Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_192_R_0063_01

Decyzja Rady 2009/558/WPZiB z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem
Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem

OJ L 192, 24.7.2009, p. 63–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/63


DECYZJA RADY 2009/558/WPZiB

z dnia 16 marca 2009 r.

dotycząca zawarcia Umowy w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2008 r. Rada postanowiła upoważnić Prezydencję, wspieraną przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) oraz ściśle współpracującą z Komisją, do podjęcia negocjacji zgodnie z art. 24 Traktatu o Unii Europejskiej z Państwem Izrael, w celu zawarcia umowy dotyczącej bezpieczeństwa informacji.

(2)

Po otrzymaniu upoważnienia do podjęcia negocjacji Prezydencja, wspierana przez SG/WP, wynegocjowała Umowę w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem.

(3)

Umowa ta powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania tej umowy, tak aby stała się ona wiążąca dla Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2009 r.

W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący


TŁUMACZENIE

UMOWA

w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem

RZĄD PAŃSTWA IZRAEL,

reprezentowany przez Ministerstwo Obrony Izraela, zwane dalej „IMOD”,

oraz

UNIA EUROPEJSKA,

zwana dalej „UE”,

reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej,

zwane dalej „stronami”,

MAJĄC NA UWADZE, że strony zamierzają współpracować w kwestiach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, w szczególności kwestiach obronności i bezpieczeństwa;

MAJĄC NA UWADZE, że pełne i skuteczne konsultacje i współpraca między stronami mogą wymagać dostępu do informacji i materiałów niejawnych Izraela i UE, a także wymiany informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów między Izraelem a UE;

MAJĄC NA UWADZE, że strony pragną chronić i zabezpieczać wymieniane między sobą informacje niejawne i związane z nimi materiały;

MAJĄC NA UWADZE, że ochrona udostępnianych i wymienianych informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Aby zrealizować cele pełnej i skutecznej współpracy między stronami w kwestiach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, w szczególności kwestiach obronności i bezpieczeństwa, niniejsza umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji i materiałów niejawnych (zwana dalej „umową”) ma zastosowanie do informacji i materiałów niejawnych w każdej formie i w każdej dziedzinie, dostarczanych lub wymienianych między stronami.

Artykuł 2

Do celów niniejszej umowy:

a)

„informacje niejawne” oznaczają wszelkie informacje (mianowicie wiedzę, która może być przekazana w każdej formie, w tym pisemnej, ustnej lub wizualnej) lub materiały określone przez którąkolwiek ze stron, zgodnie z jej wewnętrznymi przepisami ustawodawczymi i administracyjnymi, jako będące w jej własnym interesie bezpieczeństwa i jako wymagające ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz opatrzone klauzulą tajności którejkolwiek ze stron niniejszej umowy (zwane dalej „informacjami niejawnymi”);

b)

„materiały” oznaczają każdy dokument, produkt lub substancję, na których lub w których informacja może być zapisana lub zawarta, niezależnie od jej fizycznego charakteru, w tym m.in.: pismo (list, nota, protokół, sprawozdanie, memorandum, sygnał/wiadomość), sprzęt komputerowy, dyski komputerowe, CD-ROM, pamięć USB, wyposażenie, maszyny, aparaty, sprzęt, modele, zdjęcia/slajdy/szkice, nagrania, taśmy, kasety, filmy, reprodukcje, mapy, wykresy, plany, notesy, szablon, taśma kopiująca do maszyn do pisania lub do drukarek.

Artykuł 3

Do celów niniejszej umowy „UE” oznacza Radę Unii Europejskiej (zwaną dalej „Radą”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady, jak również Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „Komisją Europejską”).

