Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0584

2009/584/WE: Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca grupę sterującą wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5924) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 152 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/584/oj

1.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/63


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 lipca 2009 r.

ustanawiająca grupę sterującą wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5924)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/584/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (1), w szczególności jej załącznik III pkt 2.2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja odpowiada, we współpracy z państwami członkowskimi, za zarządzanie na szczeblu politycznym centralnym systemem SafeSeaNet oraz za jego rozwój, jak również za nadzór nad tym systemem.

(2)

Punkt 2.2 załącznika III do dyrektywy 2002/59/WE stanowi, że Komisja ustanawia grupę sterującą wysokiego szczebla wspierającą ją w zarządzeniu systemem SafeSeaNet.

(3)

Należy zatem ustanowić grupę sterującą wysokiego szczebla oraz określić jej zadania i strukturę.

(4)

Grupa sterująca wysokiego szczebla powinna składać się z przedstawicieli państw członkowskich oraz Komisji.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA), we współpracy z państwami członkowskimi i Komisją, jest odpowiedzialna za wdrożenie systemu SafeSeaNet pod względem technicznym; agencja ta powinna być zatem aktywnie zaangażowana w prace grupy sterującej wysokiego szczebla.

(6)

Konieczne wydaje się również rozpatrzenie strategicznych kwestii związanych z dalszym rozwojem systemu SafeSeaNet, biorąc pod uwagę w szczególności cele zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej oraz cele polityki transportu morskiego do 2018 r., przedstawione w komunikacie Komisji w sprawie strategicznych celów i zaleceń w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Grupa sterująca wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet

Niniejszym ustanawia się grupę sterującą wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet, zwaną dalej „grupą”.

Artykuł 2

Zadania

Komisja może konsultować się z grupą w każdej kwestii związanej z obecnym lub przyszłym rozwojem systemu SafeSeaNet, w tym jego całościowym wkładem w nadzór morski.

Do zadań grupy należy:

a)

wydawanie zaleceń w celu poprawy skuteczności i bezpieczeństwa SafeSeaNet;

b)

dostarczanie odpowiednich wskazówek dotyczących rozwoju SafeSeaNet;

c)

wspieranie Komisji w ramach przeglądu funkcjonowania SafeSeaNet;

d)

zatwierdzenie dokumentu dotyczącego interfejsu i kontroli funkcjonalności, o którym mowa w pkt 2.3 załącznika III do dyrektywy 2002/59/WE oraz wszelkich jego zmian.

Artykuł 3

Skład – powoływanie

1.   W skład grup wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego i jeden przedstawiciel Komisji.

2.   Państwa członkowskie wyznaczają swoich przedstawicieli do grupy oraz ich zastępców na trzyletnią odnawialną kadencję. Osoby te są wyższymi urzędnikami.

3.   Członkowie grupy, którzy zostaną wyznaczeni przez Komisję, są wyższymi urzędnikami.

4.   Przedstawiciel Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) uczestniczy w posiedzeniach grupy w charakterze obserwatora. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu jest reprezentowana na wysokim szczeblu.

5.   Przedstawiciele członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą uczestniczyć w posiedzeniach grupy w charakterze obserwatorów.

6.   Członkowie pełnią swoje funkcje do czasu ich zastąpienia albo wygaśnięcia ich kadencji.

7.   Członkowie, którzy nie udzielają się już aktywnie w obradach grupy lub którzy złożą rezygnację, mogą zostać zastąpieni.

Artykuł 4

Działanie

1.   Grupie przewodniczy przedstawiciel Komisji.

2.   W porozumieniu z Komisją grupa może ustanowić podgrupy do badania szczegółowych kwestii podlegających zakresowi obowiązków ustalonemu przez grupę. Takie podgrupy są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu swojego mandatu.

3.   Przedstawiciel Komisji przewodniczący grupie może zaprosić do udziału w obradach grupy lub podgrupy ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę na temat zagadnienia znajdującego się w porządku obrad, w przypadku gdy jest to pomocne lub konieczne.

4.   Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku uczestnictwa w obradach grupy lub podgrupy mają charakter poufny, wówczas nie mogą one być ujawniane.

5.   Posiedzenia grupy i jej podgrup odbywają się zwykle w pomieszczeniach Komisji zgodnie z ustalonymi przez nią procedurami i harmonogramem. Komisja prowadzi sekretariat grupy.

6.   Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na podstawie standardowego regulaminu przyjętego przez Komisję.

7.   Komisja może publikować wszelkie streszczenia, konkluzje, częściowe konkluzje lub dokumenty robocze związane z pracami grupy.

Artykuł 5

Koszty posiedzeń

Komisja zwraca koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty pobytu ponoszone przez członków, ekspertów i obserwatorów w związku z działaniami grupy zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.

Członkowie grupy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją działalność.

Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego budżetu przyznanego danej grupie przez właściwe służby Komisji.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 10.

(2)  Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.

(3)  COM(2009) 8 wersja ostateczna.


Top