Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0077

2006/77/WE: Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

OJ L 36, 8.2.2006, p. 43–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 133–134 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 369 - 370
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 369 - 370
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 119 - 120

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/77(1)/oj

8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/43


DECYZJA KOMISJI

z dnia 23 grudnia 2005 r.

ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska

(2006/77/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zadaniem Wspólnoty i państw członkowskich jest popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, równości mężczyzn i kobiet, zrównoważonego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i konwergencji dokonań gospodarczych, wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, podwyższania poziomu i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między państwami członkowskimi.

(2)

Zgodnie z komunikatem Komisji zatytułowanym „Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE – w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej” (1) Komisja zapowiedziała swój zamiar prowadzenia konsultacji z Grupą Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska, w szczególności w odniesieniu do branży surowców i półwyrobów.

(3)

Zadaniem Grupy Wysokiego Szczebla będzie analiza powiązań między polityką przemysłową, energetyczną i polityką ochrony środowiska oraz zapewnienie spójności indywidualnych inicjatyw przy jednoczesnej poprawie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności, a także przyczynianie się, poprzez równy udział zainteresowanych podmiotów, do stworzenia stabilnych i przewidywalnych ram regulacyjnych w dziedzinach, w których konkurencyjność, energia i środowisko są ze sobą związane, w szczególności korzystając z wyników badań naukowych w tej dziedzinie.

(4)

Grupa Wysokiego Szczebla powinna składać się z przedstawicieli Komisji, państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i zainteresowanych stron i obejmować w szczególności przedstawicieli przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, między innymi, konsumentów, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i środowisko naukowe/uniwersyteckie.

(5)

Należy zatem ustanowić Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii i Środowiska oraz określić jej zakres uprawnień i strukturę,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym Komisja ustanawia Grupę Wysokiego Szczebla zwaną dalej Grupą.

Artykuł 2

Mandat

Zadaniem Grupy jest zajmowanie się kwestiami, które łączą elementy polityki konkurencyjności, polityki energetycznej i środowiska. Przyznany mandat wynosi dwa lata; może on zostać przedłużony na mocy decyzji Komisji.

Grupa pełni funkcję doradczą w najbardziej stosowny sposób i w odniesieniu do decydentów na szczeblu wspólnotowym i krajowym, organizacji przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego.

Artykuł 3

Skład – wyznaczanie

1.   Członkowie grupy są wyznaczani przez Komisję spośród osób wysokiego szczebla posiadających kompetencje i obowiązki w dziedzinie przemysłu, energii i środowiska.

2.   Grupa składa się z maksymalnie 28 członków.

3.   Zastosowanie mają następujące postanowienia:

członkowie są wyznaczani imiennie na podstawie ich specjalistycznej wiedzy. Każdy członek grupy mianuje swojego przedstawiciela do podgrupy przygotowawczej zwanej dalej podgrupą „sherpa”,

członkowie grupy pozostają na stanowisku do czasu złożenia dymisji, zastąpienia lub wygaśnięcia mandatu,

członkowie, którzy przestają być zdolni do efektywnego udziału w obradach grupy, którzy składają dymisję lub nie przestrzegają warunków określonych w pierwszym ustępie niniejszego artykułu lub art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą zostać zastąpieni na pozostały czas swojego mandatu,

nazwiska wyznaczonych członków opublikowane są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu i/lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C. Dane osobowe członków są gromadzone, analizowane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2).

Artykuł 4

Funkcjonowanie

1.   Grupie przewodniczy Komisja.

2.   Podgrupa „sherpa” przygotowuje posiedzenia, dokumenty zawierające stanowisko oraz opinie w sprawie działań i/lub środków politycznych, które mają zostać przyjęte przez grupę; ściśle współpracuje ze służbami Komisji.

3.   Grupa zbiera uwagi ekspertów i zainteresowanych stron na podstawie uzgodnień ad hoc i może ustanowić określoną liczbę grup ad hoc do celów przeglądu szczegółowych kwestii na podstawie zakresu uprawnień ustanowionego przez grupę; grupy ad hoc zostają rozwiązane po wypełnieniu swojego mandatu.

4.   Komisja może poprosić o udział ekspertów lub obserwatorów posiadających szczególne kwalifikacje w zakresie zagadnień poruszanych na porządku dnia, w obradach grupy lub grup ad hoc, jeżeli uzna to za potrzebne/lub niezbędne.

5.   Zabronione jest ujawnianie informacji poufnych uzyskanych podczas obrad grupy lub grup ad hoc.

6.   Posiedzenia grupy, podgrupy „sherpa” i grup ad hoc odbywają się zwykle w budynkach Komisji zgodnie z ustanowionymi przez nią procedurami i harmonogramem. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu.

7.   Grupa zadecyduje o punktach, które należy włączyć do porządku dnia celem ich omówienia.

8.   Komisja może opublikować w pierwotnym języku dokumentu, sprawozdania, wnioski lub częściowe wnioski lub dokumenty robocze grupy.

Artykuł 5

Koszty związane z organizacją spotkań

Komisja zwraca członkom, „sherpa”, ekspertom i obserwatorom koszty podróży i pobytu związane z działalnością grupy zgodnie z przepisami Komisji. Członkowie grupy, podgrupy „sherpa” i grup ad hoc nie otrzymują wynagrodzenia za swą działalność.

Wydatki związane z organizacją spotkań zwracane są w ramach limitów środków finansowych przyznanych danemu departamentowi zgodnie z rocznymi procedurami przyznawania środków finansowych.

Artykuł 6

Wejście w życie

Decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  COM(2005) 474 wersja ostateczna z 5.10.2005.

(2)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.


Top