Artykuł 4

Każda strona:

a)

chroni i zabezpiecza informacje niejawne przekazywane przez drugą stronę lub wymieniane z drugą stroną w ramach niniejszej umowy, zgodnie z jej wewnętrznymi przepisami ustawodawczymi i administracyjnymi;

b)

zapewnia, aby w przypadku informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszej umowy zachowano oznaczenie klauzuli tajności nałożone przez stronę przekazującą. Strona otrzymująca chroni i zabezpiecza informacje niejawne zgodnie z postanowieniami zawartymi w jej własnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa informacji lub materiałów opatrzonych równoważną klauzulą tajności do klauzuli określonej w art. 6. Dokonując tego, strony zapewniają wszystkim takim informacjom niejawnym taki sam poziom ochrony bezpieczeństwa, jaki przewidziany jest dla ich własnych informacji niejawnych objętych równoważną klauzulą tajności;

c)

nie wykorzystuje informacji niejawnych do celów lub w warunkach bezpieczeństwa innych niż określone przez wytwórcę ani do celów lub w warunkach innych niż te, w jakich informacje są przekazywane lub wymieniane; powyższe dotyczy również lokalizacji sprzętu objętego klauzulą tajności;

d)

nie ujawnia informacji niejawnych jakimkolwiek stronom trzecim ani jakiejkolwiek instytucji UE lub jakimkolwiek podmiotom UE niewymienionym w art. 3, bez uprzedniej pisemnej zgody strony przekazującej;

e)

nie umożliwia dostępu do takich informacji niejawnych osobom, o ile nie korzystają z zasady ograniczonego dostępu (tj. wykonując swoje obowiązki służbowe powinny mieć dostęp do informacji niejawnych) oraz, jeśli to konieczne, posiadają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa i zostały upoważnione przez daną stronę.

Artykuł 5

1.   Informacje niejawne mogą być ujawnione lub udostępnione przez jedną stronę (stronę przekazującą) drugiej stronie (stronie otrzymującej).

2.   Aby udostępnić informacje odbiorcom innym niż strony, strona otrzymująca podejmuje decyzję w sprawie ujawnienia lub udostępnienia informacji niejawnych pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody strony przekazującej.

3.   Każda strona podejmuje decyzję w sprawie udostępnienia informacji niejawnych drugiej stronie po indywidualnym rozpatrzeniu każdego przypadku. Przy wykonywaniu postanowień ust. 1 i 2 zbiorcze udostępnienie informacji jest możliwe wyłączne w przypadku, gdy strony ustanowiły i uzgodniły między sobą procedury dotyczące pewnych kategorii informacji, istotnych z punktu widzenia ich wymogów operacyjnych.

4.   Strona otrzymująca może przekazywać kontrahentowi lub potencjalnemu kontrahentowi informacje niejawne otrzymane od strony przekazującej po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody strony przekazującej. Przed udostępnieniem lub ujawnieniem kontrahentowi lub potencjalnemu kontrahentowi jakichkolwiek informacji niejawnych otrzymanych od strony przekazującej strona otrzymująca, zgodnie z jej wewnętrznymi zasadami i przepisami, zapewnia, że taki kontrahent lub potencjalny kontrahent, a także obiekty należące do niego, są w stanie chronić informacje niejawne oraz że przeprowadzono wobec nich odpowiednie postępowanie sprawdzające.

5.   Każda strona, zgodnie z jej wewnętrznymi zasadami i przepisami, zapewnia bezpieczeństwo obiektów i placówek, w których przechowywane są informacje niejawne przekazane jej przez drugą stronę, oraz zapewnia, aby w każdym z takich obiektów lub placówek podjęte zostały wszelkie środki niezbędne do nadzorowania i ochrony informacji niejawnych.

Artykuł 6

1.   Informacje niejawne oznacza się następująco:

a)

w przypadku Państwa Izrael informacje niejawne oznacza się klauzulami

Image

(Top Secret),

Image

(Secret) lub

Image

(Confidential);

b)

w przypadku UE informacje niejawne oznacza się klauzulami TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE lub RESTREINT UE.

2.   Następujące klauzule tajności są odpowiednikami:

Klasyfikacja Izraela

Klasyfikacja UE

Image

(Top Secret)

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

Image

(Secret)

SECRET UE

Image

(Confidential)

CONFIDENTIEL UE

(brak izraelskiego odpowiednika)

RESTREINT UE

Strona izraelska podejmuje się zapewnić informacjom niejawnym o klauzuli RESTREINT UE taki sam poziom ochrony, co informacjom niejawnym o klauzuli Image (Confidential)

Artykuł 7

W celu zapewnienia równoważnego poziomu ochrony informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych zgodnie z niniejszą umową każda ze stron zapewnia, że dysponuje systemem bezpieczeństwa i środkami bezpieczeństwa, opartymi na podstawowych zasadach i minimalnych normach bezpieczeństwa określonych w swoich wewnętrznych przepisach ustawodawczych i administracyjnych oraz odzwierciedlonych w uzgodnieniach, która mają zostać ustanowione zgodnie z art. 12.

