Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0099

Dyrektywa Rady 2006/99/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa spółek, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

OJ L 363, 20.12.2006, p. 137–140 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 765–768 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; Uchylona w sposób domniemany przez 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/99/oj

20.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/137


DYREKTYWA RADY 2006/99/WE

z dnia 20 listopada 2006 r.

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa spółek, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 56 aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty wydane przez instytucje pozostają w mocy po 1 stycznia 2007 r. i wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada powinna przyjąć w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach prac której przygotowano traktat o przystąpieniu, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do pakietu dostosowań aktów prawnych przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić stosowne zmiany w dyrektywach 68/151/EWG (2), 77/91/EWG (3), 78/660/EWG (4), 78/855/EWG (5), 83/349/EWG (6) i 89/667/EWG (7),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 68/151/EWG, 77/91/EWG, 78/660/EWG, 78/855/EWG, 83/349/EWG i 89/667/EWG zostają zmienione zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmą i opublikują nie później niż w dniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zbieżności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, z dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11.

(2)  Dz.U. L 65 z 14.3.1968, str. 8.

(3)  Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 1.

(4)  Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11.

(5)  Dz.U. L 295 z 20.10.1978, str. 36.

(6)  Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1.

(7)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 40.


ZAŁĄCZNIK

PRAWO SPÓŁEK

A.   PRAWO SPÓŁEK

1.

31968 L 0151: pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (Dz.U. L 65 z 14.3.1968, str. 8), zmieniona:

11972 B: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0058: dyrektywą 2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.7.2003 r. (Dz.U. L 221 z 4.9.2003, str. 13).

W artykule 1 dodaje się następujące tiret:

„—   w Bułgarii:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   w Rumunii:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.

2.

31977 L 0091: druga dyrektywa Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 1), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31992 L 0101: dyrektywą Rady 92/101/EWG z dnia 23.11.1992 r. (Dz.U. L 347 z 28.11.1992, str. 64),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W artykule 1 ustęp 1 dodaje się następujące tiret:

„—   w Bułgarii:

акционерно дружество;

—   w Rumunii:

societate pe acţiuni”.

3.

31978 L 0855: trzecia dyrektywa Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (Dz.U. L 295 z 20.10.1978, str. 36), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W artykule 1 ustęp 1 dodaje się następujące tiret:

„—   Bułgaria:

акционерно дружество;

—   Rumunia:

societate pe acţiuni”.

4.

31989 L 0667: dwunasta dyrektywa Rady 89/667/EWG w sprawie prawa spółek z dnia 21 grudnia 1989 r. dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 40), zmieniona:

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).

W artykule 1 dodaje się następujące tiret:

„—   w Bułgarii:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

—   w Rumunii:

societate cu răspundere limitată”.

B.   STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

1.

31978 L 0660: Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11), zmieniona:

11979 H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 17),

31983 L 0349: siódmą dyrektywą Rady 83/349/EWG z dnia 13.6.1983 r. (Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1),

31984 L 0569: dyrektywą Rady 84/569/EWG z dnia 27.11.1984 r. (Dz.U. L 314 z 4.12.1984, str. 28),

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31989 L 0666: jedenastą dyrektywą Rady 89/666/EWG z dnia 21.12.1989 r. (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 36),

31990 L 0604: dyrektywą Rady 90/604/EWG z dnia 8.11.1990 r. (Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 57),

31990 L 0605: dyrektywą Rady 90/605/EWG z dnia 8.11.1990 r. (Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 60),

31994 L 0008: dyrektywą Rady 94/8/WE z dnia 21.3.1994 r. (Dz.U. L 82 z 25.3.1994, str. 33),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

31999 L 0060: dyrektywą Rady 1999/60/WE z dnia 17.6.1999 r. (Dz.U. L 162 z 26.6.1999, str. 65),

32001 L 0065: dyrektywą 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.9.2001 r. (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0038: dyrektywą Rady 2003/38/WE z dnia 13.5.2003 r. (Dz.U. L 120 z 15.5.2003, str. 22),

32003 L 0051: dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.6.2003 r. (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16),

32006 L 0043: dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.5.2006 r. (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 87),

32006 L 0046: dyrektywą 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.6.2006 r. (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, str. 1).

a)

W artykule 1 ustęp 1 akapit pierwszy dodaje się następujące tiret:

„—   w Bułgarii:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   w Rumunii:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.

b)

W artykule 1 ustęp 1 drugi akapit, dodaje się następujące litery:

„—

z)

w Bułgarii:

събирателно дружество, командитно дружество;

aa)

w Rumunii:

asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă”.

2.

31983 L 0349: siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1), zmieniona:

11985 I: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

31989 L 0666: jedenastą dyrektywą Rady 89/666/EWG z dnia 21.12.1989 r. (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 36),

31990 L 0604: dyrektywą Rady 90/604/EWG z dnia 8.11.1990 r. (Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 57),

31990 L 0605: dyrektywą Rady 90/605/EWG z dnia 8.11.1990 r. (Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 60),

11994 N: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

32001 L 0065: dyrektywą 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.9.2001 r. (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28),

12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33),

32003 L 0051: dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.6.2003 r. (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16),

32006 L 0043: dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.5.2006 r. (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 87),

32006 L 0046: dyrektywą 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.6.2006 r. (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, str. 1).

W artykule 4 ustęp 1 dodaje się następujące tiret:

„z)

w Bułgarii:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

aa)

w Rumunii:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.


Top