązków związanych z zabudową i użytkowaniem wszystkich elementów, dla których poświadczenie wystawiono:

»NINIEJSZE POŚWIADCZENIE NIE STANOWI AUTOMATYCZNEGO UPOWAŻNIENIA DO ZABUDOWY.

JEŻELI UŻYTKOWNIK/ZABUDOWUJĄCY WYKONUJE PRACE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ORGANU DS. ZDATNOŚCI DO LOTU INNEGO NIŻ ORGAN DS. ZDATNOŚCI DO LOTU OKREŚLONY W POLU 1, KONIECZNE JEST, ABY UŻYTKOWNIK/ZABUDOWUJĄCY ZAGWARANTOWAŁ, ŻE JEGO ORGAN DS. ZDATNOŚCI DO LOTU AKCEPTUJE ELEMENTY OD ORGANU DS. ZDATNOŚCI DO LOTU WYMIENIONEGO W POLU 1.

OŚWIADCZENIA W POLU 13A I 14A NIE STANOWIĄ POŚWIADCZENIA ZABUDOWY W KAŻDYM PRZYPADKU ZAPIS OBSŁUGI TECHNICZNEJ STATKU POWIETRZNEGO MUSI OBEJMOWAĆ POŚWIADCZENIE ZABUDOWY WYDANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI KRAJOWYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKA/ZABUDOWUJĄCEGO, ZANIM STATEK POWIETRZNY ZOSTANIE DOPUSZCZONY DO LOTU.«”;

44)

dodatek II otrzymuje brzmienie:

„Dodatek II

Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu – formularz 15a EASA

Image

45)

dodatek IV otrzymuje brzmienie:

„Dodatek IV

Ograniczone świadectwo zdatności do lotu – formularz 24 EASA

LOGO właściwego organu

OGRANICZONE ŚWIADECTWO ZDATNOŚCI DO LOTU

 (1)

[Państwo członkowskie rejestru]

[WŁAŚCIWY ORGAN PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO]

 (1)

1.

Przynależność państwowa i znaki rejestracyjne

2.

Wytwórca i oznaczenie fabryczne statku powietrznego

3.

Numer seryjny statku powietrznego

4.

Kategorie

5.

Niniejsze świadectwo zdatności do lotu wydane jest w oparciu o (2) [Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r.] i rozporządzenie (WE) nr 216/2008, art. 5 ust. 4 lit. b) w odniesieniu do ww. statku powietrznego, który uznawany jest za zdatny do lotu, jeżeli jest obsługiwany i użytkowany zgodnie z powyższymi i odnośnymi ograniczeniami użytkowymi.

Dodatkowo mają zastosowanie następujące ograniczenia:

 (1)

 (2) [Statek może być użytkowany w nawigacji międzynarodowej niezależnie od powyższych ograniczeń].

 

Data wydania:

 

Podpis:

6.

Niniejsze ograniczone świadectwo zdatności do lotu pozostaje ważne do czasu jego uchylenia przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.

Do niniejszego świadectwa dołączone jest aktualne poświadczenie przeglądu zdatności do lotu

Formularz 24 EASA wydanie 2

Niniejsze świadectwo musi znajdować się na pokładzie podczas wykonywania wszystkich lotów

46)

dodatek IV otrzymuje brzmienie:

„Dodatek V

Świadectwo zdatności do lotu – formularz 25 EASA

LOGO właściwego organu

ŚWIADECTWO ZDATNOŚCI DO LOTU

 (3)

[Państwo członkowskie rejestru]

[WŁAŚCIWY ORGAN PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO]

 (3)

1.

Przynależność państwowa i znaki rejestracyjne.

2.

Wytwórca i oznaczenie fabryczne statku powietrznego

3.

Numer seryjny statku powietrznego

4.

Kategorie

5.

Niniejsze świadectwo zdatności do lotu wydane jest w oparciu o Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 r. i rozporządzenie (WE) nr 216/2008, art. 5 ust. 2 lit. c) w odniesieniu do ww. statku powietrznego, który uznawany jest za zdatny do lotu, jeżeli jest obsługiwany i użytkowany zgodnie z powyższymi i odnośnymi ograniczeniami użytkowymi.

Ograniczenia/uwagi:

 (3)

 

Data wydania:

 

Podpis:

6.

Niniejsze świadectwo zdatności do lotu pozostaje ważne do czasu jego uchylenia przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestru.

Do niniejszego świadectwa dołączone jest aktualne poświadczenie przeglądu zdatności do lotu

Formularz 25 EASA wydanie 2

Niniejsze świadectwo musi znajdować się na pokładzie podczas wykonywania wszystkich lotów

47)

dodatek VII otrzymuje brzmienie:

„Dodatek VII

Oświadczenie o zgodności statku powietrznego – formularz 52 EASA

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI STATKU POWIETRZNEGO

1.

Państwo producenta

2.

[PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE] (4) Członek Unii Europejskiej (5)

3.

Numer oświadczenia

4.

Organizacja

5.

Typ statku powietrznego

6.

