Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0585

2009/585/WE: Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/965/WE w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2009 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5947)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/585/oj

1.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/65


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 lipca 2009 r.

zmieniająca decyzję 2008/965/WE w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2009 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5947)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2009/585/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 31 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 32 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 31 ust. 1 decyzji 2009/470/WE wspólnotowe laboratoria referencyjne w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt mogą otrzymywać pomoc wspólnotową.

(2)

Decyzją Komisji 2008/965/WE (3) przyznano pomoc finansową Wspólnoty do maksymalnej wysokości 400 000 EUR, obejmującą 100 % kosztów kwalifikowalnych zgodnie z ich definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określającym mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt (4), które poniesie Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Zjednoczone Królestwo, wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. ptasiej grypy, w związku z programem prac realizowanym w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.

(3)

Zatwierdzony program prac wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. ptasiej grypy przewiduje, że w świetle pojawiania się przypadków grypy u ptaków i innych zwierząt należy monitorować potencjalne ryzyko wystąpienia chorób odzwierzęcych, których przyczyną są te wirusy grypy.

(4)

Nowy wirus grypy A/H1N1, którego przypadki zanotowano ostatnio u ludzi w Meksyku, USA i innych krajach na świecie, zawiera materiał genetyczny wirusów grypy świń, ptaków i ludzi, jednak wydaje się różnić od innych wirusów H1N1, o których wiadomo, że występują u świń. Stwierdzenie obecności nowego wirusa grypy A/H1N1 w stadzie świń w Kanadzie jest pierwszym odnotowanym potencjalnym przypadkiem przeniesienia z człowieka na zwierzę tego konkretnego podtypu nowego wirusa. Waga tych ustaleń zostanie jednak w pełni zrozumiana i oceniona przez środowisko naukowe dopiero po zebraniu wystarczającej ilości danych naukowych.

(5)

Zbadanie dynamiki infekcji, patogenezy, podatności nosicieli i zdolności przenoszenia się obecnego nowego wirusa grypy A/H1N1 u różnych gatunków zwierząt, a w szczególności u świń, ma kluczowe znaczenie dla zebrania wystarczających dowodów naukowych do oceny ryzyka weterynaryjnego. Najważniejszym efektem badań będzie opracowanie „zestawu” odczynników i materiałów dla celów diagnostyki laboratoryjnej.

(6)

Badania te powinny zostać włączone w program prac na rok 2009 wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. ptasiej grypy, które opracowało już modele badania parametrów infekcji i wykonało testy z wirusami grypy pochodzącymi z różnych źródeł. Do badań uzupełniających wykorzystane zostaną świnie, a celem tych badań, poprzez zastosowanie kombinacji pomiarów wieloczynnikowych, będzie dostarczenie dowodów na podatność świń i potencjalne konsekwencje zakażenia ich nowym wirusem grypy A/H1N1. Wszystkie eksperymenty (zarówno na zwierzętach, jak i laboratoryjne) należy prowadzić przy ścisłym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa biologicznego stosowanych już we wspólnotowym laboratorium referencyjnym ds. ptasiej grypy.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 1754/2006 stanowi, że należy udzielić pomocy finansowej Wspólnoty, jeżeli zatwierdzone programy prac są skutecznie realizowane, a beneficjenci dostarczają wszelkich niezbędnych informacji w określonych terminach.

(8)

Komisja oceniła zmieniony uzupełniający program prac i odpowiadające mu zmienione prognozy budżetowe przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. ptasiej grypy.

(9)

W związku z powyższym wspólnotowemu laboratorium referencyjnemu ds. ptasiej grypy należy udzielić dodatkowej pomocy finansowej Wspólnoty na przeprowadzenie uzupełniających badań nad nowym wirusem grypy A/H1N1.

(10)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (5) programy zwalczania i kontroli chorób zwierzęcych (środki weterynaryjne) są finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Ponadto w art. 13 akapit drugi wymienionego rozporządzenia przewidziano, że w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, w odniesieniu do środków i programów objętych decyzją Rady 90/424/EWG (6), koszty administracyjne i koszty zatrudnienia poniesione przez państwa członkowskie oraz przez beneficjentów otrzymujących pomoc z EFRG pokrywa Fundusz i w tym przypadku zaproponowany koszt kwalifikuje się jako uzasadniony. Do celów kontroli finansowej zastosowanie mają art. 9, 36 i 37 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W akapicie drugim art. 13 decyzji 2008/965/WE kwotę „400 000 EUR” zastępuje się kwotą „530 000 EUR”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Zjednoczone Królestwo; pan Ian Brown, tel. +44 1932357339.

Sporządzono w Brukseli 31 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(2)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(3)  Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 112.

(4)  Dz.U. L 331 z 29.11.2006, s. 8.

(5)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(6)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.


Top