Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0105

Dyrektywa Rady 2006/105/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

OJ L 363, 20.12.2006, p. 368–408 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 883–923 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 147 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 147 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 194 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/105/oj

20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/368


DYREKTYWA RADY 2006/105/WE

z dnia 20 listopada 2006 r.

dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie środowiska naturalnego, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrektywach 79/409/EWG (2), 92/43/EWG (3), 97/68/WE (4), 2001/80/WE (5) i 2001/81/WE (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 79/409/EWG, 92/43/EWG, 97/68/WE, 2001/80/WE i 2001/81/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują nie później niż w dniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zbieżności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11.

(2)  Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1.

(3)  Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.

(4)  Dz.U. L 59 z 27.2.1998, str. 1.

(5)  Dz.U. L 309 z 27.11.2001, str. 1.

(6)  Dz.U. L 309 z 27.11.2001, str. 22.


ZAŁĄCZNIK

ŚRODOWISKO NATURALNE

A.   OCHRONA PRZYRODY

1.

31979 L 0409: dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

31981 L 0854: dyrektywą Rady 81/854/EWG z dnia 19.10.1981 r. (Dz.U. L 319 z 7.11.1981, str. 3),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31985 L 0411: dyrektywą Komisji 85/411/EWG z dnia 25.7.1985 r. (Dz.U. L 233 z 30.8.1985, str. 33),

31986 L 0122: dyrektywą Rady 86/122/EWG z dnia 8.4.1986 r. (Dz.U. L 100 z 16.4.1986, str. 22),

31990 L 0656: dyrektywą Rady 90/656/EWG z dnia 4.12.1990 r. (Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 59),

31991 L 0244: dyrektywą Komisji 91/244/EWG z dnia 6.3.1991 r. (Dz.U. L 115 z 8.5.1991, str. 41),

31994 L 0024: dyrektywą Rady 94/24/WE z dnia 8.6.1994 r. (Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 9),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31997 L 0049: dyrektywą Komisji 97/49/WE z dnia 29.7.1997 r. (Dz.U. L 223 z 13.8.1997, str. 9),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 0807: rozporządzeniem Rady (WE) nr 807/2003 z dnia 14.4.2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

Załączniki I, II/1, II/2, III/1 oraz III/2 otrzymują brzmienie:

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I –BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

 

Gavia stellata

 

Gavia arctica

 

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

 

Pterodroma madeira

 

Pterodroma feae

 

Bulweria bulwerii

 

Calonectris diomedea

 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

 

Puffinus yelkouan

 

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

 

Pelagodroma marina

 

Hydrobates pelagicus

 

Oceanodroma leucorhoa

 

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

 

Pelecanus onocrotalus

 

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

Botaurus stellaris

 

Ixobrychus minutus

 

Nycticorax nycticorax

 

Ardeola ralloides

 

Egretta garzetta

 

Egretta alba (Ardea alba)

 

Ardea purpurea

Ciconiidae

 

Ciconia nigra

 

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

 

Plegadis falcinellus

 

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

 

Cygnus cygnus

 

Anser albifrons flavirostris

 

Anser erythropus

 

Branta leucopsis

 

Branta ruficollis

 

Tadorna ferruginea

 

Marmaronetta angustirostris

 

Aythya nyroca

 

Polysticta stelleri

 

Mergus albellus (Mergellus albellus)

 

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

 

Pandion haliaetus

Accipitridae

 

Pernis apivorus

 

Elanus caeruleus

 

Milvus migrans

 

Milvus milvus

 

Haliaeetus albicilla

 

Gypaetus barbatus

 

Neophron percnopterus

 

Gyps fulvus

 

Aegypius monachus

 

Circaetus gallicus

 

Circus aeruginosus

 

Circus cyaneus

 

Circus macrourus

 

Circus pygargus

 

Accipiter gentilis arrigonii

 

Accipiter nisus granti

 

Accipiter brevipes

 

Buteo rufinus

 

Aquila pomarina

 

Aquila clanga

 

Aquila heliaca

 

Aquila adalberti

 

Aquila chrysaetos

 

Hieraaetus pennatus

 

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

 

Falco naumanni

 

Falco vespertinus

 

Falco columbarius

 

Falco eleonorae

 

Falco biarmicus

 

Falco cherrug

 

Falco rusticolus

 

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus mutus pyrenaicus

 

Lagopus mutus helveticus

 

Tetrao tetrix tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix italica

 

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

 

Turnix sylvatica

Gruidae

 

Grus grus

Rallidae

 

Porzana porzana

 

Porzana parva

 

Porzana pusilla

 

Crex crex

 

Porphyrio porphyrio

 

Fulica cristata

Otididae

 

Tetrax tetrax

 

Chlamydotis undulata

 

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

 

Himantopus himantopus

 

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

 

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

 

Cursorius cursor

 