Artykuł 8

1.   Strony zapewniają, aby wszystkie osoby, które wykonując swoje obowiązki służbowe, powinny mieć dostęp do informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych na mocy niniejszej umowy, lub osoby, które z uwagi na pełnione obowiązki lub funkcje mogą mieć dostęp do takich informacji niejawnych, otrzymały w razie potrzeby odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego przed uzyskaniem dostępu do tych informacji niejawnych.

2.   Procedury poświadczenia bezpieczeństwa osobowego mają na celu stwierdzenie, zgodnie z wewnętrznymi zasadami i przepisami, czy wszystkie odpowiednie czynniki związane z daną osobą umożliwiają przyznanie jej dostępu do informacji niejawnych.

Artykuł 9

Strony świadczą wzajemną pomoc w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych w ramach niniejszej umowy oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Organy, o których mowa w art. 12, przeprowadzają wzajemne konsultacje i wizytacje dotyczące bezpieczeństwa, aby ocenić, w ramach ich odpowiedniego zakresu obowiązków, skuteczność uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa, który mają być ustanowione zgodnie z tym artykułem. Szczegóły praktyczne takich wizytacji i wszelkich innych wizytacji służących realizacji niniejszej umowy są przedstawiane w uzgodnieniach przygotowywanych zgodnie z art. 12.

Artykuł 10

1.   Do celów niniejszej umowy:

a)

w odniesieniu do UE, korespondencja jest wysyłana do Rady na następujący adres:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

1048 Brussels

BELGIUM;

wszelka korespondencja jest przekazywana przez kierownika kancelarii tajnej Rady (Chief Registry Officer) państwom członkowskim i Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2;

b)

w odniesieniu do Izraela, korespondencja jest wysyłana bezpośrednio do Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Struktur Obronnych (Directorate of Security of the Defense Establishment) D.S.D.E (MALMAB) na następujący adres:

Ministry of Defense

Kaplan St.

Hakirya Tel-Aviv

ISRAEL.

2.   Wyjątkowo korespondencja od jednej ze stron dostępna wyłącznie dla poszczególnych właściwych urzędników, organów lub służb tej strony może być ze względów operacyjnych kierowana do poszczególnych właściwych urzędników, organów lub służb drugiej strony, wyznaczonych konkretnie jako jej odbiorcy, oraz dostępna wyłącznie dla nich, z uwzględnieniem ich uprawnień oraz zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu.

W przypadku UE taka korespondencja jest przekazywana za pośrednictwem kierownika kancelarii tajnej Rady lub przez kierownika kancelarii tajnej Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, jeżeli korespondencja ta jest adresowana do Komisji Europejskiej.

W przypadku strony izraelskiej taka korespondencja jest przekazywana przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa Struktur Obronnych D.S.D.E (MALMAB). Jeśli UE pragnie wysłać informacje niejawne do izraelskich ministerstw lub organizacji innych niż IMOD, Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Struktur Obronnych D.S.D.E (MALMAB) powiadamia kierownika kancelarii tajnej Rady o izraelskim organie bezpieczeństwa odpowiedzialnym za te ministerstwa lub organizacje, które stosują równorzędne normy ochrony informacji niejawnych.

Artykuł 11

IMOD, Sekretarz Generalny Rady i członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa nadzorują wykonanie niniejszej Umowy.

Artykuł 12

1.   W celu wdrożenia niniejszej umowy dokonuje się uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa z trzema organami wyznaczonymi w ust. 2, 3 i 4 w celu określenia norm wzajemnej ochrony i zabezpieczania informacji niejawnych w ramach niniejszej umowy.

