EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1916

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

OJ L 338M , 17.12.2008, p. 243–245 (MT)
OJ L 307, 25.11.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 203 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1916/oj

25.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1916/2005

z dnia 24 listopada 2005 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zezwala na stosowanie syntetycznych witamin A, D i E w paszy dla przeżuwaczy w okresie przejściowym upływającym dnia 31 grudnia 2005 r.

(2)

Ze względów klimatycznych oraz ze względu na dostępne źródła paszy istnieją różnice regionalne dotyczące możliwości dostarczania przeżuwaczom z hodowli ekologicznej niezbędnych witamin A, D i E zawartych w dawce pokarmowej. Prawdopodobnie sytuacja taka jeszcze się utrzyma i w związku z tym należy zezwolić na stosowanie wspomnianych witamin syntetycznych dla przeżuwaczy.

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1567/2005 (Dz.U. L 252 z 28.9.2005, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

W części D załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, pkt 1.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.2.

Witaminy, prowitaminy i ściśle określone chemiczne substancje o podobnym działaniu. Kategoria ta obejmuje jedynie takie substancje, jak:

Witaminy dopuszczone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1):

witaminy pozyskane z surowców naturalnie występujących w paszach,

witaminy syntetyczne, identyczne z naturalnymi, dla zwierząt z żołądkiem jednokomorowym,

z uprzednio wydanym zezwoleniem właściwego organu w Państwie Członkowskim, syntetyczne witaminy A, D i E, identyczne z witaminami naturalnymi dla przeżuwaczy.


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29.”


Top