Glareola pratincola

Charadriidae

 

Charadrius alexandrinus

 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

 

Pluvialis apricaria

 

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

 

Calidris alpina schinzii

 

Philomachus pugnax

 

Gallinago media

 

Limosa lapponica

 

Numenius tenuirostris

 

Tringa glareola

 

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

 

Phalaropus lobatus

Laridae

 

Larus melanocephalus

 

Larus genei

 

Larus audouinii

 

Larus minutus

Sternidae

 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

 

Sterna caspia

 

Sterna sandvicensis

 

Sterna dougallii

 

Sterna hirundo

 

Sterna paradisaea

 

Sterna albifrons

 

Chlidonias hybridus

 

Chlidonias niger

Alcidae

 

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

 

Pterocles orientalis

 

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus azorica

 

Columba trocaz

 

Columba bollii

 

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

 

Bubo bubo

 

Nyctea scandiaca

 

Surnia ulula

 

Glaucidium passerinum

 

Strix nebulosa

 

Strix uralensis

 

Asio flammeus

 

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

 

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

 

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

 

Alcedo atthis

Coraciidae

 

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

 

Picus canus

 

Dryocopus martius

 

Dendrocopos major canariensis

 

Dendrocopos major thanneri

 

Dendrocopos syriacus

 

Dendrocopos medius

 

Dendrocopos leucotos

 

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Chersophilus duponti

 

Melanocorypha calandra

 

Calandrella brachydactyla

 

Galerida theklae

 

Lullula arborea

Motacillidae

 

Anthus campestris

Troglodytidae

 

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

 

Luscinia svecica

 

Saxicola dacotiae

 

Oenanthe leucura

 

Oenanthe cypriaca

 

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

 

Acrocephalus melanopogon

 

Acrocephalus paludicola

 

Hippolais olivetorum

 

Sylvia sarda

 

Sylvia undata

 

Sylvia melanothorax

 

Sylvia rueppelli

 

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

 

Ficedula parva

 

Ficedula semitorquata

 

Ficedula albicollis

Paridae

 

Parus ater cypriotes

Sittidae

 

Sitta krueperi

 

Sitta whiteheadi

Certhiidae

 

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Lanius nubicus

Corvidae

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

 

Fringilla coelebs ombriosa

 

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

 

Loxia scotica

 

Bucanetes githagineus

 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

 

Emberiza cineracea

 

Emberiza hortulana

 

Emberiza caesia

ПРИЛОЖЕНИЕ II/1 — ANEXO II/1 — PŘÍLOHA II/1 –BILAG II/1 — ANHANG II/1 — II/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 — ANNEX II/1 — ANNEXE II/1 — ALLEGATO II/1 — II/1. PIELIKUMS — II/1 PRIEDAS — II/1. MELLÉKLET — ANNESS II/1 — BIJLAGE II/1 — ZAŁĄCZNIK II/1 — ANEXO II/1 — ANEXA II/1 — PRÍLOHA II/1 — PRILOGA II/1 — LIITE II/1 — BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser fabalis

 

Anser anser

 

Branta canadensis

 

Anas penelope

 

Anas strepera

 

Anas crecca

 

Anas platyrhynchos

 

Anas acuta

 

Anas querquedula

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

 

Lagopus mutus

Phasianidae

 

Alectoris graeca

 

Alectoris rufa

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba livia

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ II/2 — ANEXO II/2 — PŘÍLOHA II/2 –BILAG II/2 — ANHANG II/2 — II/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 — ANNEX II/2 — ANNEXE II/2 — ALLEGATO II/2 — II/2. PIELIKUMS — II/2 PRIEDAS — II/2. MELLÉKLET — ANNESS II/2 — BIJLAGE II/2 — ZAŁĄCZNIK II/2 — ANEXO II/2 — ANEXA II/2 — PRÍLOHA II/2 — PRILOGA II/2 — LIITE II/2 — BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Cygnus olor

 

Anser brachyrhynchus

 

Anser albifrons

 

Branta bernicla

 

Netta rufina

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Clangula hyemalis

 

Melanitta nigra

 

Melanitta fusca

 

Bucephala clangula

 

Mergus serrator

 

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

 

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

 

Bonasa bonasia

 

Lagopus lagopus lagopus

 

Tetrao tetrix

 

Tetrao urogallus

Phasianidae

 

Francolinus francolinus

 

Alectoris barbara

 

Alectoris chukar

 

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

 

Rallus aquaticus

 

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

 

Haematopus ostralegus

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

 

Pluvialis squatarola

 

Vanellus vanellus

Scolopacidae

 

Calidris canutus

 

Philomachus pugnax

 

Limosa limosa

 

Limosa lapponica

 

Numenius phaeopus

 

Numenius arquata

 

Tringa erythropus

 

Tringa totanus

 

