Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0635

2008/635/WE: Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz w odniesieniu do wykazów państw trzecich i punktów pobierania nasienia oraz zespołów pobierania zarodków i wymagań dotyczących wydawania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3625) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/635/oj

2.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/17


DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 lipca 2008 r.

w sprawie przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz w odniesieniu do wykazów państw trzecich i punktów pobierania nasienia oraz zespołów pobierania zarodków i wymagań dotyczących wydawania świadectw

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3625)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/635/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2 lit. b), art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 1 tiret pierwsze oraz zdanie wprowadzające i lit. b) jej art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 92/65/EWG ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych aktach prawa wspólnotowego określonych w tejże dyrektywie. Ponadto przewiduje ona utworzenie wykazu tych państw trzecich lub części państw trzecich będących w stanie zapewnić gwarancje równoważne gwarancjom przewidzianym w jej rozdziale II, z których państwa członkowskie mogą przywozić nasienie, komórki jajowe oraz zarodki owiec i kóz.

(2)

Dyrektywa 92/65/EWG przewiduje również utworzenie wykazu punktów pobierania nasienia i zarodków w państwach trzecich, którym to punktom państwa trzecie są w stanie udzielić gwarancji określonych w art. 11 tej dyrektywy.

(3)

Jednak z uwagi na spójność prawodawstwa wspólnotowego i uwzględniając nazewnictwo międzynarodowe, w odniesieniu do punktów pobierania komórek jajowych i zarodków owiec i kóz właściwsze byłoby zastąpienie określenia „punkty pobierania” określeniem „zespoły pobierania zarodków”.

(4)

Jak stanowi dyrektywa 92/65/EWG, nasienie, komórki jajowe i zarodki owiec i kóz przywożone do Wspólnoty muszą być opatrzone świadectwami zdrowia, których wzory należy ustalić zgodnie z tą dyrektywą.

(5)

Dyrektywa 92/65/EWG przewiduje również ustanowienie szczególnych wymagań dotyczących zdrowia zwierząt lub gwarancji równoważnych gwarancjom przewidzianym w tej dyrektywie w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych oraz zarodków owiec i kóz.

(6)

Decyzja Komisji 94/63/WE z dnia 31 stycznia 1994 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz oraz komórek jajowych i zarodków świń (2) stanowi, że państwa członkowskie dopuszczają przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz z państw trzecich znajdujących się w wykazie w załączniku do decyzji Rady 79/542/EWG (3), z których dopuszcza się przywóz żywych owiec i kóz.

(7)

Decyzję 94/63/WE uchylono decyzją Komisji 2008/636/WE (4).

(8)

W związku z powyższym, niniejszą decyzją należy ustanowić wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie powinny dopuszczać przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz.

(9)

Niniejszą decyzją należy również ustanowić wykazy punktów pobierania nasienia i zespołów pobierania zarodków w państwach trzecich, z których państwa członkowskie powinny dopuszczać przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz.

(10)

Artykuł 17 ust. 3 dyrektywy 92/65/EWG ustanawia procedurę wprowadzania zmian w wykazach punktów pobierania nasienia i zespołów pobierania zarodków w państwach trzecich, z których państwa członkowskie powinny dopuszczać przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz. Zmienione wykazy publikuje się na stronie internetowej Komisji (5).

(11)

Dla zachowania spójności prawodawstwa wspólnotowego we wzorze świadectwa zdrowia dla przywozu nasienia owiec i kóz określonym w niniejszej decyzji należy uwzględnić wymagania regulujące handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami do hodowli oraz szczególne systemy badań kontrolnych tych zwierząt, określone w dyrektywie Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (6).

(12)

Warunki zdrowotne zwierząt w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty owiec i kóz przeznaczonych do hodowli określono w decyzji 79/542/EWG. Wymagania te należy również uwzględnić we wzorze świadectwa zdrowia do celów przywozu nasienia owiec i kóz określonym w niniejszej decyzji.

(13)

Niektóre choroby zakaźne owiec i kóz przenoszą się przez nasienie. W związku z tym zachodzi konieczność przeprowadzenia szczegółowych badań zdrowia zwierząt w celu rozpoznania takich chorób, zgodnych ze szczególnymi programami badań wykazującymi przemieszczanie dawcy poprzedzające oraz następujące w czasie pobierania nasienia. Wymienione badania i programy badań powinny być zgodne ze standardami międzynarodowymi, a przy tym należy je uwzględnić we wzorze świadectwa zdrowia do celów przywozu nasienia owiec i kóz określonym w niniejszej decyzji.

(14)

Należy uwzględnić również przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (7) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 546/2006 z dnia 31 marca 2006 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych programów kontroli trzęsawki owiec i dodatkowych gwarancji oraz ustanawiającego odstępstwo od pewnych wymogów decyzji 2003/100/WE i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1874/2003 (8).

