Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1493

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

OJ L 332, 18.12.2007, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 131 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 24/11/2014; Uchylony przez 32014R1191

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1493/oj

18.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1493/2007

z dnia 17 grudnia 2007 r.

określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dane przesyłane przez importerów i producentów powinny obejmować szacowane ilości fluorowanych gazów cieplarnianych, które mają być wykorzystane dla głównych kategorii zastosowań, w tym ilości do wykorzystania jako surowiec, aby zapewnić dodatkowe informacje dla Komisji i państw członkowskich w celu pozyskania danych o emisji dla właściwych sektorów.

(2)

Producenci nabywają od innych producentów i sprzedają innym producentom fluorowane gazy cieplarniane z przyczyn komercyjnych i w tych przypadkach sprawozdanie na temat ilości tych substancji według głównych kategorii zastosowań może złożyć tylko producent nabywający.

(3)

W odniesieniu do formatu sprawozdań skonsultowano się z zainteresowanymi stronami i wzięto pod uwagę ich doświadczenia w zakresie sprawozdawczości wynikające ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (2).

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Format sprowadzania wymienionego w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 14.6.2006, str. 1.

(2)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio decyzją Komisji 2007/540/WE (Dz.U. L 198 z 31.7.2007, str. 35).


ZAŁĄCZNIK

FORMULARZ SPRAWOZDANIA DLA PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I EKSPORTERÓW FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH

CZĘŚĆ 1

Image

CZĘŚĆ 2

Image

Image

CZĘŚĆ 3

Image

CZĘŚĆ 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

CZĘŚĆ 5

Image

Image

CZĘŚĆ 6

Image

Image

Image

CZĘŚĆ 7

Image


Top