Tringa nebularia

Laridae

 

Larus ridibundus

 

Larus canus

 

Larus fuscus

 

Larus argentatus

 

Larus cachinnans

 

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba oenas

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

 

Alauda arvensis

Muscicapidae

 

Turdus merula

 

Turdus pilaris

 

Turdus philomelos

 

Turdus iliacus

 

Turdus viscivorus

Sturnidae

 

Sturnus vulgaris

Corvidae

 

Garrulus glandarius

 

Pica pica

 

Corvus monedula

 

Corvus frugilegus

 

Corvus corone

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser brachyrhynchus

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netta rufina

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aythya marila

+

 

 

+

+

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Somateria mollissima

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Clangula hyemalis

 

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta nigra

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Melanitta fusca

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Bucephala clangula

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Mergus serrator

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Mergus merganser

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Bonasa bonasia

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

Francolinus francolinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris barbara

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alectoris chukar

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Meleagris gallopavo

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Rallus aquaticus

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallinula chloropus

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Haematopus ostralegus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluvialis apricaria

+

 

 

+

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Pluvialis squatarola

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Vanellus vanellus

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidris canutus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philomachus pugnax

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa limosa

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limosa lapponica

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius phaeopus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Numenius arquata

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa erythropus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tringa totanus

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Tringa nebularia

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus ridibundus

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

Larus canus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus fuscus

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus argentatus

+

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Larus cachinnans

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larus marinus

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

Columba oenas

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

Streptopelia turtur

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

Alauda arvensis

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Turdus merula

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Turdus pilaris

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

+

+

 

Turdus philomelos

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus iliacus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Turdus viscivorus

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Sturnus vulgaris

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Garrulus glandarius

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+

=

Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.

+

=

Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+

=

Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+

=

Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+

=

Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+

=

Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+

=

Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.

+

=

Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+

=

États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

=

Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+

=

Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+

=

Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+

=

Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+

=

Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+

=

Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+

=

Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+

=

Estados-Membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, a caça das espécies enumeradas.

+

=

Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.

+

=

Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+

=

Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+

=

Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+

=

Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

ПРИЛОЖЕНИЕ III/1 — ANEXO III/1 — PŘÍLOHA III/1 –BILAG III/1 — ANHANG III/1 — III/1 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 — ANNEX III/1 — ANNEXE III/1 — ALLEGATO III/1 — III/1. PIELIKUMS — III/1 PRIEDAS — III/1. MELLÉKLET — ANNESS III/1 — BIJLAGE III/1 — ZAŁĄCZNIK III/1 — ANEXO III/1 — ANEXA III /1 — PRÍLOHA III/1 — PRILOGA III/1 — LIITE III/1 — BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

 

Alectoris rufa

 

Alectoris barbara

 

Perdix perdix

 

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

Columba palumbus

ПРИЛОЖЕНИЕ III/2 — ANEXO III/2 — PŘÍLOHA III/2 –BILAG III/2 — ANHANG III/2 — III/2 LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 — ANNEX III/2 — ANNEXE III/2 — ALLEGATO III/2 — III/2 PIELIKUMS — III/2 PRIEDAS — III/2. MELLÉKLET — ANNESS III/2 — BIJLAGE III/2 — ZAŁĄCZNIK III/2 — ANEXO III/2 — ANEXA III/2 — PRÍLOHA III/2 — PRILOGA III/2 — LIITE III/2 — BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

 

Anser albifrons albifrons

 

Anser anser

 

Anas penelope

 

Anas crecca

 

Anas acuta

 

Anas clypeata

 

Aythya ferina

 

Aythya fuligula

 

Aythya marila

 

Somateria mollissima

 

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

 

Lagopus mutus

 

Tetrao tetrix britannicus

 

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

 

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

 

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

 

Lymnocryptes minimus

 

Gallinago gallinago

 

Scolopax rusticola.

2.

31992 L 0043: dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31997 L 0062: dyrektywą Rady 97/62/WE z dnia 27.10.1997 r. (Dz.U. L 305 z 8.11.1997, str. 42),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 R 1882: rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.9.2003 r. (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(a)

Artykuł 1 litera c) punkt iii) otrzymuje brzmienie:

„iii)

stanowią wybitne przykłady typowych cech jednego lub więcej z dziewięciu następujących regionów biogeograficznych: alpejskiego, atlantyckiego,czarnomorskiego, borealnego, kontynentalnego, makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, pannońskiego i stepowego.”

(b)

W artykule 4 ustęp 2 wyraz „siedem” zastępuje się wyrazem „dziewięć”.

(c)

Załączniki I i II otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

TYPY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY

Interpretacja

Wskazówki do interpretacji typów siedlisk naturalnych znajdują się we »Wskazówkach do interpretacji siedlisk naturalnych w Unii Europejskiej«, w brzmieniu zatwierdzonym przez komitet ustanowiony zgodnie z art. 20 (»Komitet ds. siedlisk naturalnych«), które zostały opublikowane przez Komisję Europejską (1).