Numer certyfikatu typu

7.

Numer lub znak rejestracyjny statku powietrznego

8.

Numer identyfikacyjny producenta

9.

Szczegóły silnika/śmigła (6)

10.

Modyfikacje lub biuletyny serwisowe (6)

11.

Dyrektywy zdatności do lotu

12.

Ulgi

13.

Wyłączenia, zwolnienia lub odstępstwa (6)

14.

Uwagi

15.

Świadectwo zdatności do lotu

16.

Dodatkowe wymagania

17.

Oświadczenie o zgodności

Niniejszym stwierdza się, że statek powietrzny jest w pełni zgodny z projektem certyfikowanym jako typ projektu i elementami wyszczególnionymi w polach 9, 10, 11, 12 i 13.

Statek powietrzny jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację.

Statek powietrzny poddany został próbom w locie z wynikiem pozytywnym.

18.

Podpisano

19.

Nazwisko

20.

Data (dd/mm/rr)

21.

Numer zatwierdzenia organizacji produkującej

Formularz 52 EASA wydanie 2

Instrukcja wypełniania Oświadczenia o zgodności statku powietrznego – formularz 52 EASA

1.   CEL I ZAKRES

1.1.

Zastosowanie oświadczenia o zgodności statku powietrznego wydanego przez producenta wytwarzającego według części 21 sekcja A podczęść F jest opisane w pkt 21A.130 i odpowiednich akceptowalnych sposobach spełnienia wymagań.

1.2.

Celem oświadczenia o zgodności statku powietrznego (formularz 52 EASA) wydanego na mocy części 21 sekcja A podczęść G jest umożliwienie posiadaczowi odpowiedniego zatwierdzenia organizacji produkującej korzystania z uprawnienia do otrzymywania od właściwego organu państwa członkowskiego rejestru świadectw zdatności do lotu dla poszczególnych statków powietrznych.

2.   ZASADY OGÓLNE

2.1.

Oświadczenie o zgodności musi być zgodne z załączonym wzorem, łącznie z numeracją pól i rozmieszczeniem każdego pola. Rozmiar każdego pola może być jednakże dowolny, tak aby odpowiadał potrzebom indywidualnego zgłoszenia, jednak nie do takich rozmiarów, które czyniłyby oświadczenie o zgodności nierozpoznawalnym. Ewentualne wątpliwości należy konsultować z właściwym organem.

2.2.

Oświadczenie o zgodności może być albo wydrukowane wcześniej, albo wygenerowane komputerowo, lecz w każdym przypadku druk linii i znaków musi być wyraźny i czytelny. Sformułowania w formularzu uprzednio wydrukowanym muszą być zgodne z załączonym modelem, lecz w oświadczeniu nie są dozwolone żadne inne sformułowania.

2.3.

Wpisy mogą być dokonywane maszynowo/komputerowo lub ręcznie przy użyciu drukowanych liter umożliwiających łatwe odczytanie. Obowiązuje język angielski, ale dopuszcza się, jeżeli ma to zastosowanie, urzędowy(-e) język(-i) państwa członkowskiego wydającego oświadczenie.

2.4.

Zatwierdzona organizacja produkująca zachowuje kopię oświadczenia i wszystkich odnośnych załączników.

3.   WYPEŁNIANIE OŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI PRZEZ WYDAJĄCEGO

3.1.

Oświadczenie, aby było ważne, powinno mieć wypełnione wszystkie pola.

3.2.

Oświadczenie o zgodności nie może być wydane właściwemu organowi państwa członkowskiego rejestru, jeżeli projekt statku powietrznego i zamontowane na nim wyroby nie są zatwierdzone.

3.3.

Informacje wymagane w polach 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mogą mieć postać odniesień do oddzielnych dokumentów oznaczonych i zachowanych w aktach przez organizację produkującą, chyba że właściwy organ wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

3.4.

Oświadczenie o zgodności z założenia nie obejmuje tych elementów wyposażenia, których zamontowanie może być wymagana z uwagi na mające zastosowanie zasady eksploatacyjne. Jednakże część z tych pojedynczych elementów może być uwzględniona w polu 10 lub w zatwierdzonym projekcie typu. Dlatego przypomina się użytkownikom o obowiązku zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie zasadami eksploatacyjnymi dla ich własnych, szczególnych operacji.

Pole 1

Wpisać nazwę państwa producenta.

Pole 2

Właściwy organ, pod którego jurysdykcją wydawane jest oświadczenie o zgodności.

Pole 3

W polu tym należy wpisać wcześniej wydrukowany niepowtarzalny numer seryjny w celu zapewnienia kontroli nad oświadczeniem i jego identyfikalności. Wyjątkiem jest dokument wygenerowany komputerowo, w którym niepowtarzalny numer nie musi być wydrukowany wcześniej, o ile komputer został tak zaprogramowany, aby go wygenerować i nadrukować.

Pole 4

Pełna nazwa i adres organizacji wydającej oświadczenie. Dane w tym polu mogą być wydrukowane wcześniej. Dozwolone są logo i inne podobne elementy, jeżeli zmieszczą się w tym polu.

