EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0914

2004/914/WE: Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w sprawie żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4560)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 385, 29.12.2004, p. 60–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 245–266 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 202 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 202 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32088R1251

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/914/oj

29.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/60


DECYZJA KOMISJI

z dnia 16 grudnia 2004 r.

zmieniająca decyzję 2003/858/WE w sprawie żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4560)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/914/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), a w szczególności jej art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 2003/858/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), określa szczególne warunki zdrowotne zwierząt przy przywozie żywych ryb i niektórych produktów pochodzących z akwakultury do Wspólnoty z państw trzecich.

(2)

Definicja terminu „hodowla” znajdująca się w decyzji 2003/858/WE spowodowała różnice interpretacyjne dotyczące zakresu decyzji. Dla jasności tekstu należy ją uściślić.

(3)

Wymogi określone w dyrektywie Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (3) dotyczą również żywych ryb przywożonych do celów spożycia przez ludzi. Dla jasności tekstu art. 4 decyzji 2003/858/WE należy odpowiednio uściślić.

(4)

Wymogi dotyczące przywozu produktów rybnych do dalszej przeróbki określone w decyzji 2003/858/WE powinny odnosić się również do gatunków podatnych na choroby zakaźne, o których mowa w wykazie II do załącznika A dyrektywy 91/67/EWG lub chorób uważanych we Wspólnocie za egzotyczne. Doświadczenie pokazało, że treść art. 5.2. w sposób jednoznaczny nie opisuje tych wymogów i dla poprawy jednoznaczności, należy artykuł ten zmienić.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. wprowadzające dokument do deklaracji i kontroli zwierząt pochodzących z krajów trzecich wjeżdżających na teren Wspólnoty (4) zastąpiło decyzję 92/527/WE (5). W przypadku przeznaczenia żywych ryb do celów hodowli lub ponownego zarybienia łowisk, należy użyć procedury kontrolnej opisanej w art. 8 dyrektywy Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. określającej zasady rządzące organizacją kontroli weterynaryjnej zwierząt wjeżdżających na teren Wspólnoty z krajów trzecich i zmieniającej dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (6), a urzędowy lekarz weterynarii powinien sporządzić odpowiednie wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 282/2004.

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 ustanawiające procedury kontroli weterynaryjnych na wspólnotowych punktach kontroli granicznej w stosunku do produktów sprowadzanych z krajów trzecich (7) zastąpiło decyzję 93/13/WE (8). W przypadku przeznaczenia niektórych produktów pochodzących z akwakultury do dalszej przeróbki we Wspólnocie, należy użyć procedury kontrolnej opisanej w art. 8 dyrektywy Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającej zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (9), a urzędowy lekarz weterynarii powinien sporządzić odpowiednie wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 136/2004.

(7)

Należy odpowiednio zmienić procedury certyfikacji ustanowione w art. 7 decyzji 2003/858/WE, a jej załącznik VI usunąć.

(8)

Aby uprościć i sformułować w sposób bardziej przejrzysty deklaracje znajdujące się we wzorach świadectw określonych w załącznikach do decyzji 2003/858/WE i zharmonizować je z tymi znajdującymi się we wzorach świadectw określonych w dyrektywie Rady 91/493/EWG dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa. Należy odpowiednio zmienić załączniki II, III, IV i V do decyzji 2003/858/WE.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2003/858/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

tekst art. 2. ust. 2 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

»hodowla« oznacza przetrzymywanie zwierząt wodnych w gospodarstwie.”;

2)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Warunki odnoszące się do przywozu żywych ryb pochodzących z akwakultury przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz na ich terytorium żywych ryb pochodzących z akwakultury, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do dalszego przetworzenia poprzedzającego spożycie przez ludzi, tylko w przypadku, gdy:

a)

ryby pochodzą z krajów trzecich wymienionych w art. 11 dyrektywy 91/493/EWG i spełniają wymogi odnoszące się do publicznych świadectw zdrowia określonych w tej dyrektywie; oraz

b)

przesyłka spełnia warunki ustanowione w art. 3 ust. 1; lub

c)

ryby są wysyłane bezpośrednio do zatwierdzonego ośrodka przywozu, celem dokonania uboju i wypatroszenia.”;

