Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0511

Rozporządzenie Rady (WE) nr 511/2006 z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1531/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

OJ L 93, 31.3.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 369–370 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 045 P. 256 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 045 P. 256 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/511/oj

31.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/26


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 511/2006

z dnia 27 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1531/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA

(1)

W sierpniu 2002 r. rozporządzeniem (WE) nr 1531/2002 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej („produkt objęty postępowaniem”), pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

(2)

Równolegle Komisja przyjęła, decyzją 2002/683/WE (3), wspólne zobowiązanie złożone przez Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd oraz Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd („Przedsiębiorstwa”) wraz z Chińską Izbą Handlową Importerów i Eksporterów Maszyn i Produktów Elektronicznych (CCCME).

(3)

W rezultacie przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z ChRL, wytwarzanego przez Przedsiębiorstwa w typie objętym zobowiązaniem („produkt objęty zobowiązaniem”), został zwolniony z ostatecznych ceł antydumpingowych.

B.   NARUSZENIE WARUNKÓW ZOBOWIĄZANIA

(4)

Zobowiązanie złożone przez Przedsiębiorstwa nakłada na nie obowiązek m.in. wywozu produktu objętego zobowiązaniem do pierwszego niezależnego odbiorcy we Wspólnocie po cenach nieprzekraczających pułapów pewnych minimalnych cen importowych, a także przestrzegania pewnych pułapów ilościowych określonych w zobowiązaniu. Te pułapy cenowe i ilościowe służą usunięciu szkodliwych skutków dumpingu.

(5)

Aby zapewnić przestrzeganie warunków zobowiązania, CCCME oraz przedsiębiorstwa zgodziły się ponadto dostarczać wszelkich informacji uznanych przez Komisję za niezbędne oraz zezwalać na wizyty weryfikacyjne na swoim terenie w celu sprawdzenia dokładności i prawdziwości danych zawartych w sprawozdaniach kwartalnych.

(6)

Jak wskazano w motywie 239 rozporządzenia (WE) nr 1531/2002, zobowiązanie wyraźnie przewiduje, że jego naruszenie przez Przedsiębiorstwa lub przez CCCME uznaje się za jego naruszenie przez wszystkich sygnatariuszy. Brak współpracy z Komisją Europejską w kontroli realizacji zobowiązania także uznaje się za naruszenie zobowiązania.

(7)

W związku z powyższym Komisja zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzenie wizyt weryfikacyjnych na terenie CCCME oraz na terenie dwóch przedsiębiorstw, które zgłosiły najwyższą wielkość sprzedaży produktu objętego postępowaniem, tj. Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd oraz Konka Group Co., Ltd. Komisja wystosowała do CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd oraz do Konka Group Co., Ltd pisma poprzedzające wizyty weryfikacyjne, w których wskazała daty przeprowadzenia takich wizyt. CCCME oraz Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd potwierdziły, że zgadzają się na przeprowadzenie wizyt weryfikacyjnych, w sprawie których Komisja złożyła wniosek. Jednak przedsiębiorstwo Konka Group Co., Ltd nie zgodziło się na taką wizytę, tym samym naruszając złożone zobowiązanie.

(8)

Charakter stwierdzonego naruszenia jest opisany bardziej szczegółowo w decyzji Komisji 2006/258/WE (4).

(9)

W związku z tym naruszeniem decyzją 2006/258/WE wycofano przyjęcie zobowiązania złożonego przez Przedsiębiorstwa wraz z CCCME. Należy zatem niezwłocznie nałożyć ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem wywożonego przez przedsiębiorstwa, o których mowa.

(10)

Zgodnie z art. 8 ust. 9 rozporządzenia podstawowego stawkę cła antydumpingowego należy określić na podstawie faktów ustalonych w kontekście dochodzenia, które doprowadziło do złożenia zobowiązania. Ponieważ dochodzenie to zakończyło się ostatecznym ustaleniem, w drodze rozporządzenia (WE) nr 1531/2002, co do występowania dumpingu i wynikającej z niego szkody, uznaje się za właściwe ustalenie stawki ostatecznego cła antydumpingowego na poziomie i w formie określonej w tym rozporządzeniu, tj. w wysokości 44,6 % ceny netto CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem.

C.   ZMIANA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1531/2002

(11)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1531/2002 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1531/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

uchyla się art. 3, załącznik I i załącznik II;

2)

zmienia się numerację art. 4 i 5 odpowiednio na art. 3 i 4.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2006 r.

W imieniu Rady

H. GORBACH

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17).

(2)  Dz.U. L 231 z 29.8.2002, str. 1.

(3)  Dz.U. L 231 z 29.8.2002, str. 42.

(4)  Patrz: str. 63 niniejszego Dziennika Urzędowego.


Top