Kody odpowiadają kodom NATURA 2000.

Symbol »*« oznacza typy siedlisk o znaczeniu priorytetowym.

1.   SIEDLISKA NADBRZEŻNE I HALOFITYCZNE

11.   Otwarte morze i obszary pływowe

1110

Piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte wodą morską przez cały czas

1120

* Łąki podwodne utworzone przez Posidonia (Posidonion oceanicae)

1130

Estuaria

1140

Muliste i piaszczyste płycizny przybrzeżne nieprzykryte wodą morską w czasie odpływu

1150

* Laguny przybrzeżne

1160

Wielkie, płytkie ujścia rzek i zatok

1170

Rafy

1180

Morskie »kolumny« wytworzone przez wyciekające gazy

12.   Morskie wybrzeża klifowe oraz żwirowe lub kamieniste plaże

1210

Jednoroczna roślinność przy linii przyboju

1220

Wieloletnia roślinność wybrzeży skalistych

1230

Porośnięte roślinnością klify wybrzeży atlantyckich i bałtyckich

1240

Porośnięte roślinnością klify wybrzeży śródziemnomorskich (z endemicznymi gatunkami Limonium spp.)

1250

Porośnięte roślinnością klify wybrzeży makaronezyjskich (roślinność endemiczna dla tych wybrzeży)

13.   Atlantyckie i kontynentalne słone błota (marsze) i słone łąki

1310

Salicornia i inne rośliny jednoroczne kolonizujące muły i piaski

1320

Szuwary ze Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Atlantyckie słone łąki (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340

* Kontynentalne słone łąki

14.   Śródziemnomorskie i termoatlantyckie słone mokradła przybrzeżne (marsze) i słone łąki

1410

Śródziemnomorskie słone łąki (Juncetalia maritimi)

1420

Śródziemnomorskie i termoatlantyckie halofilne zarośla (Sarcocornetea fruticosi)

1430

Iberyjskie halo-nitrofilne zarośla (Pegano-Salsoletea)

15.   Słone i gipsowe stepy kontynentalne

1510

* Śródziemnomorskie stepy słone (Limonietalia)

1520

* Iberyjskie stepy gipsowe (Gypsophiletalia)

1530

* Pannońskie słone stepy i słone mokradła przybrzeżne (marsze)

16.   Archipelag bałtycko-borealny, obszary przybrzeżne i pagórkowate

1610

Bałtyckie wyspy oz z roślinnością piaszczystych, skalistych i żwirowych plaż oraz roślinnością strefy sublitoralnej

1620

Borealne bałtyckie wysepki i małe wyspy

1630

* Borealne bałtyckie łąki przybrzeżne

1640

Borealne bałtyckie piaszczyste plaże z roślinnością wieloletnią

1650

Borealne bałtyckie wąskie przesmyki

2.   WYDMY PRZYBRZEŻNE PIASZCZYSTE I WYDMY KONTYNENTALNE

21.   Wydmy piaszczyste na wybrzeżach Atlantyku, Morza Północnego i Bałtyku

2110

Inicjalne stadia wydm wędrujących

2120

Wydmy wędrujące wzdłuż linii brzegowych z Ammophila arenaria (»wydmy białe«)

2130

* Ustabilizowane wydmy z roślinnością trawiastą (»wydmy szare«)

2140

* Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy z Empetrum nigrum

2150

* Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy atlantyckie (Calluno-Ulicetea)

2160

Wydmy z Hippophaë rhamnoides

2170

Wydmy z Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Porośnięte lasem wydmy wybrzeża atlantyckiego, kontynetalnego i borealnego

2190

Wilgotne obniżenia wydmowe

21A0

Piaszczyste niziny nadbrzeżne (machairs) (* w Irlandii)

22.   Wydmy piaszczyste wybrzeży śródziemnomorskich

2210

Ustabilizowane wydmy piaszczyste Crucianellion maritimae

2220

Wydmy z Euphorbia terracina

2230

Wydmowe murawy z Malcolmietalia

2240

Wydmowe murawy Brachypodietalia z roślinnością jednoroczną

2250

* Zarośla jałowcowe na wydmach (Juniperus spp.)

