Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1151

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

OJ L 185, 16.7.2005, p. 27–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1151/oj

16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/27


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1151/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe (1). Wspólnotowe zapotrzebowanie na produkty będące przedmiotem niniejszego wniosku powinno być zaspokojone na jak najkorzystniejszych warunkach. W tym celu nowe kontyngenty taryfowe Wspólnoty powinny być otwierane z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych dla właściwych wielkości, unikając jakiegokolwiek zakłócenia rynków tych produktów.

(2)

Wielkość kontyngentu w przypadku niektórych autonomicznych kontyngentów taryfowych Wspólnoty jest niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby przemysłu we Wspólnocie w obecnym okresie kontyngentowym. Dlatego wielkość tych kontyngentów powinna zostać zwiększona.

(3)

Dlatego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4)

Uwzględniając znaczenie gospodarcze niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, o której mowa w pkt. I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską,

(5)

Jako że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od 1 lipca 2005 r., powinno ono natychmiast wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kontyngenty wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 z mocą od dnia 1 lipca 2005 r.

Artykuł 2

W okresie kontyngentowym obowiązującym od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wielkość kontyngentu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.2626 ustala się na 1 600 000 sztuk.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

I. LEWIS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2243/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

„Numer porządkowy

Kod CN

Podpodział Taric

Opis

Wielkość kontyngentu

Stawka celna dla kontyngentu

%

Okres obowiązywania kontyngentu

09.2002

2928 00 90

30

Fenylohydrazyna

300 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2003

8543 89 95

63

Generator częstotliwości sterowany napięciowo, składający się z elementów aktywnych oraz pasywnych na obwodzie drukowanym, w obudowie, której wymiary zewnętrzne nie przekraczają 30 × 30 mm

700 000 sztuk

0

1.7.–31.12.2005

09.2004

2926 10 00

10

Akrylonitryl

40 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2009

8504 90 11

30

Rdzenie ferrytowe o następujących wymiarach:

górna średnica wewnętrzna długości 48 mm, wysokość 42 mm;

górna średnica wewnętrzna długości 48 mm, wysokość 44 mm;

górna średnica wewnętrzna długości 49 mm, wysokość 42 mm;

górna średnica wewnętrzna długości 51 mm, wysokość 40 mm

do produkcji zespołu cewek odchylających (1)

650 000 sztuk

0

1.7.–31.12.2005

09.2018

2932 11 00

10

Tetrahydrofuran zawierający nie więcej niż 40 mg/l tetrahydro-2-metylofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu łącznie, do produkcji α-4-hydroksybutylo-ω-hydroksypoli(oksytetrametylenu) (1)

30 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2 tetrafluoroetan, certyfikowany, bezzapachowy, zawierający w masie maksymalnie:

600 ppm wagi 1,1,2,2- tetrafluoroetanu;

2 ppm wagi pentafluoroetanu;

2 ppm wagi chlorodifluorometanu;

2 ppm wagi chloropentafluoroetanu;

2 ppm wagi dichlorodifluorometanu

do produkcji farmaceutycznych gazów pędnych do medycznych inhalatorów ciśnieniowych (1)

2 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2028

8545 19 90

10

Pręty węglowe (elektrody węglowe) do produkcji baterii węglowo-cynkowych (1)

400 000 000 sztuk

0

1.7.–31.12.2005

09.2030

2926 90 95

74

Chlorotalonil

350 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2976

ex 8407 90 10

10

Silniki benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nieprzekraczającej 250 cm3, przeznaczone do produkcji kosiarek do trawników (podpozycja 8433 11 (1)) lub kosiarek samobieżnych (podpozycja 8433 20 10 (1)),

750 000 sztuk

0

1.7.2005–30.6.2006


(1)  Kontrola stosowania dla tego celu szczególnego odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi.”


Top