Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1490

Rozporządzenie (WE) nr 1490/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 332, 18.12.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1490/oj

18.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1490/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 11 grudnia 2007 r.

uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 (3) przewiduje wymogi, które państwa członkowskie mają obowiązek spełnić podczas ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych lub przystąpienia do niej.

(2)

Konwencja w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych określa międzynarodowe ramy regulacyjne dla konferencji żeglugi liniowej, w szczególności poprzez zasady dotyczące dostępu armatorów mających siedzibę na terytorium państw stron konwencji do udziału w handlu, które to ramy służą wzajemnej wymianie handlowej.

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1419/2006 z dnia 25 września 2006 (4) uchyliło rozporządzenie Rady (EWG) nr 4056/86 z dnia 22 grudnia 1986 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 Traktatu do transportu morskiego (5), które między innymi przewiduje wyłączenie spod zakazu, o którym mowa w art. 81 ust. 1 Traktatu w odniesieniu do konferencji żeglugi liniowej.

(4)

Po upływie okresu przejściowego przewidzianego w art. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1419/2006 zakaz określony w art. 81 ust. 1 Traktatu będzie mieć zastosowanie do regularnych usług transportu morskiego oraz w konsekwencji konferencje żeglugi liniowej nie będą już mieć prawa do prowadzenia operacji wymiany handlowej do oraz z portów państw członkowskich.

(5)

Państwa członkowskie zostaną zatem pozbawione możliwości wypełniania zobowiązań spoczywających na nich na mocy Konwencji w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych. Państwa członkowskie nie będą już miały wtedy możliwości ratyfikacji, zatwierdzenia ani przystąpienia do tej konwencji. Rozporządzenie (EWG) nr 954/79 przestanie w związku z tym mieć zastosowanie i powinno zostać uchylone ze skutkiem od zakończenia okresu przejściowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1419/2006, tj. od dnia 18 października 2008 r.,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (EWG) nr 954/79 zostaje niniejszym uchylone.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 18 października 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 grudnia 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. LOBO ANTUNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 256 z 27.10.2007, str. 62.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r.

(3)  Dz.U. L 121 z 17.5.1979, str. 1.

(4)  Dz.U. L 269 z 28.9.2006, str. 1.

(5)  Dz.U. L 378 z 31.12.1986, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1/2003 (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1)


Top