EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0121R(01)

Sprostowanie do dyrektywy 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów ( Dz.U. L 396 z 30.12.2006 )

OJ L 136, 29.5.2007, p. 281–282 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/121/corrigendum/2007-05-29/oj

29.5.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/281


Sprostowanie do dyrektywy 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r. )

Dyrektywa 2006/121/WE otrzymuje brzmienie:

DYREKTYWA 2006/121/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 18 grudnia 2006 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (3) dyrektywa 67/548/EWG (4) powinna zostać dostosowana, a zawarte w niej przepisy dotyczące zgłaszania i oceny ryzyka chemikaliów powinny zostać uchylone,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 67/548/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 w ust. 1 uchyla się lit. a), b) i c);

2)

w art. 2 w ust. 1 uchyla się lit. c), d), f) i g);

3)

artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Badanie i ocena właściwości substancji

Badania substancji dokonywane w ramach niniejszej dyrektywy przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. (5)

4)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby substancje mogły być wprowadzane do obrotu w ich postaci własnej lub jako składnik preparatów tylko wtedy, gdy ich opakowania i oznakowanie zgodne są z art. 22–25 niniejszej dyrektywy oraz z kryteriami określonymi w załączniku VI do niniejszej dyrektywy, a w przypadku substancji zarejestrowanych – zgodne z informacją uzyskaną poprzez stosowanie art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 z wyjątkiem preparatów objętych przepisami innych dyrektyw.”;

b)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Środki, o których mowa w pierwszym akapicie ustępu pierwszego, stosuje się do momentu umieszczenia substancji w załączniku I lub do momentu podjęcia decyzji o jej nieumieszczaniu zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 29.”;

5)

uchyla się art. 7–15;

6)

uchyla się art. 16;

7)

uchyla się art. 17–20;

8)

uchyla się art. 27;

9)

artykuł 32 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 32

Odniesienia

Odniesienia do załączników VII A, VII B, VII C, VII D i VIII do niniejszej dyrektywy traktuje się jako odniesienia do odpowiadających im załączników VI, VII, VIII, IX, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.”;

10)

uchyla się załącznik V;

11)

w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcjach 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 i 9.5 niniejszego załącznika, słowa „załącznik V” i „załącznik V do niniejszej dyrektywy” zastępuje się słowami „rozporządzenie Komisji w sprawie metod badań jak określono w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006”;

b)

w sekcji 1.6.1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

odnośnie do substancji, dla których wymagane są informacje określone w załącznikach VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, większość danych koniecznych do klasyfikacji i etykietowania jest zamieszczona w »podstawowym zestawie«. Ta klasyfikacja i etykietowanie muszą być poddane przeglądowi, jeśli to konieczne, gdy dalsze informacje są dostępne (załączniki IX i X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006);”;

c)

w sekcji 5.1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Kryteria określone poniżej wywodzą się bezpośrednio z metod badań określonych w rozporządzeniu Komisji w sprawie metod badań jak określono w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, o ile są one wspomniane. Metody badań wymagane dla »podstawowego zestawu«, o którym mowa w załącznikach VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, są ograniczone, a dane z nich uzyskane mogą być niewystarczające do właściwej klasyfikacji. Klasyfikacja może wymagać dodatkowych danych uzyskanych z załączników IX lub X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub innych równoważnych badań. Ponadto substancje sklasyfikowane mogą być przedmiotem przeglądu w świetle nowych danych.”;

d)

w sekcji 5.2.1.2 akapit drugi zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Takie dodatkowe naukowe dowody powinny być zwykle oparte na badaniach wymaganych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub na badaniach o równoważnej wartości i mogłyby zawierać:”;

12)

uchyla się załączniki VII A, VII B, VII C, VII D i VIII.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą dyrektywę stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r.

Nie naruszając akapitu drugiego niniejszego artykułu, art. 1 pkt 6 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. VANHANEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 294 z 25.11.2005, str. 38.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2005 r. (Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, str. 440), wspólne stanowisko Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. (Dz.U. C 276 E z 14.11.2006, str. 252) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Patrz: str. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1); sprostowanie w Dz.U. L 216 z 16.6.2004, str. 3.

(5)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1”;


Top