Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0659

2005/659/WE: Decyzja Komisji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wkładu Wspólnoty w finansowanie szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka we Francji w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3445)

OJ L 244, 20.9.2005, p. 24–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 397–400 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/659/oj

20.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/24


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie wkładu Wspólnoty w finansowanie szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka we Francji w latach 2004 i 2005

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3445)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2005/659/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2), w szczególności jej art. 3 ust. 3, 4 i 5 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od 2000 r. pojawiają się we Francji, zwłaszcza na Korsyce, ogniska choroby niebieskiego języka.

(2)

W dniu 13 września 2004 r. Francja ponownie ogłosiła pojawienie się nowych ognisk choroby niebieskiego języka na Korsyce. Potwierdzono wystąpienie serotypów 2, 4 i 16.

(3)

Pojawienie się choroby niebieskiego języka jest poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt Wspólnoty.

(4)

Komisja przyjęła różne decyzje, w szczególności decyzję 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (3), w celu określenia stref ochrony i nadzoru oraz ustalenia warunków, jakie muszą spełniać zwierzęta przemieszczane z tych stref.

(5)

Spośród wszystkich środków przewidzianych w art. 3 ust. 2 decyzji 90/424/EWG, w odniesieniu do choroby przenoszonej wyłącznie przez „komary”, właściwe są tylko te, które mają na celu albo ochronę zwierząt przed atakami nosicieli (poprzez zastosowanie środków owadobójczych, wypuszczanie zwierząt na zewnątrz jedynie w czasie niskiej aktywności nosicieli) albo zapobieganie szerzeniu się epidemii poprzez przemieszczanie zwierząt (decyzja 2005/393/WE). Ubój zwierząt gatunków podatnych jest właściwy jedynie w przypadku zwierząt, u których stwierdzono chorobę.

(6)

Ze względu na fakt, że wirus w dalszym ciągu się rozprzestrzenia, a szczepienie zapewnia ochronę jedynie przez okres jednego roku, należy w każdym roku ponownie przeprowadzać szczepienie przeciw chorobie niebieskiego języka w celu zahamowania rozwoju epidemii. Ze względu na rozwój sytuacji związanej z chorobą wskazane jest podjęcie kampanii szczepień w strefach ochrony ustanowionych wokół ognisk choroby.

(7)

Szczepienie jest środkiem, który, wraz z już przyjętymi środkami zwalczania choroby, pozwala:

a)

ograniczyć liczbę przypadków śmiertelnych w obrębie gatunku owiec;

b)

zapobiec wiremii u bydła i w ten sposób umożliwić przemieszczanie zwierząt tego gatunku ze stref objętych ograniczeniami.

(8)

Francja przedstawiła plan szczepień, który przewiduje wykorzystanie nowej dostępnej już szczepionki inaktywowanej (serotyp 2).

(9)

W dniu 23 listopada 2004 r. Francja przedstawiła wniosek o refundację wydatków poniesionych na szczepienia przeciw tej chorobie. Według dostępnych informacji zakupiono około 300 000 dawek szczepionki inaktywowanej (serotyp 2).

(10)

Wkład finansowy Wspólnoty powinien wynosić 100 % kosztów dostarczenia szczepionek i 50 % kosztów przeprowadzenia szczepienia. W oczekiwaniu na przeprowadzenie przez Komisję kontroli należy ustalić wysokość wypłaty pierwszej transzy pomocy finansowej Wspólnoty.

(11)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4), środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi są finansowane przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Kontrola finansowa tych działań podlega art. 8 i 9 wymienionego rozporządzenia.

(12)

Wypłatę wsparcia finansowego Wspólnoty należy uzależnić od spełnienia warunku, aby zaplanowane działania zostały rzeczywiście przeprowadzone i aby władze dostarczyły w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

(13)

Władze Francji całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne dotyczące środków przewidzianych w art. 3 decyzji Rady 90/424/EWG.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdzenie kampanii szczepień

Zatwierdza się kampanię szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka na Korsyce, przeprowadzoną przez Francję w strefach wymienionych w załączniku I do decyzji 2005/393/WE.