3)

tekst art. 5. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Państwa Członkowskie zobowiązane są zapewnić, aby przetwarzanie produktów rybnych pochodzących z akwakultury z gatunków podatnych na EHN, ISA, VHS oraz IHN odbywało się w zatwierdzonych ośrodkach przywozu, chyba że:

a)

ryby zostały wypatroszone przed wysyłką do Wspólnoty Europejskiej; lub

b)

stan zdrowia w miejscu pochodzenia w kraju trzecim jest równoważny temu w miejscu przetwarzania odnośnie do EHN, ISA, VHS oraz IHN.”;

4)

artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Warunki odnoszące się do przywozu produktów rybnych pochodzących z akwakultury przeznaczonych bezpośrednio do spożycia przez ludzi

Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz na ich terytorium produktów rybnych pochodzących z akwakultury, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, tylko w przypadku, gdy:

a)

ryby pochodzą z państw trzecich oraz z zakładów autoryzowanych na mocy art. 11 dyrektywy 91/493/EWG oraz spełniają wymogi dotyczące świadectw zdrowia publicznego, ustanowione na mocy tej dyrektywy; oraz

b)

przesyłka składa się z produktów rybnych nadających się do sprzedaży detalicznej w restauracjach lub bezpośrednio konsumentom bez dalszego przerabiania i oznaczonych zgodnie z zapisami dyrektywy Rady 91/493/WE; oraz

c)

przesyłka jest zgodna z gwarancjami wyszczególnionymi w świadectwie zdrowia zwierząt sporządzonym zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku V, z uwzględnieniem objaśnień przedstawionych w załączniku III.”;

5)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Procedury kontrolne

1.   W przypadku żywych ryb, ich ikry i gamet przywożonych w celach hodowli, oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury przywożonych w celu ponownego zarybienia łowisk typu »wpuść i złów«, podlegają one kontroli weterynaryjnej w punkcie kontroli granicznej w Państwie Członkowskim przybycia zgodnie z art. 8 dyrektywy 91/496/EWG i wypełnione zostaje wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu określone w rozporządzeniu Komisji (WE) 282/2004.

2.   W przypadku żywych ryb pochodzących z akwakultury i ich produktów przywożonych, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do dalszego przetworzenia przed bezpośrednim spożyciem przez człowieka, podlegają one kontroli weterynaryjnej w punkcie kontroli granicznej w Państwie Członkowskim przybycia zgodnie z art. 8 dyrektywy 91/496/EWG i wypełnione zostaje wspólnotowe świadectwo weterynaryjne dla wwozu i przewozu określone w rozporządzeniu (WE) 136/2004.”;

6)

artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Zapobieganie skażeniu wód naturalnych

1.   Państwa Członkowskie zapewnią, że przywożone żywe ryby pochodzące z akwakultury przeznaczone do spożycia przez ludzi nie są umieszczane w wodach naturalnych znajdujących się na ich terytorium.

2.   Państwa Członkowskie zapewnią, że przywożone produkty pochodzące z akwakultury przeznaczone do spożycia przez ludzi nie powodują skażenia wód naturalnych znajdujących się na ich terytorium.

3.   Państwa Członkowskie zapewnią, że woda służąca do transportu przesyłek nie doprowadzi do skażenia wód naturalnych znajdujących się na ich terytorium.”;

7)

załącznik II zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji;

8)

załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej decyzji;

9)

załącznik IV zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszej decyzji;

10)

załącznik V zastępuje się tekstem załącznika IV do niniejszej decyzji;

11)

załącznik VI skreśla się.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 37. Decyzja zmieniona decyzją 2004/454/WE (Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 29).

(3)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

(4)  Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 11. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 585/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 17).

