Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0926

2006/926/WE: Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Bugarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6454) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 52–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 821–822 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 149 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 149 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32009D0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/926/oj

14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/52


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 grudnia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej w związku z przystąpieniem Bugarii i Rumunii

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6454)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/926/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalająca wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniająca szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (1) zawiera w załączniku wykaz punktów kontroli granicznej do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów zwierzęcych sprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich („wykaz punktów kontroli granicznej”).

(2)

Przystąpienie Bułgarii i Rumunii z dniem 1 stycznia 2007 r. pociągnie za sobą znaczące przesunięcia i zmiany w zarysach granic między Wspólnotą a sąsiednimi państwami trzecimi.

(3)

Z chwilą przystąpienia tych dwóch krajów granica Węgier przestanie być południowo-wschodnią granicą lądową Wspólnoty, a lądowy punkt kontroli granicznej z przejściem granicznym dla żywych zwierząt w Nagylak na granicy węgiersko-rumuńskiej przestanie pełnić swoją rolę. W związku z tym powinno się usunąć Nagylak z wykazu punktów kontroli granicznej. Usunięcia dokonano za pomocą pakietu technicznych dostosowań prawnych koniecznych w wyniku rozszerzenia.

(4)

Dodatkowo granica grecko-bułgarska przestanie również pełnić funkcję granicy z krajem trzecim, a obecne lądowe punkty kontroli granicznej na tej granicy w miejscowościach Ormenion i Promochonas przestaną pełnić swoją rolę. W związku z tym powinno się usunąć Ormenion i Promochonas z wykazu punktów kontroli granicznej. Usunięcia dokonano również za pomocą pakietu technicznych dostosowań prawnych koniecznych w wyniku rozszerzenia.

(5)

Biuro Komisji ds. Żywności i Weterynarii Komisji przeprowadziło wizytację wszystkich zaproponowanych nowych lokalizacji w Bułgarii i Rumunii mogących pełnić rolę punktów kontroli na granicach z krajami trzecimi, rekomendując do zatwierdzenia przez Komisję te przejścia, które uznano za zadowalająco przygotowane. Dlatego też powinno się umieścić zarekomendowane punkty w wykazie punktów kontroli granicznej.

(6)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2001/881/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2001/881/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem oraz z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/414/WE (Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 27).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2001/881/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

Pomiędzy pozycję dotyczącą Belgii a pozycję Republiki Czeskiej wprowadza się pozycję dotyczącą Bułgarii w brzmieniu:

„Kraj: Bułgaria


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC”

 

2)

Pomiędzy pozycję dotyczącą Portugalii a pozycję Słowenii wprowadza się pozycję dotyczącą Rumunii w brzmieniu:

„Kraj: Rumunia


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bukareszt Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Konstanca Pn.

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

port Agigea – Konstanca Pd.

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Seret (rum.: Siret)

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O”


Top