2260

wydmowe zarośla twardolistne Cisto-Lavenduletalia

2270

* Wydmy porośnięte Pinus pinea i/lub Pinus pinaster

23.   Wydmy kontynentalne, stare i bezwapniowe

2310

Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista

2320

Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Empetrum nigrum

2330

Otwarte murawy wydm kontynentalnych z Corynephorus i Agrostis

2340

* Pannońskie wydmy kontynetalne

3.   SIEDLISKA SŁODKOWODNE

31.   Wody stojące

3110

Wody oligotroficzne, zawierające bardzo niewiele składników mineralnych na piaszczystych równinach (Littorelletalia uniflorae)

3120

Wody oligotroficzne, zawierające bardzo niewiele składników mineralnych Isoetes spp, na zachodnio-śródziemnomorskich piaszczystych równinach

3130

Oligotroficzne do mezotroficznych wody stojące z roślinnością Littorelletea uniflorae oraz/lub Isoëto-Nanojuncetea

3140

Twarde oligomezotroficzne wody z roślinnością bentosową formacji tzw. »łąki« ramienicowe (Chara spp.)

3150

Naturalne jeziora eutroficzne z roślinnością typu Magnopotamion lub Hydrocharition

3160

Naturalne jeziora i stawy dystroficzne

3170

* Okresowe stawy obszaru śródziemnomorskiego

3180

* Jeziora zimowe (Irlandia) (Turloughs)

3190

Jeziora z gipsem kresowym

31A0

* Transylwańskie murawy lotosu przy ciepłych źródłach

32.   Wody bieżące — odcinki cieków wodnych z naturalną lub półnaturalną dynamiką (małe, średnie lub główne koryta), w których jakość wody nie wykazuje znaczącego pogorszenia

3210

Fennoskandyjskie naturalne rzeki

3220

Rzeki alpejskie i roślinność zielna wzdłuż ich brzegów

3230

Rzeki alpejskie i ich roślinność krzewiasta z Myricaria germanica

3240

Rzeki alpejskie i ich roślinność krzewiasta z Salix elaeagnos

3250

Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Glaucium flavum

3260

Pływające zbiorowiska wodnych jaskrów w rzekach równinnych i podgórskich z roślinnością Ranunculion fluitantis oraz Callitricho-Batrachion

3270

Rzeki podgórskie z roślinnością Chenopodion rubri p.p. oraz Bidention p.p.

3280

Stale płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Paspalo-Agrostidion i wiszące zasłony z Salix oraz Populus alba

3290

Okresowo płynące rzeki obszaru śródziemnomorskiego z Paspalo-Agrostidion

4.   WRZOSOWISKA I ZAROŚLA STREFY UMIARKOWANEJ

4010

Południowoatlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica tetralix

4020

* Południowoatlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica ciliaris oraz Erica tetralix

4030

Europejskie suche wrzosowiska

4040

* Suche atlantyckie przybrzeżne wrzosowiska z Erica vagans

4050

* Endemiczne wrzosowiska makaronezyjskie

4060

Wrzosowiska alpejskie i borealne

4070

* Zarośla z Pinus mugo oraz Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Subarktyczne zarośla wierzbowe z Salix spp.

4090

Endemiczne górskie, śródziemnomorskie wrzosowiska z kolcolistem

40A0

* Subkontynentalne zarośla pannońskie

40B0

Rodopskie zarośla wawrzynolistne z Potentilla fruticosa

40C0

* Ponto-sarmackie liściaste zarośla wawrzynolistne

5.   ZAROŚLA TWARDOLISTNE TYPU MAKIA

51.   Zarośla subśródziemnomorskie i strefy umiarkowanej

5110

Stałe formacje z Buxus sempervirens na wapiennych zboczach skalnych (Berberidion p.p.)

5120

Górskie formacje z Cytisus purgans

5130

Formacje z Juniperus communis na wapiennych wrzosowiskach i obszarach trawiastych

5140

* Formacje Cistus palhinhae na nadmorskich podmokłych wrzosowiskach

52.   Śródziemnomorska makia z drzewami

5210

Makia z Juniperus spp.

5220

* Makia z Zyziphus

5230

* Makia z Laurus nobilis

53.   Śródziemnomorskie i półstepowe zarośla (garig)

5310

Zarośla wawrzynolistne z Laurus nobilis

5320

Niskie formacje wilczomleczów w pobliżu klifów

5330

Śródziemnormorskie i półstepowe zarośla

54.   Frygany

5410

Frygana zachodniośródziemnomorska (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420

Frygany Sarcopoterium spinosum

5430

Endemiczne formacje frygany Euphorbio-Verbascion

6.   NATURALNE I PÓŁNATURALNE MURAWY

61.   Naturalne murawy

6110

* Murawy Alysso-Sedion albi na skrasowiałych lub zasadochłonnych skałach wapiennych

6120

* Suche, piaszczyste, wapniste murawy

6130

Murawy trzcinnikowe z Violetalia calaminariae

6140

Pirenejskie murawy z Festuca eskia na podłożu krzemionkowym

6150

Alpejskie i borealne murawy krzemionkowe

6160

Iberyjskie górskie murawy z Festuca indigesta na podłożu krzemionkowym

6170

Alpejskie i subalpejskie murawy na podłożu wapiennym

6180

Makaronezyjskie murawy górskie

6190

Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)