(5)  Dz.U. L 332 z 18.11.1992, str. 22.

(6)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa zmieniona aktem dotyczącym warunków przystąpienia (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 381).

(7)  Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 11.

(8)  Dz.U. L 9 z 15.1.1993, str. 33.

(9)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK III

WYJAŚNIENIA

a)

Świadectwo sporządzane jest przez właściwe władze kraju wywozu, na podstawie odpowiedniego wzoru przedstawionego w załączniku II, IV lub V do niniejszej decyzji, z uwzględnieniem sposobu miejsca przeznaczenia lub wykorzystania ryb lub produktów po ich przybyciu do WE.

b)

Uwzględniając status miejsca przeznaczenia w zakresie wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS), zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), wiosennej wiremii u karpi (SVC), bakteryjnej choroby nerek (BKD), epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IPN) oraz Gyrodactylus salaris (G. salaris) w Państwie Członkowskim WE, świadectwo powinno zawierać i wypełniać właściwe dodatkowe wymogi szczególne.

c)

Oryginał każdego świadectwa składa się z jednej dwustronnej kartki, lub, jeżeli istnieje potrzeba zastosowania większej liczby kartek, dokument posiada taką formę, aby wszystkie kartki tworzyły jedną niepodzielną całość.

W prawym górnym rogu każdej strony umieszczony jest napis „oryginał” oraz specjalny numer kodu, nadany przez właściwy organ. Wszystkie strony świadectwa są ponumerowane – (numer strony) z (łącznej liczby stron).

d)

Oryginał świadectwa oraz etykiety określone we wzorze świadectwa sporządza się przynajmniej w jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego WE, w którym przeprowadzana jest inspekcja w urzędzie kontroli granicznej, oraz Państwa Członkowskiego przeznaczenia. Niemniej jednak, dane Państwa Członkowskie mogą zezwolić, w razie potrzeby, na użycie innych, do których dołączone będzie urzędowe tłumaczenie.

e)

Świadectwo wydane dla żywych ryb, ich ikry i gamet, musi zostać wypełnione w dniu załadunku przesyłki celem jej wywozu do WE. Oryginał świadectwa musi zostać opatrzony pieczęcią urzędową i podpisany przez urzędowego inspektora wyznaczonego przez właściwy organ. Czyniąc to, właściwy organ kraju wywozu zapewnia, że przestrzegane są zasady certyfikacji równoważne tym ustanowionym w dyrektywie Rady 96/93/WE.

Pieczęć, jeżeli nie jest tłoczona, oraz podpis, są w kolorze innym niż kolor druku.

f)

Jeżeli do celów identyfikacji zawartości przesyłki, do świadectwa dołączone są dodatkowe strony, uważa się je za część oryginału, a każda z nich jest opatrzona pieczęcią i podpisana przez poświadczającego inspektora urzędowego.

g)

Oryginał świadectwa musi towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej WE.

h)

Świadectwo wydane dla żywych ryb, ich jaj i gamet jest ważne przez 10 dni od daty wystawienia. W przypadku transportu statkiem, termin ważności przedłuża się o czas podróży morskiej.

i)

Żywych ryb, ich ikry i gamet nie transportuje się z innymi rybami, ikrą lub gametami, które nie są przeznaczone do WE lub odznaczają się gorszym stanem zdrowia. Ponadto, nie można ich transportować w warunkach, które mogłyby wpłynąć na ich stan zdrowia.

j)

Ewentualna obecność czynników chorobotwórczych w wodzie ma związek ze stwierdzeniem stanu zdrowia żywych ryb, ikry i gamet. Dlatego też, urzędnik poświadczający musi mieć na uwadze, co następuje: „Miejscem pochodzenia” powinno być miejsce, w którym ryby, ikra lub gamety były hodowane do momentu osiągnięcia rozmiarów handlowych, odpowiadających przesyłce wyszczególnionej w niniejszym świadectwie.”


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK IV

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IV

„ZAŁĄCZNIK V

Image


Top