Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0079

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/79/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 204 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Uchylony przez 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/79/oj

1.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/29


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/79/WE

z dnia 13 lipca 2009 r.

w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych

(wersja ujednolicona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 93/32/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (3) została znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna więc zostać sporządzona jej wersja ujednolicona.

(2)

Dyrektywa 93/32/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących systemu homologacji typu WE, przewidzianego w dyrektywie Rady 92/61/EWG z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych zastąpionej dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych (5), i określa wymogi techniczne dotyczące projektowania i wykonywania dwukołowych pojazdów silnikowych w odniesieniu do uchwytów ręcznych dla pasażerów. Te wymogi techniczne dotyczyły zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, mającego na celu umożliwienie stosowania wspólnotowej procedury homologacji typu przewidzianej w dyrektywie 2002/24/WE, w stosunku do wszystkich typów pojazdów. W związku z tym przepisy dyrektywy 2002/24/WE odnoszące się do układów, części i odrębnych jednostek technicznych pojazdu stosują się do niniejszej dyrektywy.

(3)

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie udzielanie wspólnotowej homologacji części w stosunku do uchwytu ręcznego dla pasażera dwukołowego pojazdu silnikowego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i w związku z tym, z uwagi na skalę i skutki działania, można ten cel lepiej osiągnąć na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(4)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł l

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do uchwytów ręcznych dla pasażerów we wszystkich typach dwukołowych pojazdów silnikowych, o których mowa w art. 1 dyrektywy 2002/24/WE.

Artykuł 2

Procedurę udzielania homologacji typu WE części w stosunku do uchwytu ręcznego dla pasażera dwukołowego pojazdu silnikowego i warunki swobodnego przepływu takich pojazdów określają rozdziały II i III dyrektywy 2002/24/WE.

Artykuł 3

Zmiany niezbędne do dostosowania wymagań załącznika I do postępu technicznego przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2002/24/WE.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie nie mogą z przyczyn dotyczących uchwytów ręcznych dla pasażerów:

odmówić udzielenia homologacji typu WE w odniesieniu do typu pojazdu dwukołowego lub typu uchwytu ręcznego dla pasażera,

zabronić rejestracji, sprzedaży lub rozpoczęcia użytkowania dwukołowych pojazdów silnikowych bądź zabronić sprzedaży lub rozpoczęcia użytkowania uchwytów ręcznych dla pasażera,

jeżeli uchwyty dla pasażerów odpowiadają wymogom niniejszej dyrektywy.

2.   Państwa członkowskie odmawiają udzielenia homologacji typu WE w odniesieniu do wszelkich typów dwukołowych pojazdów mechanicznych z przyczyn związanych z uchwytami ręcznymi dla pasażerów lub w odniesieniu do wszelkich typów uchwytów ręcznych dla pasażerów, jeżeli nie są spełnione wymogi niniejszej dyrektywy.

3.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Dyrektywa 93/32/EWG, zmieniona dyrektywą wymienioną w załączniku II część A, zostaje uchylona bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów transpozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą dyrektywę stosuje się od 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 234 z 30.9.2003, s. 19.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. (Dz.U. C 219 E z 28.8.2008, s. 65) i decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r.

(3)  Dz.U. L 188 z 29.7.1993, s. 28.

(4)  Zob. załącznik II część A.

(5)  Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s.1.


ZAŁĄCZNIK I

1.   WYMOGI OGÓLNE

W przypadku gdy umożliwia się przewóz pasażera, pojazd musi być wyposażony w system ręcznego chwytu dla pasażera w postaci paska, uchwytu lub uchwytów.

1.1.   Pasek

Pasek musi być przymocowany do siedzenia lub do innych elementów, zamocowanych do ramy, w taki sposób, aby pasażer mógł z niego łatwo korzystać. Pasek i jego mocowanie muszą być zaprojektowane w sposób gwarantujący wytrzymanie, bez pęknięcia, działania siły uciągu o wartości 2 000 N, przyłożonej pionowo, statycznie pośrodku jego powierzchni, przy maksymalnym nacisku wynoszącym 2 Mpa.

1.2.   Uchwyt ręczny

Przy zastosowaniu uchwytu umieszcza się go blisko podpory i symetrycznie w stosunku do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

Uchwyt ten musi być tak zaprojektowany, żeby wytrzymał bez uszkodzenia pionową siłę uciągu 2 000 N, przyłożoną statycznie do środka powierzchni tego uchwytu przy maksymalnym nacisku 2 MPa.

Przy zastosowaniu dwóch uchwytów umieszcza się je symetrycznie po jednym z każdej strony.