Artykuł 2

Przyznanie Francji wsparcia finansowego Wspólnoty

W celu zwalczania choroby niebieskiego języka w 2004 r. i w pierwszej połowie 2005 r. Francja może uzyskać na szczepienia przeciw chorobie niebieskiego języka na Korsyce wkład finansowy Wspólnoty w wysokości:

100 % poniesionych kosztów (bez VAT) na zakup 300 000 dawek szczepionki inaktywowanej (serotyp 2),

50 % kosztów wynagrodzenia i honorariów wypłaconych pracownikom zatrudnionym specjalnie do przeprowadzenia szczepienia, jak również kosztów (bez VAT) wydatków bezpośrednio związanych z tym szczepieniem (materiały eksploatacyjne i drobny sprzęt).

Artykuł 3

Definicja

W niniejszej decyzji stosuje się następującą definicję:

„rozsądne wypłaty”: wypłaty dokonane na zakup sprzętu lub usług po cenach proporcjonalnych do cen rynkowych występujących przed kampanią szczepień.

Artykuł 4

Zasady wypłaty wsparcia finansowego

1.   Z zastrzeżeniem wyniku ewentualnych kontroli, o których mowa w art. 7, wypłaca się pierwszą transzę w wysokości 150 000 EUR, z tytułu wsparcia finansowego Wspólnoty, o którym mowa w art. 2, na podstawie dokumentów potwierdzających przedstawionych przez Francję, dotyczących szczepienie zwierząt.

2.   Saldo wsparcia finansowego Wspólnoty, o którym mowa w art. 2 zostanie ustalone w późniejszej decyzji, przyjętej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 41 decyzji 90/424/EWG.

Artykuł 5

Wydatki kwalifikowane objęte wsparciem finansowym Wspólnoty

Wkład wspólnotowy, o którym mowa w art. 2 odnosi się jedynie do rozsądnych i uzasadnionych wypłat dotyczących dozwolonych wydatków wymienionych w art. 2.

Artykuł 6

Warunki płatności i dokumenty potwierdzające

1.   Wsparcie finansowe Wspólnoty, o którym mowa w art. 2 wypłacane jest na podstawie:

a)

wniosku złożonego zgodnie z Załącznikiem w terminie ustalonym w ust. 2;

b)

dokumentów potwierdzających wydatki, o których mowa w art. 2, w tym sprawozdania epidemiologicznego z każdego gospodarstwa, w którym zwierzęta zostały zaszczepione;

c)

wyników wszystkich kontroli na miejscu, przeprowadzanych przez Komisję przewidzianych zgodnie z art. 7.

Dokumenty, o których mowa w lit. b) powyżej, należy udostępnić na potrzeby kontroli na miejscu prowadzonych przez Komisję.

2.   Wniosek, o którym mowa w ust. 1 lit. a) należy złożyć w formie elektronicznej, zgodnie z Załącznikiem w terminie 60 dni kalendarzowych od daty notyfikacji niniejszej decyzji. W przypadku niedotrzymania tego terminu wsparcie finansowe Wspólnoty zmniejsza się o 25 % za każdy miesiąc opóźnienia.

Artykuł 7

Kontrole Komisji na miejscu

Komisja we współpracy z właściwymi władzami francuskimi może przeprowadzić kontrole na miejscu dotyczące zastosowania środków, o których mowa w art. 1 oraz związanych z nimi wydatkami.

Artykuł 8

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(3)  Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/603/WE (Dz.U. L 206 z 9.8.2005, str. 11).

(4)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.


ZAŁĄCZNIK

Wniosek o wkład w koszty kwalifikowane w ramach kampanii szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka

Poniesione koszty

Kategoria szczepionki

Liczba dawek

Kwota (bez VAT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia i honoraria (pracowników zatrudnionych specjalnie w tym celu)

 

Materiały eksploatacyjne i specjalny sprzęt używany do szczepienia

 

Ogółem

 


Top