Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0755

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 271 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/755/oj

1.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 755/2008

z dnia 31 lipca 2008 r.

zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 11 lit. c) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 ust. 3 dyrektywy 2005/36/WE przewiduje, że jeżeli w odniesieniu do danego zawodu regulowanego obowiązują inne szczególne przepisy bezpośrednio dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych, odpowiadających im przepisów dyrektywy 2005/36/WE nie stosuje się. Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2005/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw marynarzy wydawanych przez państwa członkowskie oraz zmieniającej dyrektywę 2001/25/WE (2) przewiduje automatyczne uznawanie świadectw marynarzy wydanych przez państwa członkowskie zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (3). Dyrektywa 2005/36/WE nie powinna zatem mieć zastosowania do uznawania kwalifikacji marynarzy pracujących na pokładzie statków wchodzących w zakres dyrektywy 2001/25/WE.

(2)

Republika Czeska, Dania, Niemcy, Włochy, Rumunia i Niderlandy przedłożyły uzasadnione wnioski dotyczące usunięcia swoich zawodów morskich wchodzących w zakres dyrektywy 2001/25/WE z pkt 3 lit. a) załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE.

(3)

Republika Czeska, Dania, Niemcy, Włochy i Rumunia poprosiły o usunięcie wszystkich zawodów i związanych z nimi opisów kształcenia wymienionych dla ich krajów w pkt 3 lit. a) załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE. Niderlandy poprosiły o usunięcie dwóch zawodów: „pierwszy oficer jednostki żeglugi przybrzeżnej (ze szkoleniem uzupełniającym) (stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling))” i „dyplomowany motorzysta statku morskiego (diploma motordrijver)” oraz związanego z nimi opisu kształcenia z pkt 3 lit. a) załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE.

(4)

Zjednoczone Królestwo przedłożyło uzasadniony wniosek dotyczący usunięcia swoich zawodów morskich wchodzących w zakres dyrektywy 2001/25/WE z pkt 5 załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2005/36/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1430/2007 (Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 3).

(2)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 160.

(3)  Dz.U. L 136 z 18.5.2001, s. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/45/WE (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 160).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

punkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Transport morski

 

Szkolenie przygotowujące do zawodu:

 

na Łotwie:

oficer elektryk okrętowy (kuģu elektromehāniķis),

mechanik chłodniczy (kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists),

 

w Niderlandach:

operator systemu VTS (VTS-functionaris),

 

których szkolenie obejmuje:

na Łotwie:

(i)

w przypadku oficera elektryka okrętowego (kuģu elektromehāniķis):

1.

Osoba, która ukończyła 18 lat.

2.

Wymagane co najmniej 12 lat i 6 miesięcy nauki, w tym co najmniej 9 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 3 lata kształcenia zawodowego. Dodatkowo wymagana jest służba na morzu trwająca co najmniej 6 miesięcy w charakterze elektryka okrętowego lub pomocnika inżyniera elektryka na statkach o mocy silnika powyżej 750 kW. Kształcenie zawodowe zakończone specjalnym egzaminem przeprowadzanym przez właściwy organ, zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Ministerstwo Transportu;

(ii)

w przypadku mechanika chłodniczego (kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists):

1.

Osoba, która ukończyła 18 lat.

2.

Wymagane co najmniej 13 lat nauki, w tym co najmniej 9 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 3 lata kształcenia zawodowego. Dodatkowo wymagana jest służba na morzu w charakterze pomocnika inżyniera urządzeń chłodniczych trwająca co najmniej 12 miesięcy. Kształcenie zawodowe zakończone specjalnym egzaminem przeprowadzanym przez właściwy organ, zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Ministerstwo Transportu;

w Niderlandach:

Wymagane co najmniej 15 lat nauki, w tym co najmniej 3 lata kształcenia w instytucji wyższego szkolnictwa zawodowego (HBO) lub średniego szkolnictwa zawodowego (MBO), a następnie ukończenie krajowych lub regionalnych kursów specjalistycznych, obejmujących co najmniej 12-tygodniowe szkolenia teoretyczne, w każdym przypadku zakończone egzaminem.”;

2)

w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się tiret dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste i czternaste.


Top