Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0648

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2008/2009

OJ L 192, 24.7.2009, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/648/oj

24.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 648/2009

z dnia 23 lipca 2009 r.

ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2008/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 90 lit. c) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustala kwoty pomocy dla zakładów przetwórczych w odniesieniu do suszu paszowego w ramach maksymalnych ilości gwarantowanych określonych w art. 89 wymienionego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (2) państwa członkowskie przesłały Komisji dane dotyczące ilości suszu paszowego, w odniesieniu do której przyznano uprawnienia do otrzymania pomocy w roku gospodarczym 2008/2009. Z przekazanych informacji wynika, że w odniesieniu do suszu paszowego maksymalna ilość gwarantowana nie została przekroczona.

(3)

Zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego wynosi zatem 33 EUR za tonę.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla roku gospodarczego 2008/2009 ostateczną kwotę pomocy dla suszu paszowego ustala się na 33 EUR za tonę.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 61 z 8.3.2005, s. 4.


Top