Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0211

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

OJ L 36, 8.2.2006, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/211/oj

8.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/36


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 211/2006

z dnia 7 lutego 2006 r.

wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 48,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 13 i 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1433/2003 (2) właściwy organ krajowy podejmuje decyzję dotyczącą programów i funduszy lub zmian w ich zakresie po ich przedłożeniu przez organizacje producentów zgodnie z art. 11 i 14 wymienionego rozporządzenia najpóźniej do dnia 15 grudnia. Jednakże z przyczyn odpowiednio uzasadnionych państwa członkowskie mogą przesunąć tę datę z dnia 15 grudnia na dzień 20 stycznia następnego roku.

(2)

Okazało się jednak, że mimo skorzystania z możliwości przesunięcia ostatecznego terminu na dzień 20 stycznia, niektóre państwa członkowskie nie są w stanie spełnić w ustanowionym terminie obowiązku rozpatrzenia wniosków w odniesieniu do bieżącego roku gospodarczego z powodu złożoności procedury administracyjnej łączącej się z tym zadaniem. Należy zatem w odniesieniu do roku gospodarczego 2006 przewidzieć odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1433/2003.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, państwa członkowskie mogą z przyczyn odpowiednio uzasadnionych podjąć decyzję dotyczącą programów operacyjnych i funduszy najpóźniej do dnia 10 lutego roku następującego po złożeniu wniosku.

2.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, państwa członkowskie mogą, z przyczyn odpowiednio uzasadnionych, podjąć decyzję dotyczącą zmian programu operacyjnego najpóźniej do dnia 10 lutego roku następującego po złożeniu wniosku.

3.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, wprowadzenie w życie programu operacyjnego zatwierdzonego na mocy stosowania odstępstw określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu musi nastąpić najpóźniej do dnia 15 lutego roku następującego po jego zatwierdzeniu.

4.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 oraz wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych na rok 2006, w przypadku stosowania odstępstw określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu państwa członkowskie powiadamiają organizacje producentów o zatwierdzonej kwocie pomocy najpóźniej do dnia 10 lutego oraz najpóźniej do dnia 15 lutego powiadamiają Komisję o wysokości łącznej kwoty pomocy zatwierdzonej dla wszystkich programów operacyjnych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2190/2004 (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, str. 21).


Top