EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1915

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 w odniesieniu do uproszczenia rejestrowania ilości i specyfikacji szczególnych przepływów towarów

OJ L 307, 25.11.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 125–126 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 15 - 16
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 136 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1915/oj

25.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1915/2005

z dnia 24 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 w odniesieniu do uproszczenia rejestrowania ilości i specyfikacji szczególnych przepływów towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4 i 5, art. 9, 10 i 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (2) ustala przepisy w odniesieniu do niektórych elementów danych i poszczególnych towarów. Przepisy te należy dostosować w celu ułatwienia zbierania danych i osiągnięcia większej dokładności w odniesieniu do niektórych określonych transakcji handlowych.

(2)

W celu zmniejszenia obciążenia obowiązkiem sprawozdawczym stron odpowiedzialnych za dostarczanie informacji Państwa Członkowskie powinny mieć możliwość zwolnienia przedsiębiorstw z podawania informacji o ilości wyrażonej w masie netto dla wszystkich towarów, dla których musi jednocześnie być podana ilość w uzupełniającej jednostce miary.

(3)

W celu zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na dane Państwa Członkowskie powinny mieć zapewnioną większą elastyczność w zbieraniu kodów oznaczających rodzaje transakcji, o ile nie wpływa to na informacje przekazywane Komisji.

(4)

Mając na względzie harmonizację statystyki Wspólnoty w zakresie obrotu handlowego statkami i statkami powietrznymi między Państwami Członkowskimi, przesyłanie danych na temat handlu statkami i statkami powietrznymi powinno być ograniczone do transakcji zarejestrowanych w krajowym rejestrze statków lub statków powietrznych i obejmujących przedsiębiorstwa mające siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim.

(5)

Należy określić dodatkowe przepisy dotyczące źródeł danych w celu umożliwienia władzom krajowym zbierania dokładniejszych informacji dotyczących przywozu i wywozu w odniesieniu do handlu statkami i statkami powietrznymi, produktami morskimi, energią elektryczną i gazem ziemnym.

(6)

Niezbędne jest również wyjaśnienie dotyczące części zamiennych używanych do naprawy.

(7)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Statystyki Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1982/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Ilość towarów

1.   Masa netto jest podawana w kilogramach. Jednakże podawanie masy netto może nie być wymagane od stron odpowiedzialnych za dostarczanie informacji, w przypadku gdy podawana jest uzupełniająca jednostka miary zgodnie z ust. 2.

2.   Uzupełniające jednostki miary są podawane zgodnie z informacją zamieszczoną w Nomenklaturze Scalonej, dalej zwaną »CN«, ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (3) w odniesieniu do odpowiednich podpozycji, których wykaz znajduje się w części I »Postanowienia wstępne« wymienionego rozporządzenia.

2)

w art. 10 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Państwa Członkowskie mogą gromadzić numery kodów w kolumnie B do celów krajowych z zastrzeżeniem, że do Komisji przekazywane są jedynie numery kodów umieszczone w kolumnie A.”;

3)

w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

przeniesienie prawa własności statku lub statku powietrznego z osoby fizycznej lub prawnej mającej siedzibę w innym Państwie Członkowskim na osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim i zarejestrowaną w krajowym rejestrze statków lub statków powietrznych. Transakcja ta jest traktowana jako przywóz;

b)

przeniesienie prawa własności statku lub statku powietrznego z osoby fizycznej lub prawnej mającej siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim i zarejestrowanej w krajowym rejestrze statków lub statków powietrznych na osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w innym Państwie Członkowskim. Transakcja ta jest traktowana jako wywóz.

Jeżeli statek lub statek powietrzny jest nowy, to wywóz jest rejestrowany w Państwie Członkowskim, w którym został on zbudowany.”;

b)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Zakładając, że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami Wspólnoty, władze krajowe mają dostęp do wszystkich dostępnych dodatkowych źródeł danych, innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych, takich jak informacje z krajowych rejestrów statków lub statków powietrznych, które mogą być wymagane w celu ustalenia przeniesienia prawa własności takich towarów.”;

4)

w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Zakładając, że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami Wspólnoty, władze krajowe mają dostęp do wszystkich dostępnych dodatkowych źródeł danych, innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych, takich jak informacje z deklaracji składanych przez zarejestrowane statki krajowe dotyczące produktów morskich wyładowywanych w innych Państwach Członkowskich.”;

5)

w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Zakładając, że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami Wspólnoty, władze krajowe mają dostęp do wszystkich dostępnych dodatkowych źródeł danych, innych niż źródła danych systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych, których mogą potrzebować w celu zastosowania niniejszego artykułu.”;

6)

w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Energia elektryczna i gaz”;

b)

ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Statystyka obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi obejmuje wywóz i przywóz energii elektrycznej i gazu ziemnego.

2.   Zakładając, że nie zachodzi konflikt z innymi przepisami Wspólnoty, władze krajowe mają dostęp do wszystkich dostępnych dodatkowych źródeł danych, innych niż źródła danych dla systemu Intrastat lub Jednolity Dokument Administracyjny dla potrzeb celnych lub fiskalnych, których mogą potrzebować w celu przekazywania danych określonych w ust. 1 do Komisji (Eurostatu). Władze krajowe mogą wymagać dostarczania informacji bezpośrednio przez operatorów mających siedzibę w sprawozdającym Państwie Członkowskim, którzy posiadają lub obsługują krajowe systemy przesyłowe energii elektrycznej lub gazu ziemnego.”;

7)

w załączniku I lit. h) otrzymuje brzmienie:

„h)

Towary do naprawy i po naprawie oraz części zamienne używane do naprawy. Naprawa zakłada przywrócenie towarów do ich pierwotnej funkcji lub stanu. Celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na użytkowanie; może to oznaczać ich przebudowę lub udoskonalenie, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru.”;

8)

skreśla się załącznik II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. L 343 z 19.11.2004, str. 3.

(3)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).”;


Top