62.   Półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli

6210

Półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli na podłożach wapiennych (Festuco-Brometalia) (* ważne stanowiska storczyków)

6220

* Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi Thero-Brachypodietea

6230

* Murawy z Nardus, bogate w gatunki, na podłożu krzemionkowym w strefach górskich (i podgórskich w Europie kontynentalnej)

6240

* Subpannońskie murawy stepowe

6250

* Pannońskie murawy stepowe na podłożu lessowym

6260

* Pannońskie stepy piaszczyste

6270

* Fennoskandyjskie nizinne bogate gatunkowo murawy suche do mezoicznych

6280

* Nordyckie alvar i prekambryjskie wapienne płaskie skały

62A0

Wschodnie subśródziemnomorskie suche murawy (Scorzoneratalia villosae)

62B0

* Cypryjskie murawy serpentynitofilne

62C0

* Stepy pontyjsko-sarmackie

62D0

Mezyjskie górskie murawy acydofilne

63.   Twardolistne spasane lasy (dehesas)

6310

Twardolistne spasane lasy z Quercus spp.

64.   Półnaturalne podmokłe łąki ziołoroślowe

6410

Łąki z Molinia na kredzie, torfie lub glinie (Molinion caeruleae)

6420

Śródziemnomorskie ziołorośla i łąki trzęślicowe Molinio-Holoschoenion

6430

Ziołorośla eutroficzne płaskowyżów, górskie i alpejskie

6440

Łąki zalewowe dolin rzek z Cnidion dubii

6450

Północne borealne łąki zalewowe

6460

Murawy torfowe z Trodoos

65.   Mezofilne murawy

6510

Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Górskie łąki kośne

6530

* Fennoskandyjskie leśne łąki

7.   WYSOKIE TORFOWISKA, GRZĘZAWISKA I MOKRADŁA

71.   Kwaśne grzęzawiska z torfowcem

7110

* Czynne, żywe torfowiska wysokie

7120

Zdegradowane torfowiska wysokie (zdolne jeszcze do naturalnej regeneracji)

7130

Torfowiska wierzchowinowe (*jeżeli czynne)

7140

Grzęzawiska przejściowe i trzęsawiska

7150

Depresje na podłożach torfowych Rhynchosporion

7160

Fennoskandyjskie bogate w składniki mineralne źródła i źródliska

72.   Mokradła na podłożu wapiennym

7210

* Mokradła z Cladium mariscus oraz gatunki Caricion davallianae

7220

* Petryfikujące źródła tufowe z formacją (Cratoneurion)

7230

Alkaliczne mokradła

7240

* Pionierskie formacje alpejskie Caricion bicoloris-atrofuscae

73.   Grzęzawiska borealne

7310

* Grzęzawiska Aapa

7320

* Grzęzawiska Palsa

8.   SIEDLISKA SKALNE I JASKINIE

81.   Piargi

8110

Krzemionkowe piargi poziomu górskiego do poziomu śniegu (Androsacetalia alpinae oraz Galeopsietalia ladani)

8120

Piargi na podłożu wapiennym i eutric poziomu górskiego do alpejskiego (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Zachodniośródziemnomorskie i termofilne piargi

8140

Wchodnioeuropejskie piargi

8150

Środkowoeuropejskie wyżynne piargi na podłożu krzemionkowym

8160

* Środkowoeuropejskie piargi na podłożu wapiennym poziomu wzgórz i poziomu górskiego

82.   Roślinność szczelin na skalnych zboczach

8210

Roślinność szczelin na skalnych zboczach o podłożu wapiennym

8220

Roślinność szczelin na skalnych zboczach o podłożu krzemionkowym

8230

Skała krzemianowa z pionierską roślinnością Sedo-Scleranthion lub Sedo albi-Veronicion dillenii

8240

* Chodniki wapniowe

83.   Inne siedliska skalne

8310

Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania

8320

Pola lawy i naturalne odkrywki

8330

Zalane lub częściowo zalane jaskinie morskie

8340

Stałe lodowce

9.   LASY

Naturalna i półnaturalna roślinność leśna składająca się z rodzimych gatunków tworzących las wysokopienny z typowym podszytem i spełniająca następujące kryteria: rzadkie lub pozostałości po lasach, i/lub obejmująca gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

90.   Lasy Europy borealnej

9010

* Tajga zachodnia

9020

* Fennoskandyjskie hemiborealne naturalne stare szerokolistne lasy liściaste (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus lub Ulmus) bogate w epifity

9030

* Naturalne lasy pierwotnych etapów wybrzeża pagórkowatego

9040

Nordyckie subalpejskie/subarktyczne lasy z Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Fennoskandyjskie lasy z bogato występującymi ziołami z Picea abies