(15)

Warunki sanitarne dotyczące pobierania, przetwarzania, przechowywania i przewożenia komórek jajowych i zarodków oraz warunki zdrowotne mające zastosowanie do dawczyń ustanowiono w rozdziałach III i IV załącznika D do dyrektywy 92/65/EWG. Konieczne jest jednak ustanowienie w niniejszej decyzji dodatkowych gwarancji, zwłaszcza w odniesieniu do urzędowego nadzoru weterynaryjnego nad zespołami pobierania zarodków.

(16)

Mając na względzie przejrzystość prawodawstwa wspólnotowego, w niniejszej decyzji należy określić wykaz państw trzecich i zatwierdzonych punktów pobierania nasienia w tych państwach, z których państwa członkowskie powinny dopuszczać przywóz do Wspólnoty nasienia owiec i kóz, wykaz państw trzecich i zatwierdzonych zespołów pobierania zarodków w tych państwach, z których państwa członkowskie powinny dopuszczać przywóz do Wspólnoty komórek jajowych i zarodków wymienionych gatunków, jak również wymagania dotyczące wydawania świadectw dla takiego przywozu, tak aby uwzględnić wszystkie wymienione wymagania w jednym akcie prawnym.

(17)

Stosując niniejszą decyzję, należy mieć na uwadze szczególne wymagania dotyczące wydawania świadectw przewidziane w pkt 7 lit. b) rozdziału IX(B) dodatku 2 do załącznika 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (9), zatwierdzonej decyzją (2002/309/WE, Euratom) Rady i – w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (10). W konsekwencji w odniesieniu do przywozu ze Szwajcarii do Wspólnoty nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz należy stosować świadectwa ustanowione w decyzji Komisji 95/388/WE z dnia 19 września 1995 r. określającej wzór świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (11), zgodne ze wzorem przyjętym w tej decyzji.

(18)

Stosując niniejszą decyzję, należy mieć na uwadze szczególne wymagania dotyczące wydawania świadectw oraz wzory poświadczeń zdrowotności, które mogą zostać ustanowione zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, w związku z handlem żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (12), zatwierdzoną decyzją Rady 1999/201/WE (13).

(19)

Stosując niniejszą decyzję, należy również uwzględniać szczególne wymagania dotyczące wydawania świadectw oraz wzory poświadczeń zdrowotności, które mogą zostać ustanowione zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (14), zatwierdzoną decyzją Rady 97/132/WE (15).

(20)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przywóz nasienia

Państwa członkowskie powinny dopuszczać przywóz nasienia owiec i kóz pobranego w państwie trzecim oraz w zatwierdzonym punkcie pobierania nasienia wymienionym w załączniku I i spełniającego wymagania dotyczące zdrowia zwierząt określone we wzorze świadectwa zdrowia zamieszczonym w załączniku II.

Artykuł 2

Przywóz komórek jajowych i zarodków

Państwa członkowskie dopuszczają przywóz komórek jajowych i zarodków owiec i kóz, pobranych w państwie trzecim oraz przez zatwierdzony zespół pobierania zarodków wymieniony w załączniku III i spełniających wymagania dotyczące zdrowia zwierząt określone we wzorze świadectwa zdrowia zamieszczonym w załączniku IV.

Artykuł 3

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 września 2008 r.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2007/265/WE (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, s. 17).

(2)  Dz.U. L 28 z 2.2.1994, s. 47. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/211/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1).

(3)  Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2008/61/WE (Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 33).

(4)  Zob. s. 32 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).

(7)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 571/2008 (Dz.U. L 161 z 20.6.2008, s. 4).

(8)  Dz.U. L 94 z 1.4.2006, s. 28.

(9)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132.

(10)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 1.

(11)  Dz.U. L 234 z 3.10.1995, s. 30. Decyzja zmieniona decyzją 2005/43/WE (Dz.U. L 20 z 22.1.2005, s. 34).

(12)  Dz.U. L 71 z 18.3.1999, s. 3.

(13)  Dz.U. L 71 z 18.3.1999, s. 1.

(14)  Dz.U. L 57 z 26.2.1997, s. 5.

(15)  Dz.U. L 57 z 26.2.1997, s. 4. Decyzja zmieniona decyzją 1999/837/WE (Dz.U. L 332 z 23.12.1999, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz państw trzecich oraz zatwierdzonych punktów pobierania nasienia w państwach trzecich, z których państwa członkowskie powinny dopuszczać przywóz nasienia owiec i kóz

Kod ISO

Nazwa państwa trzeciego

Nr zatwierdzenia punktu

Nazwa punktu

Adres punktu

Data zatwierdzenia punktu

Uwagi

Opis terytorium

(w stosownych przypadkach)

Dodatkowe gwarancje

AU

Australia

 

 

 

 

 

Dodatkowe gwarancje dotyczące testów określonych w pkt II.4.8 i II.4.9 świadectwa zamieszczonego w załączniku II są obowiązkowe.

