Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0585

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

OJ L 176, 7.7.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/585/oj

7.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 585/2009

z dnia 6 lipca 2009 r.

w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2) stanowi, że świadectwa refundacji, o które składane są wnioski zgodnie z art. 33 lit. a) lub art. 38a, najpóźniej do dnia 7 listopada, zachowują ważność do ostatniego dnia dziesiątego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek o wydanie świadectwa.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 stanowi też, że wydanie świadectwa refundacji zobowiązuje jego posiadacza do złożenia wniosku o refundację w wysokości równej kwocie, na jaką wydane zostało świadectwo na towary wywożone podczas okresu ważności świadectwa refundacji.

(3)

W przypadku gdy obowiązek złożenia wniosku o refundację nie zostanie spełniony, zabezpieczenie ulegnie przepadkowi w kwocie równej różnicy między 95 % kwoty wskazanej w świadectwie refundacji a kwotą, o którą w rzeczywistości składano wniosek. Ze względu na wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego na rynki krajów trzecich w okresie budżetowym 2009, dziesięciomiesięczny okres ważności niektórych świadectw refundacji na towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu, wydanych do wykorzystania od dnia 1 października 2008 r., niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka i niepewności dla podmiotów. Niepewność ta wpływa niemal na cały wywóz objęty świadectwami refundacji wydanymi do wykorzystania od dnia 1 października 2008 r. W porównaniu z podstawowymi artykułami żywnościowymi, większość towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, korzystających z refundacji wywozowych, nie stanowi niezbędnych produktów i jest szczególnie podatna na spadki konsumpcji w krajach przywozu.

(4)

Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego uwidocznił się po koniec września 2008 r. W wyniku kryzysu eksporterzy towarów objętych świadectwami refundacji wydanymi do wykorzystania od 1 października 2008 r. z dziesięciomiesięcznym okresem ważności i w zamierzeniu obejmującymi wywóz do końca lipca 2009 r. stoją obecnie w obliczu sytuacji, w której nie wszystkie świadectwa refundacji wydane do wykorzystania od dnia 1 października 2008 r. mogą być w pełni wykorzystane.

(5)

W związku z tym, aby ograniczyć skutki negatywnego oddziaływania na eksporterów, należy stwierdzić, że, w drodze odstępstwa od art. 39 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i art. 40 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3), ważność świadectw refundacji, o które złożono wnioski zgodnie z art. 33 lit. a) i art. 38a rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 między 8 lipca a 26 września 2008 r. do wykorzystania od dnia 1 października 2008 r., powinno się przedłużyć do dnia 30 września 2009 r.

(6)

Przepisy art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 nie powinny mieć zastosowania w omawianym przypadku, gdyż przedłużenie okresu ważności danych świadectw refundacji nie jest spowodowane siłą wyższą. Dlatego konieczne jest jednoznaczne odstępstwo od art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, tak aby art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 nie miał w omawianym przypadku zastosowania.

(7)

Niektóre świadectwa refundacji o dziesięciomiesięcznym okresie ważności, o które złożono wnioski między 8 lipca a 7 listopada 2008 r. zgodnie z art. 33 lit a) lub art. 38a rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, mogły już zostać zwrócone do organu wydającego zgodnie z art. 45 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić równe traktowanie wszystkich posiadaczy tytularnych tych świadectw refundacji, należy umożliwić organowi wydającemu ponowne wydanie zwróconych świadectw lub ich wyciągów oraz ponowne ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi, Niewymienionymi w Załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 39 ust. 2 akapit drugi oraz art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, w przypadku świadectw o dziesięciomiesięcznym okresie ważności okres ważności świadectw refundacji, o które złożono wnioski między 8 lipca a 7 listopada 2008 r. zgodnie z art. 33 lit. a) lub art. 38a rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, zostaje przedłużony do dnia 30 września 2009 r.

Artykuł 2

Na pisemny wniosek posiadacza tytularnego, świadectwa lub ich wyciągi o dziesięciomiesięcznym okresie ważności, o które złożono wnioski między 8 lipca a 7 listopada 2008 r. zgodnie z art. 33 lit. a) lub art. 38a rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, które zostały zwrócone organowi wydającemu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 45 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, wydawane są ponownie, w odniesieniu do niewykorzystanych kwot pozostających na świadectwach refundacji, z chwilą wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia u organu wydającego.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18.

(2)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, s. 24.

(3)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.


Top