Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0698

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących mleka i przetworów mlecznych skierowanych na rynek wewnętrzny, od rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

OJ L 201, 1.8.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/698/oj

1.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 698/2009

z dnia 31 lipca 2009 r.

wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących mleka i przetworów mlecznych skierowanych na rynek wewnętrzny, od rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 3/2008 przewiduje, że sektory lub produkty, które mogą zostać objęte działaniami informacyjnymi i promocyjnymi finansowanymi w całości lub częściowo z budżetu Wspólnoty, ustala się z uwzględnieniem w szczególności konieczności rozwiązywania specyficznych lub przejściowych trudności w poszczególnych sektorach.

(2)

Sektor mleka i przetworów mlecznych w chwili obecnej doświadcza poważnych trudności gospodarczych, które mogą zagrozić ekonomicznemu przetrwaniu wielu gospodarstw.

(3)

W tym kontekście należy umożliwić organizacjom branżowym w sektorze mleka i przetworów mlecznych korzystanie ze współfinansowania wspólnotowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 3/2008 i przedkładanie w tym celu właściwym organom państw członkowskich programów informacyjnych i promocyjnych w najbliższych tygodniach w celu dokonania ich wyboru oraz, w stosownych przypadkach, przyjęcia przez Komisję przed końcem tego roku, odstępując w ten sposób od rocznych terminów przyjmowania programów i normalnego harmonogramu ustalonego w art. 8 i 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 (2).

(4)

Należy zatem wprowadzić odstępstwo w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących mleka i przetworów mlecznych skierowanych na rynek wewnętrzny na rok 2009 r. od przepisów art. 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla normalnego rocznego harmonogramu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 501/2008, w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących mleka i przetworów mlecznych skierowanych na rynek wewnętrzny, które organizacje branżowe we wspomnianym sektorze przedstawią państwom członkowskim do dnia 15 października 2009 r. wprowadza się następujące odstępstwa od wspomnianego harmonogramu:

a)

w drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit pierwszy państwa członkowskie przekazują Komisji tymczasowy wykaz wybranych programów, najpóźniej do dnia 31 października;

b)

w drodze odstępstwa od art. 11 ust. 3 akapit drugi najpóźniej do dnia 15 grudnia Komisja podejmuje decyzję, które z programów mogą być współfinansowane.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 3 z 5.1.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 147 z 6.6.2008, s. 3.


Top