Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0388

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 246/2003

OJ L 62, 9.3.2005, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/388/oj

9.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 388/2005

z dnia 8 marca 2005 r.

zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 246/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2003 z dnia 10 lutego 2003 r. zatwierdzające program modułów ad hoc obejmujących lata 2004–2006 w badaniu reprezentacyjnym siły roboczej wprowadzonym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 577/98 (2) zawiera moduł ad hoc w sprawie przejścia na emeryturę.

(2)

Istnieje potrzeba zgromadzenia wszechstronnego i porównywalnego zestawu danych dotyczących przejścia na emeryturę w celu monitorowania postępu w osiąganiu wspólnych celów określonych we wspólnotowej strategii zatrudnienia i otwartej metodzie koordynacji w obszarze emerytur, która została ogłoszona na posiedzeniu Rady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 r. Oba procesy określają wspieranie aktywnego starzenia się i wydłużanie okresu życia zawodowego jako priorytety działań, w szczególności poprzez wytyczną 5 zawartą w wytycznych dotyczących zatrudnienia na 2003 r. zatytułowaną „Zwiększenie podaży siły roboczej i wspieranie aktywnego starzenia się”, przyjętych przez Radę w dniu 22 lipca 2003 r. (3), oraz poprzez cel 5 procesu reformy emerytur, przedstawionego we wspólnym sprawozdaniu w sprawie celów i metod roboczych w obszarze emerytur zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Europejskiej w Laeken w dniach 14 i 15 grudnia 2001 r. oraz we wspólnym sprawozdaniu Komisji i Rady w sprawie odpowiednich i trwałych systemów emerytalnych, które zostało przyjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 20 i 21 marca 2003 r.

(3)

Zgodnie z decyzją nr 1145/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnotowych środków zachęcających w dziedzinie zatrudnienia (4) działania Wspólnoty dotyczące analiz, badań i współpracy między Państwami Członkowskimi w dziedzinie zatrudnienia i rynku pracy prowadzone są w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. i jednym z celów tych działań jest rozwój, realizacja i ocena europejskiej strategii zatrudnienia z uwypukleniem długofalowej perspektywy.

(4)

Istnieje również potrzeba aktualizacji specyfikacji próby określonej w sekcji 3 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 246/2003 w celu maksymalizacji analitycznego potencjału próby dla modułu ad hoc.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Szczegółowy zestaw informacji, które należy zebrać w 2006 r. w module ad hoc w sprawie przejścia na emeryturę, określa Załącznik.

Artykuł 2

W sekcji 3 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 246/2003 punkt „Próba” otrzymuje brzmienie:

„Próba: Docelowa grupa wiekowa użyta jako próba do niniejszego modułu składa się z osób w wieku 50–69 lat. Kompletny zestaw zmiennych do badania siły roboczej należy zgromadzić w odniesieniu do podpróby dla modułu ad hoc. W przypadku, w którym jednostką próby jest osoba, nie wymaga się żadnych dodatkowych danych o pozostałych członkach rodziny.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 77 z 14.3.1998, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 2257/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 6).

(2)  Dz.U. L 34 z 11.2.2003, str. 3.

(3)  Dz.U. L 197 z 5.8.2003, str. 13.

(4)  Dz.U. L 170 z 29.6.2002, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 7).


ZAŁĄCZNIK

BADANIE SIŁY ROBOCZEJ

Specyfikacje modułu ad hoc na 2006 r. dotyczącego przejścia na emeryturę

1.

Zainteresowane Państwa Członkowskie i regiony: wszystkie..

2.

Zmienne są kodowane następująco:

Numerowanie zmiennych występujących w badaniu siły roboczej w kolumnie „Filtr” (C11/14, C24 i C67/70) odnosi się do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1575/2000.


Kolumna

Kod

Opis

Filtr

240

 

Osoba zmniejszyła liczbę godzin pracy w perspektywie przejścia na pełną emeryturę

Każda osoba w wieku 50–69 lat oraz ((C24 = 3, 5 i (C67/70 – C11/14) > 49) lub (C24 = 1, 2))

1

Tak, osoba objęta jest systemem stopniowego przechodzenia na emeryturę/częściową emeryturę

2

Tak, ale osoba nie jest objęta systemem stopniowego przechodzenia na emeryturę/częściową emeryturę

3

Nie, ale planuje przejście na emeryturę w ciągu najbliższych 5 lat

4

Nie, i nie planuje przejścia na emeryturę w ciągu najbliższych 5 lat/nie przeszła na emeryturę

5

Nie, i nie zna jeszcze swoich planów na najbliższe 5 lat lub plany te nie odnoszą się do niniejszego badania

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze).