CA

Kanada

 

 

 

 

Terytorium zgodne z opisem zawartym w części 1 załącznika I do decyzji 79/542/EWG (z ostatnimi zmianami).

Dodatkowa gwarancja dotycząca testów określonych w pkt II.4.8 świadectwa zamieszczonego w załączniku II jest obowiązkowa.

CH

Szwajcaria

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandia

 

 

 

 

 

 

HR

Chorwacja

 

 

 

 

 

 

IS

Islandia

 

 

 

 

 

 

NZ

Nowa Zelandia

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Stany Zjednoczone

 

 

 

 

 

Dodatkowa gwarancja dotycząca testów określonych w pkt II.4.8 świadectwa zamieszczonego w załączniku II jest obowiązkowa.

(a)

Świadectwa zdrowia sporządza kraj wywozu na podstawie wzoru zamieszczonego w załączniku II. Zawierają one, w porządku numeracji podanej we wzorze, poświadczenia wymagane w przypadku państw trzecich oraz, w zależności od przypadku, gwarancje uzupełniające, które są wymagane dla danego trzeciego państwa wywozu, zgodnie ze wskazaniami podanymi w załączniku I.

Jeżeli państwo członkowskie UE będące krajem przeznaczenia zażąda spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących wydawania świadectw, należy również uwzględnić takie wymagania w oryginale świadectwa zdrowia.

(b)

Oryginał każdego świadectwa składa się z jednej dwustronnej kartki lub, jeśli zawiera więcej tekstu, musi mieć postać gwarantującą, że wszystkie niezbędne kartki stanowią nierozłączną, integralną całość.

(c)

Świadectwo musi być sporządzone przynajmniej w jednym z urzędowych języków państwa członkowskiego UE, w którym będzie przeprowadzana kontrola w punkcie kontroli granicznej, oraz państwa członkowskiego UE będącego krajem przeznaczenia. Te państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na użycie innego języka Wspólnoty niż ich własny i załączenie, w razie konieczności oficjalnego tłumaczenia.

(d)

Jeżeli dla celów identyfikacji poszczególnych części przesyłki (wykaz w pkt I.28 wzoru świadectwa), do świadectwa dołączone są dodatkowe strony, to strony te należy również traktować jako integralną część oryginału danego świadectwa, pod warunkiem złożenia podpisu i pieczęci poświadczającego urzędowego lekarza weterynarii na każdej z tych stron.

(e)

Jeżeli świadectwo, włączając dodatkowe strony, o których mowa w lit. d), składa się z więcej niż jednej strony, wszystkie strony należy ponumerować – w następujący sposób: (numer strony) z (łączna liczba stron) – na dole strony, natomiast u góry należy umieścić numer kodu świadectwa wyznaczony przez właściwe władze.

(f)

Oryginał świadectwa musi być wypełniony i podpisany przez urzędowego lekarza weterynarii ostatniego dnia roboczego przed załadowaniem przesyłki w celu wywiezienia jej do Wspólnoty. Czyniąc to, właściwe władze kraju wywozu muszą zapewnić przestrzeganie zasad wystawiania świadectwa równoważnych z zasadami ustanowionymi dyrektywą Rady 96/93/WE.

Kolor podpisu musi różnić się od koloru druku. Ta sama zasada dotyczy pieczątek innych niż wytłoczone albo znaki wodne.

(g)

Oryginał świadectwa musi towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej UE.

(h)

Świadectwo jest ważne przez 10 dni od dnia jego wystawienia. W przypadku transportu statkiem czas ważności przedłuża się o czas podróży statkiem.

(i)

Nasienia ani komórek jajowych/zarodków nie można przewozić w tym samym pojemniku z innym nasieniem i komórkami jajowymi/zarodkami, które nie są przewożone do Wspólnoty Europejskiej albo charakteryzują się gorszym stanem zdrowia.

(j)

W czasie transportu do Wspólnoty Europejskiej pojemnik musi pozostać zamknięty, a plomba nie może być naruszona.

(k)

Numer referencyjny świadectwa określony w polach I.2 i II.a. musi być wydany przez właściwy organ.


