Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0617

2005/617/WE: Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

OJ L 214, 19.8.2005, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 277–278 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/617/oj

19.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/63


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 sierpnia 2005 r.

tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2005/617/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Właściwe władze Zjednoczonego Królestwa złożyły dwa wnioski, wraz z odpowiednią dokumentacją, o uznanie systemu identyfikacji i rejestracji owiec i kóz wprowadzonego odpowiednio w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

(2)

W następstwie przeprowadzonej przez Komisję misji inspekcji weterynaryjnej w Zjednoczonym Królestwie biegli Komisji ustalili, że stosowane i proponowane w Wielkiej Brytanii systemy identyfikacji i rejestracji owiec i kóz są, ogólnie rzecz biorąc, w stanie zapewnić zgodność z większością celów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 21/2004, ale należy zwrócić uwagę na pewne niedociągnięcia. System identyfikacji i rejestracji owiec zaproponowany w Irlandii Północnej mógłby osiągnąć zgodność z większością celów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 21/2004, ale jego wprowadzenie wymagałoby wysokiego poziomu świadomości i zaangażowania każdej z zainteresowanych stron.

(3)

Właściwe władze Zjednoczonego Królestwa zobowiązały się rozwiązać zaistniałe problemy, a zwłaszcza podjąć działania konieczne do zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 w ciągu 10 tygodni od otrzymania wnioskowanego zatwierdzenia.

(4)

Należy zatem tymczasowo zatwierdzić na okres przejściowy systemy identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zezwalając na zastąpienie drugiego środka identyfikacji owiec przez ten system, z wyjątkiem zwierząt stanowiących przedmiot handlu wewnątrzwspólnotowego.

(5)

Właściwe władze przeprowadzają odpowiednie kontrole w celu zweryfikowania właściwego wprowadzania systemów identyfikacji i rejestracji owiec i kóz.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Systemy identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 21/2004, wprowadzone przez Zjednoczone Królestwo w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zostają niniejszym uznane za funkcjonujące tymczasowo od dnia 9 lipca 2005 r., najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2006 r.

Artykuł 2

Komisja, we współpracy z władzami Zjednoczonego Królestwa, przeprowadza inspekcje na miejscu, których celem jest sprawdzenie wprowadzania działania zaproponowanego przez Zjednoczone Królestwo.

Tymczasowe zatwierdzenie systemu identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przewidziane w art. 1 zostaje poddane przeglądowi w dniu 31 stycznia 2006 r. w świetle ustaleń wynikających z inspekcji.

Artykuł 3

Bez uszczerbku dla przepisów, które mają być ustanowione zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 21/2004, właściwe władze przeprowadzają co roku stosowne kontrole na miejscu w celu sprawdzenia przestrzegania przez hodowców wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji owiec i kóz.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8.


Top