Puste

Brak odpowiedzi

241/242

 

Planowany wiek zaprzestania wszelkiej pracy wykonywanej w zamian za wynagrodzenie lub inne korzyści

Każda osoba w wieku 50–69 lat oraz ((C24 = 3, 5 i (C67/70 – C11/14) > 49) lub (C24 = 1, 2))

50–93

Dwucyfrowy numer

94

Brak konkretnych planów dotyczących wieku przejścia na emeryturę, ale nastąpi to przed ukończeniem 60 roku życia

95

Brak konkretnych planów dotyczących wieku przejścia na emeryturę, ale nastąpi to między 60 a 64 rokiem życia

96

Brak konkretnych planów dotyczących wieku przejścia na emeryturę, ale nastąpi to w 65 roku życia lub później, lub też dana osoba planuje pracować tak długo, jak będzie to możliwe

97

Brak konkretnych planów dotyczących wieku przejścia na emeryturę i dana osoba w ogóle nie wie, kiedy to nastąpi

98

Osoba już zaprzestała wszelkiej pracy wykonywanej w zamian za wynagrodzenie lub inne korzyści

99

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

243

 

Zasadniczy status pracy bezpośrednio po porzuceniu ostatniego zatrudnienia lub działalności na własny rachunek

Każda osoba w wieku 50–69 oraz (C24 = 3, 5 i (C67/70 – C11/14) > 49)

1

Bezrobotni

2

Pozostający na emeryturze lub wcześniejszej emeryturze

3

Osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne

4

Inne

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

244

 

Główny powód przejścia na emeryturę lub wcześniejszą emeryturę

C243 = 2

1

Utrata pracy

2

Osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego

3

Własne zdrowie lub niezdolność do pracy

4

Obowiązek opieki

5

Problemy związane z pracą

6

Korzystne warunki finansowe przejścia na emeryturę

7

Inne niż określone w poprzednich kodach powody zaprzestania pracy

8

Inne

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

245

 

Bardziej elastyczna organizacja czasu pracy przyczyniłaby się do przedłużenia okresu pracy zawodowej osoby/przyczyniłaby się do przedłużenia okresu pracy zawodowej osoby

Każda osoba w wieku 50–69 lat oraz ((C24 = 3, 5 i (C67/70 – C11/14) > 49) lub (C24 = 1, 2))

1

Tak

2

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

246

 

Więcej możliwości podnoszenia kwalifikacji przyczyniłoby się do przedłużenia okresu pracy zawodowej osoby/przyczyniłoby się do przedłużenia okresu pracy zawodowej osoby

Każda osoba w wieku 50–69 lat oraz ((C24 = 3, 5 i (C67/70 – C11/14) > 49) lub (C24 = 1, 2))

1

Tak

2

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

247

 

Lepsze bezpieczeństwo i/lub ochrona zdrowia w miejscu pracy przyczyniłyby się/przyczyniłyby się do przedłużenia okresu pracy zawodowej osób

Każda osoba w wieku 50–69 lat oraz ((C24 = 3, 5 i (C67/70 – C11/14) > 49) lub (C24 = 1, 2))

1

Tak

2

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

248/249

 

Wiek, w którym dana osoba zaczęła pobierać emeryturę indywidualną

Każda osoba w wieku 50–69 lat oraz ((C24 = 3, 5 i (C67/70 – C11/14) > 49) lub (C24 = 1, 2))

 

Dwucyfrowy numer

97

Nie pobiera indywidualnej emerytury, chociaż jest do tego uprawniona

98

jest/jeszcze nie jest uprawniona do pobierania emerytury indywidualnej

99

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

250

 

Osoba pobiera emeryturę indywidualną lub świadczenia indywidualne inne niż emerytura i zasiłek dla bezrobotnych, takie jak np. renta inwalidzka, renta zdrowotna lub zasiłek z tytułu wcześniejszego przejścia na emeryturę

Każda osoba w wieku 50–69 lat oraz (C24 = 3, 5 i (C67/70 – C11/14) > 49)

1

Tak, renta inwalidzka lub renta zdrowotna

2

Tak, zasiłek z tytułu wcześniejszego przejścia na emeryturę

3

Tak, inne świadczenie indywidualne gdzie indziej niesklasyfikowane

4

Tak, połączenie kodów 1, 2 lub 3

5

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

251

 

Główny bodziec finansowy do pozostania w pracy

Każda osoba w wieku 50–69 lat oraz C24 = 1, 2 i C248/249 < 98

1

Zwiększenie uprawnień emerytalnych

2

Zapewnienie wystarczających dochodów gospodarstwu domowemu

3

Brak bodźca finansowego

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

252/253

 

Liczba przepracowanych lat w zamian za wynagrodzenie lub inne korzyści

Każda osoba w wieku 50–69 lat oraz ((C24 = 3, 5 i (C67/70 – C11/14) > 49) lub (C24 = 1, 2))

 

Dwucyfrowy numer

99

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

254/259

 

Współczynnik ważenia dla modułu badania siły roboczej 2006 (nieobowiązkowe)

Każda osoba w wieku 50–69 lat oraz ((C24 = 3, 5 i (C67/70 – C11/14) > 49) lub (C24 = 1, 2))

0000–9999

Kolumny 254–257 zawierają liczby całkowite

00–99

Kolumny 258–259 zawierają liczby dziesiętne


Top