Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1952R(02)

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82 ( Dz.U. L 314 z 30.11.2005 ; wersja sprostowana w Dz.U. L 317 z 3.12.2005 )

OJ L 83, 26.3.2008, p. 46–47 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1952/corrigendum/2008-03-26/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

26.3.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/46


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 314 z dnia 30 listopada 2005 r. ; wersja sprostowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 317 z dnia 3 grudnia 2005 r. )

Strona 29, tytuł:

zamiast:

powinno być:

Strona 30, art. 1 ust. 1:

zamiast:

„1.   Ustanawia się wspólną organizację rynków chmielu, (…)”,

powinno być:

„1.   Ustanawia się wspólną organizację rynku chmielu, (…)”.

Strona 30, art. 2 lit. c):

zamiast:

„c)

„mączka chmielowa z wyższą zawartością lupuliny” oznacza (…)”,

powinno być:

„c)

„mączka chmielowa z podwyższoną zawartością lupuliny” oznacza (…)”.

Strona 31, art. 4 ust. 1:

zamiast:

„1.   Produkty, o których mowa w art. 1, pochodzące ze zbiorów lub uzyskane we Wspólnocie, podlegają procedurze certyfikacji.”,

powinno być:

„1.   Produkty, o których mowa w art. 1, pochodzące ze zbiorów lub wytworzone we Wspólnocie, podlegają procedurze certyfikacji.”.

Strona 31, art. 4 ust. 2:

zamiast:

„2.   Świadectwo może zostać wydane wyłącznie dla produktów spełniających minimalne wymagania jakościowe obowiązujące na danym etapie wprowadzania do obrotu. W przypadku mączki chmielowej, mączki chmielowej z wyższą zawartością lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych oraz mieszanych produktów chmielowych świadectwo może zostać wydane wyłącznie pod warunkiem, że zawartość kwasu alfa w tych produktach nie jest mniejsza od zawartości chmielu, z którego zostały one wytworzone.”,

powinno być:

„2.   Certyfikat może zostać wydany wyłącznie dla produktów spełniających minimalne wymagania jakościowe obowiązujące na danym etapie wprowadzania do obrotu. W przypadku mączki chmielowej, mączki chmielowej z podwyższoną zawartością lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych oraz mieszanych produktów chmielowych certyfikat może zostać wydany wyłącznie pod warunkiem, że zawartość alfa-kwasów w tych produktach nie jest mniejsza od zawartości w chmielu, z którego zostały one wytworzone.”.

Strona 31, art. 4 ust. 3 zdanie wprowadzające:

zamiast:

„3.   Świadectwo zawiera co najmniej następujące informacje:”,

powinno być:

„3.   Certyfikat zawiera co najmniej następujące informacje:”.

Strona 31, art. 5 ust. 1:

zamiast:

„1.   Produkty, o których mowa w art. 1, można wprowadzać do obrotu lub wywozić tylko wtedy, gdy wydane zostanie świadectwo, o którym mowa w art. 4.

W przypadku produktów przywożonych, o których mowa w art. 1, zaświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 2, uważane jest za równoważne świadectwu.”,

powinno być:

„1.   Produkty, o których mowa w art. 1, można wprowadzać do obrotu lub wywozić tylko wtedy, gdy wydany zostanie certyfikat, o którym mowa w art. 4.

W przypadku produktów przywożonych, o których mowa w art. 1, świadectwo, o którym mowa w art. 9 ust. 2, uważane jest za równoważne certyfikatowi.”.

Strona 31, art. 5 ust. 2 akapit drugi lit. a):

zamiast:

„a)

nie mogą zagrażać normalnemu wprowadzaniu do obrotu produktów, dla których zostało wydane świadectwo;”,

powinno być:

„a)

nie mogą zagrażać normalnemu wprowadzaniu do obrotu produktów, dla których został wydany certyfikat;”.

Strona 32, art. 9 ust. 2:

zamiast:

„2.   Produkty, o których mowa w art. 1 uważa się za spełniające wymagania, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, jeżeli dołączone jest do nich zaświadczenie wystawione przez władze kraju pochodzenia i jest ono uznane za równoważne świadectwu określonemu w art. 4.

W przypadku mączki chmielowej, mączki chmielowej z wyższą zawartością lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych oraz mieszanych produktów chmielowych świadectwo może zostać wydane wyłącznie pod warunkiem, że zawartość kwasu alfa w tych produktach nie jest mniejsza od zawartości chmielu, z którego zostały one wytworzone.

Równoważność z zaświadczeniami stwierdza się zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2.”,

powinno być:

„2.   Produkty, o których mowa w art. 1, uważa się za spełniające wymagania, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jeżeli dołączone jest do nich świadectwo wystawione przez władze kraju pochodzenia i jest ono uznane za równoważne certyfikatowi, o którym mowa w art. 4.

W przypadku mączki chmielowej, mączki chmielowej z podwyższoną zawartością lupuliny, wyciągu z szyszek chmielowych oraz mieszanych produktów chmielowych świadectwo może być uznane za równoważne z certyfikatem, jeśli zawartość alfa-kwasów w tych produktach nie jest mniejsza od zawartości w chmielu, z którego zostały one wytworzone.

Równoważność tych świadectw jest weryfikowana zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2.”.


Top