Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0110

Dyrektywa Rady 2006/110/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 95/57/EC oraz 2001/109/WEw dziedzinie statystyki, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

OJ L 363, 20.12.2006, p. 418–421 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 933–936 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 100 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 100 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 150 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; Uchylona w sposób domniemany przez 32011R1337

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/110/oj

20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/418


DYREKTYWA RADY 2006/110/WE

z dnia 20 listopada 2006 r.

dostosowująca dyrektywy 95/57/EC oraz 2001/109/WEw dziedzinie statystyki, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrektywach 95/57/WE (2) i 2001/109/WE (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 95/57/WE i 2001/109/WE zostają zmieniona zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują nie później niż w dniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zbieżności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11.

(2)  Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 32.

(3)  Dz.U. L 13 z 16.1.2002, str. 21.


ZAŁĄCZNIK

STATYSTYKA

1.

31995 L 0057: dyrektywa Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 32), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 1882: rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.9.2003 r. (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1),

32004 D 0883: decyzją Komisji 2004/883/WE z dnia 10.12.2004 r. (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 69).

W załączniku sekcja zatytułowana „Podział według regionów geograficznych” otrzymuje brzmienie:

„PODZIAŁ WEDŁUG REGIONÓW GEOGRAFICZNYCH

1.   Dane statystyczne na temat podaży

Świat ogółem

Europejski Obszar Gospodarczy ogółem

Unia Europejska (27) ogółem

Belgia

Bułgaria

Republika Czeska

Dania

Niemcy

Estonia

Grecja

Hiszpania

Francja

Irlandia

Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Węgry

Malta

Niderlandy

Austria

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) ogółem

Islandia

Norwegia

Szwajcaria (i Liechtenstein)

Pozostałe państwa europejskie ogółem

w tym:

 

Rosja

 

Turcja

 

Ukraina

Afryka ogółem

w tym:

 

Republika Południowej Afryki

Ameryka Północna ogółem

w tym:

 

Stany Zjednoczone Ameryki

 

Kanada

Ameryka Środkowa i Południowa ogółem

w tym:

 

Brazylia

Azja ogółem

w tym:

 

Chińska Republika Ludowa

 

Japonia

 

Republika Korei

Australia, Oceania i pozostałe terytoria ogółem

w tym:

 

Australia

Niewyszczególnione

2.   Dane statystyczne na temat popytu

Świat ogółem

Europejski Obszar Gospodarczy ogółem

Unia Europejska (27) ogółem

Belgia

Bułgaria

Republika Czeska

Dania

Niemcy

Estonia

Grecja

Hiszpania

Francja

Irlandia

Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Węgry

Malta

Niderlandy

Austria

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) ogółem

Islandia

Norwegia

Szwajcaria (i Liechtenstein)

Pozostałe państwa europejskie ogółem

w tym:

 

Rosja

 

Turcja

Afryka ogółem

w tym:

 

Republika Południowej Afryki

 

państwa Maghrebu

Ameryka Północna ogółem

w tym:

 

Stany Zjednoczone Ameryki

Ameryka Środkowa i Południowa ogółem

w tym:

 

Argentyna

 

Brazylia

Azja ogółem

w tym:

 

Chińska Republika Ludowa

 

Japonia

 

Republika Korei

Australia, Oceania i pozostałe terytoria ogółem

w tym:

 

Australia

Niewyszczególnione”

2.

32001 L 0109: dyrektywa 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. dotycząca badań statystycznych, które mają być prowadzone przez państwa członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (Dz.U. L 13 z 16.1.2002, str. 21), zmieniona:

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32006 D 0128: decyzją Komisji 2006/128/WE z dnia 3.2.2006 r. (Dz.U. L 51 z 22.2.2006, str. 21).

Załącznik otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

GATUNKI OBJĘTE BADANIAMI W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

 

Jabłka

Gruszki

Brzoskwinie

Morele

Pomarańcze

Cytryny

Owoce cytrusowe

niewielkich rozmiarów

Belgia

x

x

 

 

 

 

 

Bułgaria

x

x

x

x

 

 

 

Republika Czeska

x

x

x

x

 

 

 

Dania

x

x

 

 

 

 

 

Niemcy

x

x

 

 

 

 

 

Estonia

x

 

 

 

 

 

 

Grecja

x

x

x

x

x

x

x

Hiszpania

x

x

x

x

x

x

x

Francja

x

x

x

x

x

x

x

Irlandia

x

 

 

 

 

 

 

Włochy

x

x

x

x

x

x

x

Cypr

x

x

x

x

x

x

x

Łotwa

x

x

 

 

 

 

 

Litwa

x

x

 

 

 

 

 

Luksemburg

x

x

 

 

 

 

 

Węgry

x

x

x

x

 

 

 

Malta

 

 

x

 

x

x

 

Niderlandy

x

x

 

 

 

 

 

Austria

x

x

x

x

 

 

 

Polska

x

x

x (1)

x (1)

 

 

 

Portugalia

x

x

x

x

x

x

x

Rumunia

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

 

 

 

Słowenia

x

x

x

x

 

 

 

Słowacja

x

x

x

x

 

 

 

Finlandia

x

 

 

 

 

 

 

Szwecja

x

x

 

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

x

x

 

 

 

 

 


(1)  Badania nie są prowadzone w zakresie: wieku drzew, gęstości plantacji, odmian owoców.”


Top