Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0809

2008/809/WE: Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5894) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 281, 24.10.2008, p. 16–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/809/oj

24.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 281/16


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 października 2008 r.

dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5894)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/809/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2) ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(2)

Istnieje szereg kombinacji substancji i rodzajów produktów, w przypadku których wszyscy uczestnicy wycofali się z uczestnictwa w programie przeglądu albo państwo członkowskie wyznaczone jako sprawozdawca w zakresie oceny nie otrzymało w terminie określonym w art. 9 i art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 kompletnej dokumentacji.

(3)

W związku z tym na mocy art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 8 listopada 2007 r. informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej.

(4)

W okresie trzech miesięcy od upublicznienia tej informacji żadna osoba ani państwo członkowskie nie wyraziło zainteresowania przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do omawianych substancji i rodzajów produktów.

(5)

Dlatego zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 przedmiotowych substancji i rodzajów produktu nie należy włączać do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Substancje i rodzaje produktów wymienione w załączniku do niniejszej decyzji nie zostają włączone do załączników I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE.

Artykuł 2

Do celów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 niniejszą decyzję stosuje się od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

Nazwa

Numer EC

Numer CAS

Rodzaj produktu

RMS

Bis[1-cykloheksylo-l,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniomato(2-)]miedź

 

312600-89-8

2

AT

Bis[1-cykloheksylo-l,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniomato(2-)]miedź

 

312600-89-8

6

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

3

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

4

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

13

ES

Chlorokrezol

200-431-6

59-50-7

4

FR

Kwas mrówkowy

200-579-1

64-18-6

1

BE

Kwas mrówkowy

200-579-1

64-18-6

13

BE

Kwas benzoesowy

200-618-2

65-85-0

1

DE

Kwas benzoesowy

200-618-2

65-85-0

2

DE

Kwas benzoesowy

200-618-2

65-85-0

6

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

3

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

Kwas salicylowy

200-712-3

69-72-7

6

LT

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

3

DE

Kwas cytrynowy

201-069-1

77-92-9

2

BE

Kwas cytrynowy

201-069-1

77-92-9

3

BE

Symklozen

201-782-8

87-90-1

6

UK

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

1

BE

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

2

BE

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

3

BE

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

4

BE

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

5

BE

Chloroksylenol

201-793-8

88-04-0

6

BE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

2

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

3

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

4

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

6

IE

Dichlorofen

202-567-1

97-23-4

13

IE

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

1

SK

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

2

SK

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

4

SK

Glioksal

203-474-9

107-22-2

6

FR

Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

1

DE

Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

2

DE

Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

3

DE

Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

4

DE

Kwas heksa-2,4-dienodiowy/Kwas sorbinowy

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-dichloro-5,5 -dimetylohydantoina

