Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0274

Rozporządzenie Rady (WE) nr 274/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

OJ L 85, 27.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/274/oj

27.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 274/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Towary przywożone w ramach zwolnienia z ceł pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej (WTC) zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 918/83 (1), raczej nie mogą mieć istotnego szkodliwego wpływu na przemysł Wspólnoty z uwagi na ograniczenia w zakresie ich ilości, wartości, wykorzystania lub kontroli celnych po przywozie. Należy zatem wyłączyć przywóz towarów, które korzystają ze zwolnienia celnego, z zakresu stosowania handlowych środków ochronnych nałożonych na podstawie art. 133 Traktatu.

(2)

Przywóz majątku ruchomego gospodarstwa domowego przeznaczonego do wyposażenia drugiego miejsca zamieszkania podlega takim samym ograniczeniom i kontrolom jak przywóz takich samych towarów przez osoby fizyczne przenoszące zwykłe miejsce zamieszkania z państwa trzeciego. Pierwszy z tych rodzajów przywozu, w odróżnieniu od drugiego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej (VAT), mimo że stanowią one takie samo obciążenie administracyjne dla osób dokonujących przywozu i dla administracji celnej w państwach członkowskich. Ponadto korzyści gospodarcze ze zwolnienia celnego dla przywozu majątku ruchomego gospodarstwa domowego przeznaczonego do wyposażenia drugiego miejsca zamieszkania są niewielkie w porównaniu z dodatkowymi kosztami kontroli. Należy zatem uchylić przepisy dotyczące zwolnienia celnego dla tych towarów.

(3)

Określony w art. 27 rozporządzenia (EWG) nr 918/83 próg wartości wynoszący 22 ECU nie był podwyższany od 1991 roku, podczas gdy jednocześnie cła zostały w istotny sposób zmniejszone lub nawet zniesione. W związku z tym należy podwyższyć próg wartości dla przesyłek o niewielkiej wartości.

(4)

W celu zapewnienia, by żaden przywóz towarów zwolnionych z VAT, które znajdują się w bagażu osobistym podróżnych, nie podlegał należnościom celnym, przepisy rozporządzenia (EWG) nr 918/83 dotyczące takiego przywozu powinny zostać zmienione, tak by uwzględnić dyrektywę Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (2). Należy zatem przyznać zwolnienie celne, jeżeli krajowe przepisy dotyczące VAT wdrożone zgodnie z dyrektywą 2007/74/WE przewidują zwolnienie z VAT. W tym kontekście należy zapewnić stosowanie tych samych przepisów dotyczących zwolnienia celnego na terytoriach określonych w art. 6 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (3).

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 918/83,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 918/83 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Niniejsze rozporządzenie określa przypadki, w których ze względu na szczególne okoliczności stosuje się odpowiednio zwolnienia z należności celnych przywozowych, należności celnych wywozowych oraz ze środków przyjętych na podstawie art. 133 Traktatu, w przypadku gdy towary zostają dopuszczone do swobodnego obrotu lub są wywożone z obszaru celnego Wspólnoty.”;

2)

w rozdziale I skreśla się przepisy tytułu IV;

3)

w art. 27 wartość 22 ECU zastępuje się wartością 150 EUR;

4)

artykuł 45 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 45

Towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich są zwolnione z należności celnych przywozowych, jeżeli przywożone towary są zwolnione z podatku od wartości dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego przyjętych zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (4).

Towary przywożone na terytoria wymienione w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (5) podlegają tym samym przepisom dotyczącym zwolnienia celnego co towary przywożone do innych części terytorium danego państwa członkowskiego.

5)

skreśla się art. 46–49;

6)

w art. 127 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Towary, które mogą być przywożone w ramach zwolnienia celnego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, nie podlegają również ograniczeniom ilościowym stosowanym zgodnie ze środkami przyjętymi na mocy art. 133 Traktatu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 roku.

(2)  Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 6.

(3)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/8/WE (Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 11).

(4)  Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 6.

(5)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/8/WE (Dz.U. L 44 z 20.2.2008, s. 11).”;


Top