Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1518

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2005 z dnia 19 września 2005 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do acetyloizowalerylotylozyny i fluazuronu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 244, 20.9.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 235–238 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 261 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 261 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1518/oj

20.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1518/2005

z dnia 19 września 2005 r.

zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do acetyloizowalerylotylozyny i fluazuronu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2 i art. 4 akapit trzeci,

uwzględniając opinie Europejskiej Agencji ds. Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie, które są stosowane we Wspólnocie w produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(2)

Acetyloizowalerylotylozyna została ujęta w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, skóry i tłuszczu, wątroby i nerek świń. Substancja ta została również ujęta w załączniku III do wymienionego rozporządzenia w odniesieniu do skóry, tłuszczu i wątroby drobiu w oczekiwaniu na zakończenie badań naukowych, z wyjątkiem zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi. Badania te zostały zakończone i w związku z tym acetyloizowalerylotylozyna powinna zostać wprowadzona do załącznika I do wymienionego rozporządzenia w odniesieniu do drobiu.

(3)

W odniesieniu do fluazuronu został złożony wniosek o ustanowienie najwyższych dopuszczalnych limitów pozostałości. Aby umożliwić ukończenie badań naukowych dotyczących bydła, fluazuron powinien być ujęty w załączniku III do wymienionego rozporządzenia.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2377/90.

(5)

Aby umożliwić wykonanie przepisów niniejszego rozporządzenia, jego stosowanie należy rozpocząć dopiero po odpowiednim okresie, co pozwoli Państwom Członkowskim dostosować zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wydawane zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2).

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 listopada 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 września 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1356/2005 (Dz.U. L 214 z 19.8.2005, str. 3).

(2)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).


ZAŁĄCZNIK

A.   Do załącznika I (Wykaz substancji czynnych farmakologicznie, dla których ustalone zostały najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości) wprowadza się następującą(-e) substancję(-e).

„1.   Środki przeciwzakaźne

1.2.   Antybiotyki

1.2.4.   Makrolidy

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Pozostałość znacznikowa

Gatunek zwierząt

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości

Tkanki docelowe

Acetyloizowalerylotylozyna

Suma acetyloizowalerylotylozyny i 3-O-acetylotylozyny

Drób (1)

50 μg/kg

Skóra + tłuszcz

50 μg/kg

Wątroba

B.   Do załącznika III (Wykaz substancji czynnych farmakologicznie użytych w weterynaryjnych produktach medycznych, dla których zostały ustalone najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości) wprowadza się następującą(-e) substancję(-e).

„2.   Środki przeciwpasożytnicze

2.2.   Środki przeciw ektopasożytom

2.2.5.   Pochodne acylomocznika

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Pozostałość znacznikowa

Gatunek zwierząt

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości

Tkanki docelowe

Fluazuron  (2)

Fluazuron

Bydło (3)

200 μg/kg

Mięśnie

7 000 μg/kg

Tłuszcz

500 μg/kg

Wątroba

500 μg/kg

Nerki


(1)  Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.”

(2)  Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości przestają obowiązywać z dniem 1.1.2007 r.

(3)  Nie stosować u zwierząt, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.”


Top