9060

Lasy iglaste na, lub połączone z glacjofluwialnymi ozami

9070

Fennoskandyjskie zalesione pastwiska

9080

* Fennoskandyjskie liściaste lasy bagienne

91.   Lasy strefy umiarkowanej Europy

9110

Las bukowy Luzulo-Fagetum

9120

Atlantyckie acydofilne lasy bukowe z Ilex i czasami również z Taxus w podszycie (Quercion robori-petraeae lub Ilici-Fagenion)

9130

Las bukowy Asperulo-Fagetum

9140

Środkowoeuropejskie subalpejskie lasy bukowe z Acer oraz Rumex arifolius

9150

Środkowoeuropejskie lasy bukowe na podłożu wapiennym z Cephalanthero-Fagion

9160

Subatlantyckie i środkowoeuropejskie lasy dębowe lub grądowe z Carpinion betuli

9170

Lasy grądowe z Galio-Carpinetum

9180

* Lasy Tilio-Acerion na stromych zboczach, piargach i urwiskach

9190

Stare acydofilne lasy dębowe z Quercus robur na piaszczystych równinach

91A0

Stare lasy dębowe z Ilex oraz Blechnum na Wyspach Brytyjskich

91B0

Termofilne lasy z Fraxinus angustifolia

91C0

* Las kaledoński

91D0

* Las bagienny

91E0

* Lasy aluwialne z Alnus glutinosa oraz Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Nadbrzeżne lasy mieszane (łęgi) z Quercus robur, Ulmus laevis oraz Ulmus minor, Fraxinus excelsior lub Fraxinus angustifolia, nad dużymi rzekami (Ulmenion minoris)

91G0

* Pannońskie lasy z Quercus petraea oraz Carpinus betulus

91H0

* Pannońskie lasy z Quercus pubescens

91I0

* Euro-syberyjskie lasy stepowe z Quercus spp.

91J0

* Lasy Taxus baccata na Wyspach Brytyjskich

91K0

Lasy ilyryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0

Ilyryjskie lasy grądowe (Erythronio-Carpinion)

91M0

Pannońsko-bałkańskie lasy dębowe

91N0

* Pannońskie zarośla na piaszczystych wydmach śródlądowych (Junipero-Populetum albae)

91P0

Jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

91Q0

Zachodniokarpacki sosnowy bór z Pinus sylvestris

91R0

Dynaryjskie dolomickie lasy sosny zwyczajnej (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

* Zachodno-pontycki las bukowy

91T0

Środkowoeuropejskie lasy sosny zwyczajnej z porostami

91U0

Lasy sosnowe stepów sarmackich

91V0

Lasy bukowe Dacji (Symphyto-Fagion)

91W0

Mezyjskie lasy bukowe

91X0

* Lasy bukowe Dobrudży

91Y0

Dackie lasy grądowe

91Z0

Mezyjskie lasy z lipy srebrzystej

91AA

* Wschodnie lasy dębowe

91BA

Mezyjskie lasy jodłowe

91CA

Rodopskie i bałkańskie lasy sosny zwyczajnej

92.   Śródziemnomorskie lasy liściaste

9210

* Apenińskie lasy bukowe z Taxus oraz Ilex

9220

* Apenińskie lasy bukowe z Abies alba oraz lasy bukowe z Abies nebrodensis

9230

Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe z Quercus robur oraz Quercus pyrenaica

9240

Lasy z Quercus faginea oraz Quercus canariensis (Półwysep Iberyjski)

9250

Lasy z Quercus trojana

9260

Lasy z Castanea sativa

9270

Greckie lasy bukowe z Abies borisii-regis

9280

Lasy z Quercus frainetto

9290

Lasy z Cupressus (Acero-Cupression)

92A0

Lasy galeriowe z Salix alba oraz Populus alba

92B0

Formacje nadrzeczne nad okresowymi ciekami wodnymi obszaru śródziemnomorskiego z Rhododendron ponticum, Salix i innymi

92C0

Lasy z Platanus orientalis oraz Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Śródziemnomorskie lasy nadrzeczne i zarośla wawrzynolistne (Nerio-Tamaricetea oraz Securinegion tinctoriae)

93.   Śródziemnomorskie lasy twardolistne

9310

Egejskie lasy z Quercus brachyphylla

9320

Lasy z Olea oraz Ceratonia

9330

Lasy z Quercus suber

9340

Lasy z Quercus ilex oraz Quercus rotundifolia

9350

Lasy z Quercus macrolepis

9360

* Makaronezyjskie laski wawrzynolistne (Laurus, Ocotea)

9370

* Gaje palmowe z Phoenix

9380

Lasy z Ilex aquifolium

9390

* Zarośla i niska roślinność leśna z Quercus alnifolia

93A0

Laski z Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94.   Umiarkowane górskie lasy iglaste

9410

Acydofilne lasy Picea poziomów górskich do alpejskich (Vaccinio-Piceetea)

9420

Lasy alpejskie z Larix decidua oraz/lub Pinus cembra

9430

Subalpejskie oraz górskie lasy z Pinus uncinata (* na podłożach gipsowych i wapniowych)

95.   Śródziemnomorskie i makaronezyjskie iglaste lasy górskie

9510

* Południowoapenińskie lasy z Abies alba

9520

Lasy z Abies pinsapo

9530

* (Sub-) Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną czarną

9540

Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną mezogejską

9550

Kanaryjskie endemiczne lasy sosnowe

9560

* Endemiczne lasy śródziemmorskie z Juniperus spp.

