Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1494

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 149 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; Uchylony przez 32015R2068

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1494/oj

18.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1494/2007

z dnia 17 grudnia 2007 r.

określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 przeprowadzono przegląd celowości zamieszczania dodatkowej informacji dotyczącej wpływu na środowisko na etykietach umieszczanych na produktach i urządzeniach, o których mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.

(2)

Wymogi dotyczące etykietowania uwzględniają systemy etykietowana stosowane obecnie we Wspólnocie w odniesieniu do produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, w tym systemy etykietowania ustanowione na podstawie norm branżowych dla takich produktów i urządzeń.

(3)

W celu zapewnienia jasności należy określić dokładne sformułowania informacji zamieszczanych na etykietach. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu własnego języka na etykietach.

(4)

Na etykietach należy umieszczać dodatkowe informacje wskazujące, czy produkty i urządzenia chłodnicze bądź klimatyzacyjne oraz pompy ciepła objęte niniejszym rozporządzeniem zostały zaizolowane pianką spienianą przy użyciu fluorowanych gazów cieplarnianych, w celu ułatwienia potencjalnego odzysku takich pianek.

(5)

W przypadkach, w których fluorowane gazy cieplarniane dodaje się do produktu lub urządzenia poza miejscem jego wytwarzania, etykieta powinna podawać łączną ilość fluorowanych gazów cieplarnianych zawartą w produkcie lub urządzeniu.

(6)

Etykieta powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający wyraźną czytelność i gwarantujący, że pozostanie ona trwale przytwierdzona do produktu lub urządzenia przez cały okres, w jakim produkt lub urządzenie będzie zawierać fluorowane gazy cieplarniane.

(7)

Etykieta powinna być umieszczona w sposób zapewniający jej widoczność dla techników wykonujących instalację i serwis.

(8)

W przypadku produktów i urządzeń klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła etykieta powinna być umieszczona w sposób uwzględniający profil techniczny produktu lub urządzenia.

(9)

Możliwość umieszczania na etykietach dodatkowych informacji dotyczących wpływu na środowisko stanowiła ograniczenie dla producentów jeśli chodzi o wprowadzanie niezbędnych dostosowań etykiet, dlatego należy przewidzieć odpowiedni okres czasu, jaki powinien upłynąć przed rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do rodzajów produktów i urządzeń wymienionych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Artykuł 2

Wymogi dotyczące etykietowania

1.   Produkty i urządzenia objęte niniejszym rozporządzeniem znakuje się etykietami zawierającymi następujące informacje:

a)

sformułowanie „Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto”;

b)

skrócone nazwy chemiczne fluorowanych gazów cieplarnianych, które dany produkt lub dane urządzenie zawiera bądź ma zawierać, podawane zgodnie z przyjętymi w branży normami nazewnictwa dla danego rodzaju urządzenia lub substancji;

c)

ilość fluorowanych gazów cieplarnianych wyrażoną w kilogramach;

d)

w stosownych przypadkach, sformułowanie „zamknięte hermetycznie”.

2.   Oprócz wypełnienia wymogów określonych w ust. 1, produkty i urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz pompy ciepła izolowane pianką spienianą przy użyciu fluorowanych gazów cieplarnianych muszą przed wprowadzeniem do obrotu zostać oznakowane przy użyciu następującego sformułowania: „Pianka spieniana przy użyciu fluorowanych gazów cieplarnianych”.

3.   W przypadkach, w których fluorowane gazy cieplarniane mogą być dodawane poza miejscem wytwarzania, a producent nie ustala ich ostatecznej łącznej ilości, etykieta powinna zawierać informacje o ilości gazów wprowadzonej do produktu lub urządzenia w zakładzie produkcyjnym oraz miejsce na wpisanie ilości dodawanej poza zakładem produkcyjnym i ostatecznej łącznej ilości fluorowanych gazów cieplarnianych.

4.   Państwa członkowskie mogą wprowadzić wymóg, aby w przypadku wprowadzania do obrotu na ich terytorium produktów i urządzeń objętych niniejszym rozporządzeniem stosowano język urzędowy danego państwa przy wypełnianiu wymogów dotyczących etykietowania określonych w ust. 1, 2 i 3.

Artykuł 3

Forma etykiety

1.   Informacje, o których mowa w art. 2, umieszcza się na etykietach przytwierdzanych do produktów i urządzeń objętych niniejszym rozporządzeniem.

2.   Informacje muszą wyraźnie odróżniać się od tła etykiety, a ich rozmiar i odstępy muszą zapewniać wyraźną czytelność.

W przypadku gdy informacje wymagane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są dodawane do etykiety przytwierdzonej już do produktu lub urządzenia, rozmiar zastosowanej czcionki nie może być mniejszy niż rozmiar najmniejszej czcionki, jaką zapisane są inne informacje na etykiecie.

3.   Cała etykieta i jej treść muszą być zaprojektowane w sposób gwarantujący, że pozostaną one na stałe na produkcie lub urządzeniu i będą czytelne w normalnych warunkach eksploatacyjnych przez cały okres, w jakim produkt lub urządzenie będzie zawierać fluorowane gazy cieplarniane.

Artykuł 4

Umieszczenie etykiety

1.   Oprócz miejsc wskazanych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 etykiety można również umieszczać na istniejących tabliczkach lub etykietach z informacjami o produkcie lub w ich pobliżu, oraz w pobliżu miejsc dostępu używanych podczas serwisu.

2.   W przypadku produktów i urządzeń klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła składających się z osobnych modułów wewnętrznych i zewnętrznych połączonych przewodami czynnika chłodniczego etykiety umieszcza się na tej części urządzenia, do której wprowadza się czynnik chłodniczy.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 14.6.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją Komisji 2007/540/WE (Dz.U. L 198 z 31.7.2007, str. 35).


Top