204-258-7

118-52-5

2

NL

Chlorofen

204-385-8

120-32-1

1

NO

Chlorofen

204-385-8

120-32-1

4

NO

Chlorofen

204-385-8

120-32-1

6

NO

Benzoesan benzylu

204-402-9

120-51-4

2

UK

Chlorek benzetoniowy

204-479-9

121-54-0

1

BE

Chlorek cetylpirydyniowy

204-593-9

123-03-5

1

UK

Chlorek cetylpirydyniowy

204-593-9

123-03-5

3

UK

Chlorek cetylpirydyniowy

204-593-9

123-03-5

4

UK

Chlorek cetylpirydyniowy

204-593-9

123-03-5

5

UK

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

2

UK

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

3

UK

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

6

UK

Nitrometyloidinotrimetanol

204-769-5

126-11-4

13

UK

Tosylochloramid sodu

204-854-7

127-65-1

1

ES

Tosylochloramid sodu

204-854-7

127-65-1

6

ES

Dimetyloditiokarbiminian potasu

204-875-1

128-03-0

2

UK

Dimetyloditiokarbiminian potasu

204-875-1

128-03-0

4

UK

Dimetyloditiokarbiminian potasu

204-875-1

128-03-0

6

UK

Dimetyloditiokarbiminian potasu

204-875-1

128-03-0

13

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

2

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

3

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

4

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

5

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

6

UK

Dimetyloditiokarbiminian sodu

204-876-7

128-04-1

13

UK

Kaptan

205-087-0

133-06-2

6

IT

Tiuram

205-286-2

137-26-8

2

BE

Tiuram

205-286-2

137-26-8

6

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

2

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

6

BE

Metyloditiokarbaminian potasu

205-292-5

137-41-7

2

CZ

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

2

BE

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

4

BE

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

6

BE

Metam sodowy

205-293-0

137-42-8

13

BE

Cyjanoditiokarbiminian disodu

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik

205-444-0

140-95-4

13

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

2

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

4

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

6

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

13

PL

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

6

ES

Diuron

206-354-4

330-54-1

6

DK

Benzoesan sodu

208-534-8

532-32-1

1

DE

Benzoesan sodu

208-534-8

532-32-1

2

DE

Benzoesan sodu

208-534-8

532-32-1

6

DE

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

2

FR

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

6

FR

Hydroksylo-2-pirydon

212-506-0

822-89-9

13

FR

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu

212-579-9

828-00-2

2

AT

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu

212-579-9

828-00-2

6

AT

Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu

212-579-9

828-00-2

13

AT

Bromek tetradoniowy

214-291-9

1119-97-7

1

NO

4,5-dichloro-3H-l,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-dichloro-3H-l,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

6

PL

Tetraboran disodu, bezwodny

215-540-4

1330-43-4

1

NL

Tetraboran disodu, bezwodny

215-540-4

1330-43-4

2

NL

Tetraboran disodu, bezwodny

215-540-4

1330-43-4

13

NL

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

Chlorotalonil

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

4

SI

Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu

220-767-7

51580-86-0

1

UK

Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu

220-767-7

51580-86-0

6

UK

Troklozen sodu

220-767-7

2893-78-9

1

UK

Troklozen sodu

220-767-7

2893-78-9

6

UK

Etylosiarczan mecetroniowy

221-106-5

3006-10-8

2

PL

Sulfon bis(trichlorometylowy)

221-310-4

3064-70-8

6

LT

(Etylenodioksy)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

3

PL

(Etylenodioksy)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

4

PL

2,4,6-trichlorofenolan sodu

223-246-2

3784-03-0

2

IE

2,4,6-trichlorofenolan sodu

223-246-2

3784-03-0

3

IE

2,4,6-trichlorofenolan sodu

223-246-2

3784-03-0

6

IE

Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2′′-(heksahydro-l,3,5-triazyn-l,3,5-triylo)trietanol

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2′′-(heksahydro-l,3,5-triazyn-l,3,5-triylo)trietanol

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2′′-(heksahydro-l,3,5-triazyn-l,3,5-triylo)trietanol

225-208-0

4719-04-4

4

PL

Tetrahydro-l,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

3

ES

Tetrahydro-l,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

4

ES

Terbutyloazyna

227-637-9

5915-41-3

2

UK

Ditiocyjanian metylenu

228-652-3

6317-18-6

6

FR

Ditiocyjanian metylenu

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dimetyloimidazolidino-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-bromo-2-nitrowinylo)benzen

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-bromo-2-nitrowinylo)benzen

230-515-8

7166-19-0

13

SK

Chlorek didecylodimetyloamonu

230-525-2

7173-51-5

13

IT

Prometryna

230-711-3

7287-19-6

6

PT

Prometryna

230-711-3

7287-19-6

13

PT

Diheksa-2,4-dienian wapnia

231-321-6

7492-55-9

1

DE

Diheksa-2,4-dienian wapnia

231-321-6

7492-55-9

3

DE

Diheksa-2,4-dienian wapnia

231-321-6

7492-55-9

6

DE

Jod

231-442-4

7553-56-2

2

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

4

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

5

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

6

SE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

1

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

2

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

4

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

5

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

6

DE

Wodorosiarczyn sodu/Wodorosiarczan(III) sodu

231-548-0

7631-90-5

13

DE

Chlorek sodu

231-598-3

7647-14-5

5

PT

Kwas ortofosforowy/Kwas fosforowy(V)

231-633-2

7664-38-2

4

PT

Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu

231-668-3

7681-52-9

6

IT

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

1

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

2

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

4

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

5

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

6

DE

Disiarczyn disodu/Disiarczan(IV) disodu

231-673-0

7681-57-4

13

DE

Nadmanganian potasu/Manganian(VII) potasu

231-760-3

7722-64-7

5

SK

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

1

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

2

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

4

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

5

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

6

DE

Siarczyn sodu/Siarczan(IV) sodu

231-821-4

7757-83-7

13

DE

Chloran sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

2

PT

Chloran sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

3

PT

Chloran sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

4

PT

Chloran sodu/Chloran(III) sodu

231-836-6

7758-19-2

5

PT

Chloran sodu/Chloran(V) sodu

231-887-4

7775-09-9

2

PT

Chloran sodu/Chloran(V) sodu

231-887-4

7775-09-9

5

PT

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

3

PL

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

4

PL

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

5

PL

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

18

PL

Czosnek pospolity ekst.

