Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0037

2008/37/WE: Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w celu zarządzania wspólnotowym programem szczegółowym Pomysły w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 9, 12.1.2008, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 257 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32013D0779

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/37(1)/oj

12.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/15


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 grudnia 2007 r.

ustanawiająca Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w celu zarządzania wspólnotowym programem szczegółowym „Pomysły” w dziedzinie badań pionierskich na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/37/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 58/2003 upoważnia Komisję do ustanowienia agencji wykonawczych zgodnie z ogólnym statutem ustanowionym tym rozporządzeniem i do powierzenia im niektórych zadań odnoszących się do zarządzania jednym lub większą liczbą programów wspólnotowych.

(2)

Celem upoważnienia Komisji do ustanowienia agencji wykonawczych jest umożliwienie jej skoncentrowania się na priorytetowych działaniach i funkcjach, których nie można zlecić podmiotom zewnętrznym, ale bez utraty kontroli i ostatecznej odpowiedzialności za działania, którymi zarządzają agencje wykonawcze.

(3)

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (2) przewiduje ustanowienie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych służącej realizacji programu szczegółowego „Pomysły” (3). Europejska Rada ds. Badań Naukowych składa się z niezależnej rady naukowej wspieranej przez specjalną jednostkę ds. realizacji.

(4)

Decyzją 2007/134/WE z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych (4) obok ustanowienia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) i rady naukowej Komisja zapowiedziała powołanie na mocy odrębnego aktu prawnego specjalnej jednostki ds. realizacji, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 58/2003.

(5)

Zarządzanie programem szczegółowym „Pomysły” obejmuje realizację projektów badawczych, które nie pociągają za sobą decyzji politycznych i wymagają wysokiego poziomu wiedzy naukowej oraz z zakresu finansów w trakcie całego cyklu projektowego.

(6)

Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych z realizacją programu może nastąpić dzięki wyraźnemu rozdzieleniu etapu programowania ustalonego przez radę naukową i przyjętego przez Komisję oraz etapu realizacji projektów powierzonej agencji wykonawczej zgodnie z zasadami i metodyką ustalonymi przez radę naukową.

(7)

Przeprowadzona w tym celu analiza kosztów i korzyści wykazała, że utworzenie agencji wykonawczej, która zarządzałaby działalnością Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, byłoby korzystne zarówno pod względem finansowym, jak i pod innymi względami.

(8)

Swój budżet na bieżące funkcjonowanie agencja powinna wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych (5).

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustanowienie agencji

1.   Niniejszym ustanawia się agencję wykonawczą (dalej zwaną „agencją”) w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie badań, której statut został ustanowiony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 58/2003.

2.   Nazwa agencji to Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Artykuł 2

Siedziba

Siedzibą agencji jest Bruksela.

Artykuł 3

Czas istnienia

Agencja powołana jest na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Artykuł 4

Cele i zadania

1.   Niniejszym agencji powierza się następujące zadania w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) ustanowionego decyzją nr 1982/2006/WE:

zarządzanie etapami konkretnych projektów – określonych w decyzji upoważniającej agencję – w kontekście realizacji programu szczegółowego „Pomysły” na podstawie decyzji Rady 2006/972/WE (6) oraz programu prac ustalonego przez radę naukową i przyjętego przez Komisję, jak również dokonywanie niezbędnych kontroli oraz podejmowanie stosownych decyzji na podstawie upoważnienia Komisji,

przyjmowanie wykonawczych aktów budżetowych w odniesieniu do wpływów i wydatków oraz wykonywanie, na podstawie upoważnienia Komisji, wszelkich operacji niezbędnych do zarządzania programem szczegółowym „Pomysły”, a zwłaszcza operacji związanych z przyznawaniem grantów i zawieraniem umów,

gromadzenie, analizowanie i przekazywanie Komisji i radzie naukowej wszelkich informacji potrzebnych do zarządzania procesem realizacji programu wspólnotowego.

2.   Decyzja Komisji o przekazaniu uprawnień agencji określa szczegółowo wszystkie powierzone jej zadania i jest dostosowywana w przypadku powierzenia agencji dodatkowych zadań. Jest ona przekazywana, do celów informacyjnych, Komitetowi ds. Agencji Wykonawczych.

Artykuł 5

Struktura organizacyjna

1.   Agencją zarządzają powoływane przez Komisję: komitet kierujący i dyrektor.

2.   Członkowie komitetu kierującego mianowani są na dwa lata.

3.   Dyrektor agencji mianowany jest na cztery lata.

4.   Kadencje członków komitetu kierującego i dyrektora mogą zostać przedłużone.

Artykuł 6

Granty

Agencja otrzymuje granty uwzględnione w budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich, pobierane ze środków przeznaczonych na program szczegółowy „Pomysły”.

Artykuł 7

Kontrola i sprawozdawczość

Agencja podlega kontroli Komisji i regularnie składa sprawozdania na temat postępów w realizacji programu, za który jest odpowiedzialna, zgodnie z uzgodnieniami i z częstotliwością podaną w decyzji o przekazaniu uprawnień.

Artykuł 8

Wykonywanie budżetu na bieżące funkcjonowanie

Agencja wykonuje swój budżet na bieżące funkcjonowanie zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1653/2004.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1.

(2)  Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1.

(3)  Dz.U. L 54 z 22.2.2007, str. 81.

(4)  Dz.U. L 57 z 24.2.2007, str. 14.

(5)  Dz.U. L 297 z 22.9.2004, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1821/2005 (Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 10).

(6)  Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 224.


Top