ZAŁĄCZNIK II

Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu nasienia owiec i kóz

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Wykaz państw trzecich oraz zatwierdzonych punktów pobierania komórek jajowych i zarodków w państwach trzecich, z których państwa członkowskie powinny dopuszczać przywóz komórek jajowych i zarodków owiec i kóz

Kod ISO

Nazwa państwa trzeciego

Nr zatwierdzenia punktu

Nazwa zespołu

Adres zespołu

Data zatwierdzenia zespołu

Uwagi

Opis terytorium

(w stosownych przypadkach)

Dodatkowe gwarancje

AU

Australia

 

 

 

 

 

Dodatkowe gwarancje dotyczące testów określonych w pkt II.5.1 i II.5.2 świadectwa zamieszczonego w załączniku IV są obowiązkowe.

CA

Kanada

 

 

 

 

Terytorium zgodne z opisem zawartym w części 1 załącznika I do decyzji 79/542/EWG.

Dodatkowa gwarancja dotycząca testów określonych w pkt II.5.2 świadectwa zamieszczonego w załączniku IV jest obowiązkowa.

CH

Szwajcaria

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandia

 

 

 

 

 

 

HR

Chorwacja

 

 

 

 

 

 

IS

Islandia

 

 

 

 

 

 

NZ

Nowa Zelandia

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre i Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Stany Zjednoczone

 

 

 

 

 

Dodatkowa gwarancja dotycząca testów określonych w pkt II.5.2 świadectwa zamieszczonego w załączniku IV jest obowiązkowa.

(a)

Świadectwa zdrowia sporządza kraj wywozu na podstawie wzoru zamieszczonego w załączniku IV. Zawierają one, w porządku numeracji podanej we wzorze, poświadczenia wymagane w przypadku państw trzecich oraz, w zależności od przypadku, gwarancje uzupełniające, które są wymagane dla danego trzeciego państwa wywozu, zgodnie ze wskazaniami podanymi w załączniku III.

Jeżeli państwo członkowskie UE będące krajem przeznaczenia zażąda spełnienia dodatkowych wymagań dotyczących wydawania świadectw, należy uwzględnić również takie wymagania w oryginale świadectwa zdrowia.

(b)

Oryginał każdego świadectwa składa się z jednej dwustronnej kartki lub, jeśli zawiera więcej tekstu, musi mieć postać gwarantującą, że wszystkie niezbędne kartki stanowią nierozłączną, integralną całość.

(c)

Świadectwo musi być sporządzone przynajmniej w jednym z urzędowych języków państwa członkowskiego UE, w którym będzie przeprowadzana kontrola w punkcie kontroli granicznej, oraz państwa członkowskiego UE będącego krajem przeznaczenia. Te państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na użycie innego języka Wspólnoty niż ich własny, a w razie konieczności na załączenie oficjalnego tłumaczenia.

(d)

Jeżeli dla celów identyfikacji poszczególnych części przesyłki (wykaz w pkt I.28 wzoru świadectwa), do świadectwa dołączone są dodatkowe strony, to strony te należy również traktować jako integralną część oryginału danego świadectwa, pod warunkiem złożenia podpisu i pieczęci poświadczającego urzędowego lekarza weterynarii na każdej z tych stron.

(e)

Jeżeli świadectwo, włączając dodatkowe strony, o których mowa w lit. d), składa się z więcej niż jednej strony, wszystkie strony należy ponumerować – w następujący sposób: (numer strony) z (łączna liczba stron) – u dołu strony, natomiast u góry należy umieścić numer kodu świadectwa wyznaczony przez właściwe władze.

(f)

Oryginał świadectwa musi być wypełniony i podpisany przez urzędowego lekarza weterynarii ostatniego dnia roboczego przed załadowaniem przesyłki w celu wywiezienia jej do Wspólnoty. Czyniąc to, właściwe władze kraju wywozu muszą zapewnić przestrzeganie zasad wystawiania świadectwa równoważnych z zasadami ustanowionymi dyrektywą Rady 96/93/WE.

Kolor podpisu musi różnić się od koloru druku. Ta sama zasada dotyczy pieczątek innych niż wytłoczone albo znaki wodne.

(g)

Oryginał świadectwa musi towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej UE.

(h)

Świadectwo jest ważne przez 10 dni od dnia jego wystawienia. W przypadku transportu statkiem czas ważności przedłuża się o czas podróży statkiem.

(i)

Komórek jajowych/zarodków ani nasienia nie można przewozić w tym samym pojemniku z innymi komórkami jajowymi/zarodkami ani nasieniem, które nie są przewożone do Wspólnoty Europejskiej albo charakteryzują się gorszym stanem zdrowia.

(j)

W czasie transportu do Wspólnoty Europejskiej pojemnik musi pozostać zamknięty, a plomba nie może być naruszona.

(k)

Numer referencyjny świadectwa określony w polach I.2 i II.a. musi być wydany przez właściwy organ.


ZAŁĄCZNIK IV

Wzór świadectwa zdrowia dla przywozu komórek jajowych i zarodków owiec i kóz

Image

Image

Image

Image


Top