Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1381

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż (w odniesieniu do zwiększenia koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę na paszę dla ryb pochodzącą z Wysp Owczych, objętą kodami CN ex23099010 , ex23099031 i ex23099041 )

OJ L 309, 27.11.2007, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 232 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1381/oj

27.11.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1381/2007

z dnia 26 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż (w odniesieniu do zwiększenia koncesji taryfowych przyznanych przez Wspólnotę na paszę dla ryb pochodzącą z Wysp Owczych, objętą kodami CN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 i ex 2309 90 41)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 827/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku niektórych produktów wymienionych w załączniku II do Traktatu (1),

uwzględniając decyzję Rady 97/126/CE z dnia 6 grudnia 1996 r. dotyczącą zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (3), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze (4) zmieniła Protokół 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony (5) (zwanej dalej „Umową”) zatwierdzoną decyzją Rady 97/126/WE dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej.

(2)

Rada wypowiedziała się w dniu 13 czerwca 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany Protokołu 4 do Umowy.

(3)

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze (6) zmieniająca Protokół 4 do Umowy, zmienia w szczególności wielkość rocznego kontyngentu taryfowego dla kontyngentu nr 09.0689.

(4)

Artykuł 1 ust. 2 pkt 1) Protokołu 4 do Umowy zmienionego decyzją nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze określa, że w odniesieniu do kontyngentów taryfowych otwartych dla paszy dla ryb objętej kodami CN ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 i ex 2309 90 41, władze Wysp Owczych potwierdzają, że pasza dla ryb wywożona do UE w ramach niniejszego preferencyjnego kontyngentu taryfowego nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.

(5)

Artykuł 3 decyzji nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE/Dania - Wyspy Owcze określa, że przyrost kontyngentu taryfowego na rok kalendarzowy 2007 jest obliczany prorata temporis od dnia 1 grudnia 2007 r. Przyrost kontyngentu taryfowego na rok kalendarzowy 2007 należy zatem ustalić na poziomie 833 ton.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2133/2001 (7).

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2133/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Produkty przywożone w ramach kontyngentu taryfowego 09.0689 są dopuszczane do swobodnego obrotu na podstawie

a)

dowodu pochodzenia zgodnie z art. 16 Protokołu 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia »produkty pochodzące« oraz metod współpracy administracyjnej; oraz

b)

deklaracji w jednej z wersji zawartych w załączniku V, potwierdzonej przez następujący organ władz Wysp Owczych:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/Agencja ds. Żywności, Weterynarii i Środowiska

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

FAROE ISLANDS

Telefon: 00 298 35 64 00

Faks: 00 298 35 64 01

Telefon dyżurny: 00 298 55 64 03 (czynny do 23.00)

E-mail: HFS@HFS.FO

Strona internetowa: www.hfs.fo”.

2)

tekst w załączniku II dotyczący nr 09.0689 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia;

3)

tekst załącznika II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik V.

Artykuł 2

Nie naruszając przepisów art. 1 ust. 2, kontyngent taryfowy na rok kalendarzowy 2007 wyniesie 10 833 tony.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 151 z 30.6.1968, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97).

(2)  Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 1.

(3)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6.

(4)  Dz.U. L 110 z 24.4.2006, str. 1.

(5)  Dz.U. L 53 z 22.2.1997, str. 2.

(6)  Dz.U. L 275 z 19.10.2007, str. 32.

(7)  Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 880/2007 (Dz.U. L 194 z 26.7.2007, str. 3).


ZAŁĄCZNIK I

Nr

Kod CN

Wyszczególnienie

Kontyngent taryfowy

(w tonach)

Stawka celna

Pochodzenie

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Pasze dls ryb

20 000

0

Wyspy Owcze


(1)  Pasza dla ryb przywożona w ramach preferencyjnego przywozu nie może zawierać dodatku glutenu ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK V

DEKLARACJA WŁADZ WYSP OWCZYCH

(BG)

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

(ES)

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

(CS)

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

(DA)

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

(DE)

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

(ET)

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

(EL)

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

(EN)

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

(FR)

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

(IT)

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

(LV)

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

(LT)

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

(HU)

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

(MT)

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

(NL)

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

(PL)

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

(PT)

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

(RO)

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

(SK)

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

(SL)

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

(FI)

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

(SV)

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” ”


Top