232-371-1

8008-99-9

19

PL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

1

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

2

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

3

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

6

NL

Kwas borny

233-139-2

10043-35-3

13

NL

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

1

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

2

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

4

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

5

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

6

DE

Siarczyn potasu/Siarczan(IV) potasu

233-321-1

10117-38-1

13

DE

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

2

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

3

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

4

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

6

LV

Wodoro-2,2′-metylenobis[4-chlorofenolan] sodu

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

5

DK

Karbendazym

234-232-0

10605-21-7

6

DE

Karbendazym

234-232-0

10605-21-7

13

DE

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

1

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

2

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

3

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

6

NL

Tetrahydrat oktaboranu disodu

234-541-0

12280-03-4

13

NL

Pirytionian cynku

236-671-3

13463-41-7

13

SE

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

237-030-0

13590-97-1

1

ES

Monochlorowodorek dodecylguanidiny

237-030-0

13590-97-1

2

ES

Chlorek bromu

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(Benzyloksy)metanol

238-588-8

14548-60-8

2

UK

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

6

ES

Chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

13

ES

P-chloro-m-krezolan sodu

239-825-8

15733-22-9

4

FR

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

1

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

2

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

4

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

5

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

6

DE

Pirosiarczyn potasu

240-795-3

16731-55-8

13

DE

Kwas d-glukonowy, związek z N,N′′-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyna (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

Kwas d-glukonowy, związek z N,N′′-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyna (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

Chlorek benzoksoniowy

243-008-1

19379-90-9

1

CY

P-[(dijodometylo)sulfonylo]toluen

243-468-3

20018-09-1

13

UK

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilotio)metylu

244-445-0

21564-17-0

2

NO

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilotio)metylu

244-445-0

21564-17-0

4

NO

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilotio)metylu

244-445-0

21564-17-0

6

NO

Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilotio)metylu

244-445-0

21564-17-0

13

NO

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

1

DE

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

2

DE

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

3

DE

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

4

DE

(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu/Sorbinian potasu

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

4

UK

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

3

NL

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

4

NL

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

5

NL

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

6

NL

Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-lH-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-lH-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-lH-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-bromo-2-(bromometylo)pentandinitryl

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl/Permetryna

258-067-9

52645-53-1

2

IE

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl/Permetryna

258-067-9

52645-53-1

3

IE

3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl/Permetryna

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo]-lH-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

6

NO

Cis-4-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

6

ES

Cis-4-[3-(p-tert-butylofenylo)-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

13

ES

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, chlorki

269-919-4

68391-01-5

5

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, chlorki

269-919-4

68391-01-5

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, chlorki

269-919-4

68391-01-5

13

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki

270-325-2

68424-85-1

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki

270-325-2

68424-85-1

13

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, di-C8-10-alkilodimetylowe, chlorki

270-331-5

68424-95-3

13

IT

Kwasy tłuszczowe, kokosowe, produkty reakcji z dietanolaminą

270-430-3

68440-04-0

3

HU

Aminy, C10-16-alkilodimetylowe, N-tlenki

274-687-2

70592-80-2

1

PT

Bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczan) pentapotasu

274-778-7

70693-62-8

1

SI

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

Chlorek 1,3-didecylo- 2-metylo-1H-imidazoliny

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[1,3-bis(hydroksymetylo)-2,5-dioksoimidazolidyn-4-yl]-1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik/Diazolidynylomocznik

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[1,3-bis(hydroksymetylo)-2,5-dioksoimidazolidyn-4-yl]-1,3-bis(hydroksymetylo)mocznik/Diazolidynylomocznik

278-928-2

78491-02-8

7

LT

Monoperoksyftalan magnezu heksahydrat

279-013-0

84665-66-7

3

PL

Monoperoksyftalan magnezu heksahydrat

279-013-0

84665-66-7

4

PL

Chlorek tributylotetradecylofosfoniowy

279-808-2

81741-28-8

2

PL

Chlorek tributylotetradecylofosfoniowy

279-808-2

81741-28-8

4

PL

Kwasy smołowe, frakcja polialkilofenolowa

284-893-4

84989-05-9

2

HU

Kwasy smołowe, frakcja polialkilofenolowa

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Melaleuca alternifolia, ekst./olej z australijskiego krzewu herbacianego

