Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0545

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 545/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

OJ L 167, 29.6.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/545/oj

29.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/24


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 545/2009

z dnia 18 czerwca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art.251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ostatnim czasie działalność przewoźników lotniczych znalazła się pod silnym wpływem głębokiego i poważnego kryzysu gospodarczego i finansowego o zasięgu ogólnoświatowym. Skutkiem kryzysu jest wyraźnie odczuwalny spadek natężenia ruchu lotniczego w zimowym sezonie rozkładowym 2008/2009. Skutki kryzysu w letnim sezonie rozkładowym 2009 będą również dotkliwe.

(2)

Dla zagwarantowania, że niewykorzystywane przydziały czasu na start lub lądowanie przyznane w letnim regularnym okresie 2009 nie spowodują utraty praw do tych przydziałów przez przewoźników lotniczych, konieczne jest wyraźne i jednoznaczne stwierdzenie, że ten sezon rozkładowy jest dotknięty kryzysem gospodarczym.

(3)

Komisja powinna nadal analizować wpływ kryzysu gospodarczego na sektor transportu lotniczego. Jeśli sytuacja gospodarcza przed zimowym sezonem rozkładowym 2009/2010 ulegnie dalszemu pogorszeniu, Komisja może wystąpić z wnioskiem o zastosowanie systemu określonego w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do zimowego sezonu rozkładowego 2010/2011. Wniosek taki powinien być poprzedzony kompleksową oceną skutków zawierającą analizę jego ewentualnego wpływu na konkurencję i konsumentów i powinien być złożony jedynie wtedy, gdy stanowi on część wniosku dotyczącego ogólnego przeglądu rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (3), w celu rozwiązania kwestii obecnego braku efektywności w zakresie przyznawania czasu na start lub lądowanie i w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania ograniczonej przepustowości na zatłoczonych lotniskach.

(4)

Należy zatem w trybie pilnym odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 95/93. Powyższa zmiana w żadnym przypadku nie narusza uprawnień Komisji w zakresie stosowania art. 81 i 82 Traktatu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 95/93 wprowadza się następujące zmiany:

1.

art. 10a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10a

Na użytek art. 10 ust. 2 koordynatorzy przyjmują, że w letnim sezonie rozkładowym roku 2010 przewoźnicy lotniczy są uprawnieni do serii przydziałów czasu na start lub lądowanie, jakie zostały im przyznane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na początku letniego sezonu rozkładowego roku 2009.”;

2.

skreśla się art. 10b.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 czerwca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

Przewodniczący

Š. FÜLE


(1)  Opinia z dnia 24 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2009 r.

(3)  Dz.U. L 14 z 22.1.1993, s. 1.


Top