Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0059

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

OJ L 245, 7.9.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 29 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 29 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 100 P. 119 - 120

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/59(2)/oj

7.9.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/5


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 59/2006

z dnia 2 czerwca 2006 r.

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IX do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2006 z dnia 10 marca 2006 r (1).

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada  r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającą dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W załączniku IX do porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

Po pkt 7a (dyrektywa Rady 92/49/EWG) dodaje się punkt w brzmieniu:

„7b.

32005 L 0068: dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1).

Do celów porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

W załączniku I dodaje się, co następuje:

»—

Księstwo Liechtensteinu: ‘Aktiengesellschaft’, ‘Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)’‚ ‘Genossenschaft’;

Królestwo Norwegii: ‘aksjeselskaper’, ‘allmennaksjeselskaper’, ‘gjensidige selskaper’;

Republika Islandii: ‘hlutafélög’, ‘gagnkvæm félög’.«”

2.

W pkt 2 (pierwsza dyrektywa Rady 73/239/EWG), 7a (dyrektywa Rady 92/49/EWG), 11 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/83/WE) oraz 12c (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/78/EWG) dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

„—

32005 L 0068: dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1).”

.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2005/68/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (3).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

R. WRIGHT


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 50.

(2)  Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1.

(3)  Wskazano wymogi konstytucyjne.


Top