Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0697

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w ramach programu Owoce w szkole i ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

OJ L 201, 1.8.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 267 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; Uchylony przez 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/697/oj

1.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 697/2009

z dnia 31 lipca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w ramach programu „Owoce w szkole” i ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2) oraz (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (3) zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 13/2009 (4) ustanawiają współfinansowany przez Wspólnotę program „Owoce w szkole”.

(2)

Przydziały środków pomocowych z budżetu Wspólnoty, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole” (5) są wyrażone w euro. Należy zatem ustanowić terminy operacyjne dla kursów wymiany walut państw członkowskich, które nie przyjęły euro.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 (6) przewiduje terminy operacyjne dla kursów wymiany stosowanych w prawodawstwie wspólnotowym dotyczącym wdrażania wspólnej polityki rolnej. Właściwe jest zatem, by przewidzieć terminy operacyjne związane w szczególności z wdrażaniem programu „Owoce w szkole”. Dla okresu od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 31 lipca 2010 r. należy jednak przewidzieć specjalny termin operacyjny.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1913/2006.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1913/2006, po art. 5 wprowadza się art. 5a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 5a

Kwoty i płatności pomocy związane z wdrażaniem programu »Owoce w szkole«

W odniesieniu do pomocy przyznawanej na dostarczanie dzieciom świeżych i przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów, o której mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 (7), terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest dzień 1 stycznia poprzedzający okres, o którym mowa w art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 5a rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 zmienionego niniejszym rozporządzeniem, terminem operacyjnym dla okresu od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 31 lipca 2010 r. przewidzianym w tym artykule jest dzień 31 maja 2009 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(3)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(4)  Dz.U. L 5 z 9.1.2009, s. 1.

(5)  Dz.U. L 94 z 8.4.2009, s. 38.

(6)  Dz.U. L 365 z 21.12.2006, s. 52.

(7)  Dz.U. L 94 z 8.4.2009, s. 38.”.


Top