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Melaleuca alternifolia, ekst./olej z australijskiego krzewu herbacianego

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Melaleuca alternifolia, ekst./olej z australijskiego krzewu herbacianego

285-377-1

85085-48-9

3

ES

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki

287-089-1

85409-22-9

5

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki

287-089-1

85409-22-9

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-14-alkilodimetylowe, chlorki

287-089-1

85409-22-9

13

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki

287-090-7

85409-23-0

5

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki

287-090-7

85409-23-0

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki

287-090-7

85409-23-0

13

IT

Mocznik, N,N′-bis(hydroksymetylo)-, produkty reakcji z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolem etylenowym i formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

2

PL

Mocznik, N,N′-bis(hydroksymetylo)-, produkty reakcji z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolem etylenowym i formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

6

PL

Mocznik, N,N′-bis(hydroksymetylo)-, produkty reakcji z 2-(2-butoksyetoksy)etanolem, glikolem etylenowym i formaldehydem

292-348-7

90604-54-9

13

PL

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

1

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

2

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

3

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

4

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

6

LT

Czwartorzędowe związki amoniowe, [2-[[2-[(2-karboksyetylo)(2-hydroksy-etylo)amino]etylo]amino]-2-oksoetylo]kokosowe allilodimetylowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-dichloro-5-etylo-5-metyloimidazolidyno-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

2

NL

Produkty reakcji: Produkty reakcji kwasu glutaminowego i N-(C12-14-alkilo)propylenodiaminy

403-950-8

164907-72-6

1

DE

Produkty reakcji: Produkty reakcji kwasu glutaminowego i N-(C12-14-alkilo)propylenodiaminy

403-950-8

164907-72-6

3

DE

Mieszanina: (C8-18)alkilbis(2-hydroksyetylo)amonowego fosforanu bis(2-etyloheksylowego); (C8-18)alkilobis(2-hydroksyetylo)amonowego 2-fosforanu etyloheksylowodoru

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-chloro- 2-(4-chlorfenoksy) fenol

429-290-0

3380-30-1

6

AT

3-benzo(b)tien-2-ylo-5,6-dihydro-l,4,2-oksatiazyno-4-tlenek

431-030-6

163269-30-5

4

PT

3-benzo(b)tien-2-ylo-5,6-dihydro-l,4,2-oksatiazyno-4-tlenek

431-030-6

163269-30-5

6

PT

3-benzo(b)tien-2-ylo-5,6-dihydro-l,4,2-oksatiazyno-4-tlenek

431-030-6

163269-30-5

13

PT

Produkty reakcji diizopropanoloaminy z formaldehydem (1:4)

432-440-8

220444-73-5

6

HU

Produkty reakcji diizopropanoloaminy z formaldehydem (1:4)

432-440-8

220444-73-5

13

HU

Produkt reakcji adypinianu dimetylu, glutanianu dimetylu, bursztynianu dimetylu z nadtlenkiem wodoru/Perestan

432-790-1

1

HU

Produkt reakcji adypinianu dimetylu, glutanianu dimetylu, bursztynianu dimetylu z nadtlenkiem wodoru/Perestan

432-790-1

5

HU

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

Bis(3-aminopropylo)oktylamina

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ylometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sphaericus

drobnoustroje

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotyp H14

drobnoustroje

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotyp H14

drobnoustroje

5

IT

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

mieszanina

139734-65-9

1

IE

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

mieszanina

139734-65-9

6

IE

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

mieszanina

139734-65-9

13

IE

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

1

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

2

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

3

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

4

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

6

UK

Mieszanina 1-fenoksypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) i 2-fenoksypropanolu (EINECS 224-027-4)

mieszanina

13

UK

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (EINECS 220-239-6)

mieszanina

55965-84-9

3

FR

Sole potasowe kwasów tłuszczowych (C15-21)

mieszanina

2

DE

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

1

ES

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

2

ES

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

3

ES

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

4

ES

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

5

ES

Czwartorzędowe jodki amonu

mieszanina

308074-50-2

6

ES

Czwartorzędowe związki amoniowe [benzyloalkilodimetylowe (alkil od C8-C22, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub wodorotlenki]/BKC

mieszanina substancji wymienionych w EINECS

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe [benzyloalkilodimetylowe (alkil od C8-C22, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub wodorotlenki]/BKC

