Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1831

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1831/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do doramektyny (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 772–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 131 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 131 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1831/oj

14.12.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 354/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1831/2006

z dnia 13 grudnia 2006 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do doramektyny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając opinie Europejskiej Agencji Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie stosowane we Wspólnocie w weterynaryjnych produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(2)

Doramektyna jest obecnie ujęta w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek bydła, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Substancja ta jest również ujęta w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek trzody chlewnej, owiec, jeleniowatych, w tym reniferów, z wyjątkiem owiec, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Należy zmienić i rozszerzyć wpis dotyczący doramektyny we wspomnianym załączniku na wszystkie gatunki ssaków hodowanych w celu produkcji żywności w odniesieniu do ich mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2377/90.

(4)

Należy przewidzieć odpowiedni okres poprzedzający stosowanie niniejszego rozporządzenia, aby umożliwić państwom członkowskim dostosowanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu wymienionych weterynaryjnych produktów leczniczych wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2), co może okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 12 lutego 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1805/2006 (Dz.U. L 343 z 8.12.2006, str. 66).

(2)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).


ZAŁĄCZNIK

Do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 dodaje się następującą substancję:

2.   Środki przeciwpasożytnicze

2.3.   Środki działające przeciw endo i ektopasożytom

2.3.1.   Awermektyny

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Pozostałość znacznikowa

Gatunki zwierząt

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości

Tkanki docelowe

„Doramektyna

Doramektyna

Wszystkie gatunki ssaków hodowanych w celu produkcji żywności (1)

40 μg/kg

Mięśnie

150 μg/kg

Tłuszcz

100 μg/kg

Wątroba

60 μg/kg

Nerka


(1)  Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.”


Top