Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1453

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za deklaracje podatkowe rolników za rok obrachunkowy 2008 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

OJ L 325, 11.12.2007, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1453/oj

11.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/68


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1453/2007

z dnia 10 grudnia 2007 r.

ustalające wysokość opłaty standardowej za deklaracje podatkowe rolników za rok obrachunkowy 2008 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1915/83 z dnia 13 lipca 1983 r. w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych (2), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 stanowi, że Komisja wpłaca opłatę standardową na rzecz państw członkowskich w odniesieniu do każdego należycie wypełnionego sprawozdania z gospodarstwa rolnego przekazanego Komisji w terminie określonym w art. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2006 (3) ustala wysokość opłaty standardowej na rok obrachunkowy 2007 na 148 EUR za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego. Ogólne tendencje zmian kosztów i ich wpływ na koszty wypełnienia sprawozdania z gospodarstwa rolnego uzasadniają weryfikację wysokości tej opłaty.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wysokość opłaty standardowej przewidzianej w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 ustala się na 151 EUR.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2008.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 109 z 23.6.1965, str. 1859. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

(2)  Dz.U. L 190 z 14.7.1983, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1192/2005 (Dz.U. L 194 z 26.7.2005, str. 3).

(3)  Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 30.


Top