mieszanina substancji wymienionych w EINECS

13

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe [dialkilodimetylowe (alkil od C6-C18, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub metylosiarczan]/DDAC

mieszanina substancji wymienionych w EINECS

6

IT

Czwartorzędowe związki amoniowe [dialkilodimetylowe (alkil od C6-C18, nasycone i nienasycone, łój, tłuszcz kokosowy, i tłuszcz sojowy) chlorki, bromki, lub metylosiarczan]/DDAC

mieszanina substancji wymienionych w EINECS

13

IT

Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy

jeszcze nienadany

3

SE

Szkło srebrowo-cynkowo-aluminiowo-borofosforanowe/szkło tlenkowe srebrowo-cynkowe

jeszcze nienadany

398477-47-9

1

SE

Szkło srebrowo-cynkowo-aluminiowo-borofosforanowe/szkło tlenkowe srebrowo-cynkowe

jeszcze nienadany

398477-47-9

6

SE

(±)-1-(.beta.-alliloksy-2,4-dichlorofenyloetylo)imidazol/Imazalil stopnia technicznego

środek ochrony roślin

73790-28-0

2

DE

(±)-1-(.beta.-alliloksy-2,4-dichlorofenyloetylo)imidazol/Imazalil stopnia technicznego

środek ochrony roślin

73790-28-0

4

DE

(±)-1-(.beta.-alliloksy-2,4-dichlorofenyloetylo)imidazol/Imazalil stopnia technicznego

środek ochrony roślin

73790-28-0

13

DE

3-(2,2-dichloroetenylo)-2.2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan [l.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyjano-(3-fenoksyfenyol)metylu/alfa-cypermetryna

środek ochrony roślin

67375-30-8

6

BE

4-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-(etoksymetylo)-5-(trifluorometylo)-1H-pirolo-3-karbonitryl/chlorfenapyr

środek ochrony roślin

122453-73-0

6

PT

4-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-(etoksymetylo)-5-(trifluorometylo)-1H-pirolo-3-karbonitryl/chlorfenapyr

środek ochrony roślin

122453-73-0

13

PT

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks ze srebrem/zeolit srebrowy

środek ochrony roślin

130328-18-6

6

SE

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks ze srebrem/zeolit srebrowy

środek ochrony roślin

130328-18-6

13

SE

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks z cynkiem/zeolit srebrowo-cynkowy

środek ochrony roślin

130328-20-0

1

SE

Krzemian glinowo-sodowy – kompleks z cynkiem/zeolit srebrowo-cynkowy

środek ochrony roślin

130328-20-0

6

SE

Trioctan guazatyny

środek ochrony roślin

115044-19-4

2

UK

Mieszanina 5-Hydroksymetoksymetylo-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0) oktanu (CAS 59720-42-2, 16,0 %) i 5-hydroksy-1-aza-3,7-dioksabicyklo (3.3.0)oktanu (EINECS 229-457-6, 28,8 %), i 5-hydroksypoli[metylenooksy]metylo-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktanu (CAS 56709-13-8; 5,2 %) w wodzie (50 %)

środek ochrony roślin

6

PL

Mieszanina 5-Hydroksymetoksymetylo-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0) oktanu (CAS 59720-42-2, 16,0 %) i 5-hydroksy-1-aza-3,7-dioksabicyklo (3.3.0)oktanu (EINECS 229-457-6, 28,8 %), i 5-hydroksypoli[metylenooksy]metylo-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktanu (CAS 56709-13-8; 5,2 %) w wodzie (50 %)

środek ochrony roślin

13

PL

Kopolimer 2-propenalu i propan-1,2-diolu

polimer

191546-07-3

6

HU

Kopolimer 2-propenalu i propan-1,2-diolu

polimer

191546-07-3

7

HU

Kopolimer 2-propenalu i propan-1,2-diolu

polimer

191546-07-3

10

HU

Kopolimer 2-propenalu i propan-1,2-diolu

polimer

191546-07-3

13

HU

Kopolimer eteru N,N,N′,N′–Tetrametyloetylenodiaminobis(2-chloroetylowego)

polimer

31075-24-8

2

UK

Kopolimer eteru N,N,N′,N′–Tetrametyloetylenodiaminobis(2-chloroetylowego)

polimer

31075-24-8

13

UK

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól)

polimer

94667-33-1

3

IT

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól)

polimer

94667-33-1

6

IT

Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól)

polimer

94667-33-1

13

IT


Top