9570

* Lasy z Tetraclinis articulata

9580

* Śródziemnomorskie lasy z Taxus baccata

9590

* Lasy z Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Wysokogórskie śródziemnomorskie lasy z sosny zwyczajnej

ZAŁĄCZNIK II

GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY, KTÓRYCH OCHRONA WYMAGA WYZNACZENIA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY

Interpretacja

(a)   Załącznik II jest kontynuacją załącznika I dotyczącego ustanowienia spójnej sieci specjalnych obszarów ochrony,

(b)   Gatunki wyliczone w niniejszym załączniku określone są poprzez:

nazwę gatunku lub podgatunku, lub

przez grupę gatunków należących do wyższego taksonu lub do wskazanej części tego taksonu.

Skrót »spp.« po nazwie rodziny lub rodzaju oznacza wszystkie gatunki należące do tej rodziny lub rodzaju.

(c)   Symbole

Symbol »*« przed nazwą gatunku oznacza, że jest to gatunek o znaczeniu priorytetowym.

Większość gatunków wymienionych w niniejszym załączniku jest również wymienionych w załączniku IV. Jeśli gatunek występujący w niniejszym załączniku nie występuje w załączniku IV ani w załączniku V, po nazwie gatunku występuje symbol (o); jeśli gatunek występujący w niniejszym załączniku występuje również w załączniku V, ale nie występuje w załączniku IV, po nazwie następuje symbol (V).

(a)   ZWIERZĘTA

KRĘGOWCE

SSAKI

INSECTIVORA

Talpidae

 

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

 

Rhinolophus blasii

 

Rhinolophus euryale

 

Rhinolophus ferrumequinum

 

Rhinolophus hipposideros

 

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

 

Barbastella barbastellus

 

Miniopterus schreibersii

 

Myotis bechsteinii

 

Myotis blythii

 

Myotis capaccinii

 

Myotis dasycneme

 

Myotis emarginatus

 

Myotis myotis

Pteropodidae

 

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

 

Myomimus roachi

Sciuridae

 

* Marmota marmota latirostris

 

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

 

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

 

* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Castoridae

 

Castor fiber (z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich, litewskich, fińskich oraz szwedzkich)

Cricetidae

 

Mesocricetus newtoni

Microtidae

 

Microtus cabrerae

 

* Microtus oeconomus arenicola

 

* Microtus oeconomus mehelyi

 

Microtus tatricus

Zapodidae

 

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

 

* Alopex lagopus

 

* Canis lupus (z wyjątkiem populacji estońskiej, populacje greckie: wyłącznie na południe od 39 równoleżnika; populacje hiszpańskie: wyłącznie na południe od Duero; populacje łotewskie, litewskie i fińskie).

Ursidae

 

* Ursus arctos (z wyjątkiem populacji estońskich, fińskich oraz szwedzkich)

Mustelidae

 

* Gulo gulo

 

Lutra lutra

 

Mustela eversmanii

 

* Mustela lutreola

 

Vormela peregusna

Felidae

 

Lynx lynx (z wyjątkiem populacji estońskich, łotewskich oraz fińskich)

 

* Lynx pardinus

Phocidae

 

Halichoerus grypus (V)

 

* Monachus monachus

 

Phoca hispida bottnica (V)

 

* Phoca hispida saimensis

 

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

 

* Cervus elaphus corsicanus

 

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

 

* Bison bonasus

 

Capra aegagrus (populacje naturalne)

 

* Capra pyrenaica pyrenaica

 

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (populacje naturalne — Korsyka i Sardynia)

 

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

 

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

 

Rupicapra rupicapra balcanica

 

* Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

 

Phocoena phocoena

 

Tursiops truncatus

GADY

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

 

Testudo graeca

 

Testudo hermanni

 

Testudo marginata

Cheloniidae

 

* Caretta caretta

 

* Chelonia mydas

Emydidae

 

Emys orbicularis

 

Mauremys caspica

 

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

 

Lacerta monticola

 

Lacerta schreiberi

 

Gallotia galloti insulanagae

 

* Gallotia simonyi

 

Podarcis lilfordi

 

Podarcis pityusensis

Scincidae

 

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

 

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

 

* Coluber cypriensis