Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1358

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

OJ L 214, 19.8.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; Uchylony przez 32006R1201

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1358/oj

19.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1358/2005

z dnia 18 sierpnia 2005 r.

ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. dotyczące wspólnej organizacji rynków w sektorze mięsa wieprzowego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 6,

zważywszy, co następuje:

(1)

Wspólnotowa cena rynkowa tusz wieprzowych, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, winna być ustalona poprzez regulację cen skonstatowanych w każdym z Państw Członkowskich za pomocą współczynników oddających odnośny stan pogłowia trzody chlewnej w każdym Państwie Członkowskim.

(2)

Należy określić te współczynniki w oparciu o stan liczebny trzody chlewnej przeliczony z początkiem grudnia każdego roku, w zastosowaniu dyrektywy 93/23/EWG Rady z dnia 1 czerwca 1993 r. dotyczącej przeprowadzania badań statystycznych w dziedzinie hodowli trzody chlewnej (2).

(3)

Wyniki obliczeń z grudnia 2004 r. stanowią podstawę, by przystąpić do kolejnego ustalenia współczynników regulacji na rok gospodarczy 2005/2006 i uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1900/2004 (3).

(4)

Ponieważ rok gospodarczy 2005/2006 rozpoczyna się dnia 1 lipca 2005 r., niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tego dnia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Współczynniki regulacji, wspomniane w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 1900/2004 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1365/2000 (Dz.U. L 156 z 29.6.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003 (Dz. U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 69.


ZAŁĄCZNIK

Współczynniki regulacji na rok gospodarczy 2005/2006, odnośnie do obliczania wspólnotowej ceny rynkowej tusz wieprzowych

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75

Belgia

4,2

Republika Czeska

1,9

Dania

8,8

Niemcy

17,3

Estonia

0,2

Grecja

0,7

Hiszpania

16,7

Francja

10,0

Irlandia

1,2

Włochy

5,9

Cypr

0,3

Łotwa

0,3

Litwa

0,7

Luksemburg

0,1

Węgry

2,7

Malta

0,1

Holandia

7,3

Austria

2,1

Polska

11,4

Portugalia

1,5

Słowenia

0,4

Słowacja

0,8

Finlandia

0,9

Szwecja

1,3

Zjednoczone Królestwo

3,2


Top