Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0050

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

OJ L 223, 21.8.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 056 P. 161 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/50(2)/oj

21.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/47


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 50/2008

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik VII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2).

(3)

Tytuł „Master of Science in Architecture (MscArch)”, który zgodnie z komunikatem 2008/C 27/09 Urzędu Nadzoru EFTA (3) spełnia kryteria określone w dyrektywie Rady 85/384/EWG (4) należy dodać w dostosowaniach do dyrektywy 2005/36/WE dotyczących Liechtensteinu.

(4)

Do wydawania licencji personelowi służby zdrowia w Islandii właściwy jest nowy urząd „Landlæknir” (Dyrektor Medyczny Służby Zdrowia).

(5)

Załącznik VII do Porozumienia powinien zostać uproszczony poprzez usunięcie pustych tytułów i punktów oraz ponowne oznaczenie pozostałych punktów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku VII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 1 (dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

32007 R 1430: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1430/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 3).”;

(ii)

w dostosowaniu (D) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli w lit. g) ppkt i) dodaje się wpisy w odniesieniu do Liechtensteinu w brzmieniu:

 

„—

Master of Science in Architecture (MScArch)

Hochschule Liechtenstein

 

2002/2003”;

b)

w tabeli w lit. a) ppkt i) wpis „Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu” zastępuje się wpisem „Landlækni” w odniesieniu do Islandii;

c)

w tabeli w lit. a) ppkt ii) wpis „Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu” zastępuje się wpisem „Landlækni” w odniesieniu do Islandii;

2)

skreśla się tytuły C (Działalność medyczna i paramedyczna), D (Architektura) i K (Pozostałe sektory) wraz z odnośnymi podtytułami i punktami;

3)

skreśla się pkt od 59 do 65 i od 67 do 74 wraz z odnośnymi tytułami;

4)

skreśla się pkt od 1a do 1c, od 20 do 26, 29 i od 31 do 57;

5)

punkty 1d, 27, 28, 30 i 66 otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 1a, 3, 4, 5 i 6;

6)

tytuł E (Wymiana handlowa i pośrednicy) otrzymuje oznaczenie jako tytuł C.

Artykuł 2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1430/2007 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (5).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2008 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 100 z 10.4.2008, s. 70.

(2)  Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 3.

(3)  Dz.U. C 27 z 31.1.2008, s. 30.

(4)  Dz.U. L 223 z 21.8.1985, s. 15.

(5)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.


Top