2.   Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Struktur Obronnych D.S.D.E (MALMAB), pod kierownictwem i w imieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Izraela, jest odpowiedzialna za uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa służących ochronie i zabezpieczeniu informacji niejawnych przekazywanych Izraelowi w ramach niniejszej umowy.

3.   Biuro Bezpieczeństwa Sekretariatu Generalnego Rady, pod kierownictwem i w imieniu Sekretarza Generalnego Rady, działając w imieniu Rady i pod jej zwierzchnictwem, jest odpowiedzialne za uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa w zakresie ochrony i zabezpieczania informacji niejawnych przekazywanych Unii Europejskiej w ramach niniejszej umowy.

4.   Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej, działając pod zwierzchnictwem członka Komisji odpowiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa, jest odpowiedzialna za uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa w zakresie ochrony i zabezpieczania informacji niejawnych przekazywanych lub wymienianych w ramach niniejszej umowy w obrębie Komisji Europejskiej i na terenie jej obiektów.

5.   W odniesieniu do UE uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Bezpieczeństwa Rady.

Artykuł 13

Strona przekazująca powiadamiana jest na wypadek wszelkich udowodnionych lub podejrzewanych przypadków utraty lub narażenia na szwank bezpieczeństwa informacji niejawnych przez stronę otrzymującą. Strona otrzymująca wszczyna dochodzenie, aby ustalić okoliczności. Wyniki dochodzenia oraz informacje dotyczące środków zastosowanych w celu zapobieżenia ponownemu występowaniu takich przypadków przekazywane są stronie przekazującej. Organy, o których mowa w art. 12, mogą ustalić procedury w tym zakresie.

Artykuł 14

Każda strona ponosi koszty związane ze stosowaniem przez nią niniejszej umowy.

Artykuł 15

Przed przekazaniem lub wymianą informacji niejawnych między stronami w ramach niniejszej umowy organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, o których mowa w art. 12, muszą się zgodzić co do tego, że strony są w stanie chronić i zabezpieczyć informacje niejawne w sposób zgodny z niniejszą umową i uzgodnieniami, które mają zostać ustanowione zgodnie z art. 12.

Artykuł 16

Niniejsza umowa nie stoi na przeszkodzie zawieraniu przez strony innych umów odnoszących się do przekazywania lub wymiany informacji niejawnych, pod warunkiem że nie kolidują one z postanowieniami niniejszej umowy.

Artykuł 17

Wszelkie różnice zdań między Izraelem a Unią Europejską w odniesieniu do interpretacji lub stosowania niniejszej umowy rozwiązywane są wyłącznie w drodze negocjacji między stronami. W trakcie negocjacji obie strony nadal wypełniają swoje zobowiązania w ramach niniejszej umowy.

Artykuł 18

1.   Niniejsza umowa wchodzi w życie po wzajemnym powiadomieniu się stron o zakończeniu koniecznych w tym celu procedur wewnętrznych.

2.   Każda ze stron powiadamia drugą stronę o wszelkich zmianach swych przepisów ustawodawczych i administracyjnych, które mogłyby mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych, o których mowa w niniejszej umowie.

3.   Niniejsza umowa może zostać poddana przeglądowi na wniosek każdej ze stron w celu rozważenia ewentualnych zmian.

4.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane są wyłącznie w formie pisemnej oraz za wspólną zgodą stron. Zmiany wchodzą w życie po dokonaniu wzajemnego powiadomienia przewidzianego w ust. 1.

Artykuł 19

Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez jedną ze stron w formie pisemnego zawiadomienia przekazanego drugiej stronie. Wypowiedzenie takie staje się skuteczne sześć miesięcy po otrzymaniu zawiadomienia przez drugą stronę, ale pozostaje bez wpływu na zobowiązania podjęte wcześniej na mocy postanowień niniejszej umowy. W szczególności wszelkie informacje niejawne przekazywane lub wymieniane zgodnie z niniejszą umową są nadal chronione zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W dowód czego niżej podpisani, odpowiednio należycie umocowani, złożyli podpisy pod niniejszą umową.

Sporządzono w Tel Awiwie dnia 11 czerwca 2009 r. w dwóch egzemplarzach, obydwa w języku angielskim.

W imieniu Izraela

Minister Obrony

W imieniu Unii Europejskiej

Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel


Top