Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0183

2005/183/WE: Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu

OJ L 62, 9.3.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/183/oj

9.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/18


DECYZJA RADY

z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie występowania w Polsce nadmiernego deficytu

(2005/183/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 6,

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając uwagi wniesione przez Polskę,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie zobowiązane są unikać nadmiernego deficytu budżetowego; odnosi się to również do Państw Członkowskich objętych derogacją, a w takiej sytuacji znajdują się wszystkie kraje, które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r.

(2)

Pakt na rzecz stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do stabilności finansów publicznych, jako środku służącym tworzeniu warunków do zapewnienia stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

(3)

Procedura nadmiernego deficytu na podstawie art. 104 przewiduje podjęcie decyzji w sprawie występowania nadmiernego deficytu, a załączony do Traktatu Protokół w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu zawiera dalsze przepisy dotyczące stosowania procedury dla nadmiernego deficytu. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1) określa szczegółowe zasady i definicje odnoszące się do stosowania przepisów wspomnianego Protokołu.

(4)

Zgodnie z art. 104 ust. 5 Traktatu Komisja zobowiązana jest przedstawić opinię Radzie, jeśli uzna, że w Państwie Członkowskim istnieje lub może wystąpić nadmierny deficyt. Po zbadaniu wszystkich istotnych czynników wziętych pod uwagę w raporcie Komisji zgodnie z art. 104 ust. 3 oraz uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Finansowego zgodnie z art. 104 ust. 4, Komisja w opinii wydanej w dniu 24 czerwca 2004 r. stwierdziła, że w Polsce występuje nadmierny deficyt.

(5)

Zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, Rada zobowiązana jest rozważyć wszelkie uwagi zgłaszane przez dane Państwo Członkowskie przed podjęciem decyzji, po dokonaniu ogólnej oceny, czy istnieje nadmierny deficyt.

(6)

Całościowa ocena prowadzi do następujących wniosków. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce osiągnął w 2003 r. poziom 4,1 % PKB, a więc przekroczył wynoszącą 3 % PKB wartość odniesienia ustanowioną w Traktacie. Przekroczenie przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wartości odniesienia nie było wynikiem nadzwyczajnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą władz Polski ani znacznego pogorszenia koniunktury w rozumieniu Paktu Stabilności i Wzrostu. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych najprawdopodobniej utrzyma się na poziomie powyżej 3 % PKB w 2004 r. W szczególności, zgodnie z prognozą Komisji z wiosny 2004 r., przewiduje się osiągnięcie w 2004 r. deficytu w wysokości 6,0 % PKB, podczas gdy program konwergencji dla Polski przewiduje deficyt w wysokości 5,7 % PKB. Wskaźnik zadłużenia, wynoszący 45,4 % w 2003 r., najprawdopodobniej utrzyma się w 2004 r. poniżej poziomu 60 % PKB, czyli wartości odniesienia ustalonej w Traktacie. Wysokość deficytu oraz zadłużenia trzeba będzie skorygować w górę, jeśli otwarte fundusze emerytalne zostaną wyłączone z sektora budżetowego zgodnie z decyzją Eurostatu w sprawie klasyfikacji systemów rent i emerytur,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Z całościowej oceny wynika, że w Polsce występuje nadmierny deficyt.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczpospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r.

W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).


Top