Pole 5

Pełna nazwa typu statku powietrznego zgodna z certyfikatem typu i związanym z nim arkuszem danych.

Pole 6

Numery identyfikacyjne i wydanie certyfikatu typu przedmiotowego statku powietrznego.

Pole 7

Jeżeli statek powietrzny jest zarejestrowany to „znakami” są znaki rejestracyjne. Jeżeli statek powietrzny nie jest zarejestrowany, to będą to takie znaki, które są zaakceptowane przez właściwy organ państwa członkowskiego oraz, jeżeli ma to zastosowanie, właściwy organ kraju trzeciego.

Pole 8

Numer identyfikacyjny nadany przez producenta dla zapewnienia kontroli, identyfikowalności i wsparcia technicznego wyrobu. Niekiedy numer ten zwany jest numerem seryjnym producenta lub numerem konstruktora.

Pole 9

Pełna nazwa typu silnika i śmigła zgodna z odpowiednim certyfikatem typu i związanym z nim arkuszem danych. Należy również wykazać numer identyfikacyjny producenta i jego adres.

Pole 10

Zatwierdzone zmiany projektowe w stosunku do statku powietrznego.

Pole 11

Wyszczególnienie wszystkich mających zastosowanie dyrektyw zdatności (lub równoważnych) oraz oświadczenie o zgodności wraz z opisem metody wykazania zgodności w odniesieniu do przedmiotowego konkretnego statku powietrznego, w tym wyrobów oraz zabudowanych części, wyposażenia i sprzętu. Należy wykazać ewentualne przyszłe terminy związane z wymaganiami w zakresie zgodności.

Pole 12

Zatwierdzone niezamierzone uchybienia w stosunku do zatwierdzonego projektu typu niekiedy nazywane ulgami, rozbieżnościami lub niezgodnościami.

Pole 13

Można zamieścić jedynie uzgodnione wyłączenia, zwolnienia lub odstępstwa mogą być tu zawarte.

Pole 14

Uwagi. Każde oświadczenie, informacje, konkretne dane lub ograniczenie, które mogą mieć wpływ na zdatności statku powietrznego. Jeżeli nie ma takich informacji, wpisać „BRAK”.

Pole 15

Wpisać »świadectwo zdatności do lotu«, »ograniczone świadectwo zdatności do lotu« dla wnioskowanego świadectwa zdatności do lotu.

Pole 16

W polu tym należy wpisać dodatkowe wymagania, takie jak np. doręczone przez kraj przywozu.

Pole 17

Ważność oświadczenia o zgodności jest uzależniona od wyczerpującego wypełnienia wszystkich pól formularza. Egzemplarz sprawozdania z prób w locie wraz ze wszelkimi odnotowanymi danymi dotyczącymi wad i korekt powinien być zachowany w aktach przez posiadacza POA. Sprawozdanie powinno być podpisane jako zadowalające przez właściwy personel poświadczający oraz przez członka załogi latającej, np. pilota doświadczalnego lub mechanika lotniczego doświadczalnego. Wykonane próby w locie to próby określone w ramach procedur kontrolnych systemu jakości, ustanowionego zgodnie z pkt 21A.139, a w szczególności pkt 21A.139 lit. b) ppkt l pppkt (vi), celem zapewnienia, by statek powietrzny odpowiadał wymaganiom właściwych danych projektowych i był w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację.

Wyszczególnienie elementów dostarczonych (lub udostępnionych) celem zaspokojenia tych aspektów oświadczenia, które dotyczą bezpiecznej eksploatacji, powinno być zachowane w aktach przez posiadacza POA.

Pole 18

Oświadczenie o zgodności może być podpisane przez osobę do tego upoważnioną przez posiadacza zatwierdzenia produkcji zgodnie z pkt 21A.145 lit. d). Nie powinno się stosować pieczęci zamiast ręcznego podpisu.

Pole 19

Nazwisko osoby podpisującej oświadczenie powinno być wydrukowane lub napisane na maszynie w czytelny sposób.

Pole 20

Należy podać datę podpisania oświadczenia o zgodności.

Pole 21

Należy podać numer identyfikacyjny zatwierdzenia posiadacza POA przez właściwy organ.”;

48)

dodatek IX otrzymuje brzmienie:

„Dodatek IX

Zatwierdzenie organizacji produkującej, o którym mowa w podczęści G załącznika (część 21) – formularz 55 EASA

Image

Image

49)

dodatek X otrzymuje brzmienie:

„Dodatek X

Zezwolenie – formularz 65 EASA – o którym mowa w podczęści F załącznika (część 21)

Image


(1)  Wypełnia państwo rejestru.

(2)  Niepotrzebne skreślić.”;

(3)  Wypełnia państwo rejestru.”;

(4)  lub EASA, jeśli EASA jest właściwym organem.

(5)  Skreślić dla państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub EASA.

(6)  Niepotrzebne skreślić.


Top