Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0695

Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

OJ L 114, 4.5.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 221 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 221 - 222

No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2009; Uchylona w sposób domniemany przez 32008R0072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/695/oj

4.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 695/2005

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla środków interwencyjnych, dla których nie została ustalona kwota jednostkowa w ramach wspólnej organizacji rynku, podstawowe zasady mające zastosowanie do finansowania wspólnotowego są takie jak w rozporządzeniu (EWG) nr 1883/78 (2), w szczególności w odniesieniu do metody ustalania kwot, które mają być finansowane, finansowania wydatków wynikających z uruchamiania funduszy niezbędnych dla skupu interwencyjnego, wyceny zapasów, które mają być przeniesione z jednego roku na inny, oraz finansowania wydatków wynikających z rzeczywistego składowania.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 kwoty odsetek ponoszonych przez Państwa Członkowskie na skup interwencyjny są finansowane przez Wspólnotę według jednej metody oraz według jednolitej stopy procentowej.

(3)

Może okazać się, że w Państwie Członkowskim finansowanie niezbędne dla publicznego skupu interwencyjnego produktów rolnych nie jest możliwe w inny sposób niż według stóp procentowych, które są znacznie wyższe niż jednolita stopa procentowa.

(4)

W zakresie, w jakim różnica pomiędzy wysokościami stóp procentowych jest ponad dwukrotnie wyższa od jednolitej stopy procentowej w danym Państwie Członkowskim, należy przewidzieć zastosowanie mechanizmu korygującego. Różnica ta powinna być jednak częściowo ponoszona przez dane Państwo Członkowskie, tak aby zachęcić je do poszukiwania najmniej kosztownej metody finansowania.

(5)

Mechanizm ten należy stosować tymczasowo i w związku z tym wykonywać w latach budżetowych 2005 i 2006. Powinien on być stosowany od początku bieżącego roku budżetowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 5 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 otrzymuje brzmienie:

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, jeżeli stopa procentowa ponoszona przez Państwo Członkowskie jest ponad dwukrotnie wyższa niż jednolita stopa procentowa, Komisja może, na lata budżetowe 2005 i 2006, w ramach finansowania kosztów odsetek ponoszonych przez to Państwo Członkowskie, pokrywać kwotę odpowiadającą jednolitej stopie procentowej powiększonej o różnicę między dwukrotnie wyższą taką stopą a rzeczywistą stopą ponoszoną przez Państwo Członkowskie.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wydatków ponoszonych od dnia 1 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(2)  Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1259/96 (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 10).


Top