Uchwyty te muszą być tak zaprojektowane, by każdy z nich wytrzymał bez uszkodzenia pionową siłę uciągu 1 000 N, przyłożoną statycznie do środka powierzchni tego uchwytu przy maksymalnym nacisku 1 MPa.

Dodatek 1

Dokument informacyjny w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowego pojazdu silnikowego

(załączyć do wniosku o udzielenie wspólnotowej homologacji części, jeżeli taki wniosek składa się oddzielnie od wniosku o wspólnotową homologację typu pojazdu)

Zamówienie nr (wyznaczone przez wnioskodawcę): …

Wniosek o udzielenie wspólnotowej homologacji części w odniesieniu do uchwytów ręcznych dla pasażera dwukołowego pojazdu silnikowego musi zawierać dane określone w załączniku II do dyrektywy 2002/24/WE w następujących punktach:

część 1, sekcja A, punkty:

0.1,

0.2,

0.4–0.6,

część 1, sekcja B, punkty:

1.4–1.4.2.

Dodatek 2

Nazwa organu

Świadectwo homologacji typu WE części w odniesieniu do uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowego pojazdu silnikowego

WZÓR

Protokół nr …, wydane przez serwis techniczny … dnia …

Nr homologacji typu WE części: … Nr rozszerzenia: …

1.

Znak towarowy lub marka pojazdu: …

2.

Typ pojazdu: …

3.

Nazwa i adres producenta: …

4.

Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli jest): …

5.

Data przekazania pojazdu do badań: …

6.

Udzielono/odmówiono udzielenia homologacji typu WE części (1):

7.

Miejsce: …

8.

Data: …

9.

Podpis: …


(1)  Niepotrzebne skreślić.


ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A

Uchylona dyrektywa i jej zmiana

(o których mowa w art. 5)

Dyrektywa Rady 93/32/EWG

(Dz.U. L 188 z 29.7.1993, s. 28)

Dyrektywa Komisji 1999/24/WE

(Dz.U. L 104 z 21.4.1999, s. 16)

CZĘŚĆ B

Lista terminów transpozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania

(o których mowa w art. 5)

Dyrektywa

Termin transpozycji

Data rozpoczęcia stosowania

93/32/EWG

14 grudnia 1994 r.

14 czerwca 1995 r. (1)

1999/24/WE

31 grudnia 1999 r.

1 stycznia 2000 r. (2)


(1)  Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit trzeci dyrektywy 93/32/EWG:

„Od dnia wymienionego w akapicie pierwszym państwa członkowskie nie mogą z powodów związanych z uchwytami dla pasażerów zabronić wstępnego wprowadzenia do eksploatacji pojazdów zgodnych z niniejszą dyrektywą.”.

Wspomniana data to 14 grudnia 1994 r.; zob. art. 4 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 93/32/EWG.

(2)  Zgodnie z art. 2 dyrektywy 1999/24/WE:

„1.   Z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r. państwa członkowskie nie mogą z przyczyn dotyczących uchwytów ręcznych dla pasażerów:

odmówić udzielenia homologacji typu WE dla typu pojazdu dwukołowego lub typu uchwytu ręcznego dla pasażera,

zabronić rejestracji, sprzedaży lub rozpoczęcia użytkowania dwukołowych pojazdów silnikowych bądź zabronić sprzedaży lub rozpoczęcia użytkowania uchwytów ręcznych dla pasażera,

jeżeli uchwyty dla pasażerów odpowiadają wymogom dyrektywy 93/32/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.

2.   Z mocą od dnia 1 lipca 2000 r. państwa członkowskie odmawiają udzielenia homologacji typu WE dla wszelkich typów dwukołowych pojazdów mechanicznych z przyczyn związanych z uchwytami ręcznymi dla pasażerów lub z wszelkimi typami uchwytów ręcznych dla pasażerów, jeżeli nie są spełnione wymogi dyrektywy Rady 93/32/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.”.


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Dyrektywa 93/32/EWG

Dyrektywa 1999/24/WE

Niniejsza dyrektywa

art. 1, 2 i 3

 

art. 1, 2 i 3

art. 4 ust. 1

 

 

art. 2 ust. 1

art. 4 ust. 1

 

art. 2 ust. 2

art. 4 ust. 2

art. 4 ust. 2

 

art. 4 ust. 3

 

art. 5

 

art. 6

art. 5

 

art. 7

załącznik

 

załącznik I

dodatek 1

 

dodatek 1

dodatek 2

 

dodatek 2

 

załącznik II

 

załącznik III


Top