EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2254

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2254/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

OJ L 385, 29.12.2004, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2254/oj

29.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2254/2004

z dnia 27 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EGW) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zharmonizowane reguły dla ekologicznej produkcji zwierzęcej zostały określone niedawno i wraz z rozwojem tego sektora w ostatnim czasie bioróżnorodność zwierząt gospodarskich hodowanych ekologicznie dostępnych na rynku jest nadal niewystarczająca. Z tego względu, konieczne jest dalsze ułatwienie rozwoju ekologicznej produkcji zwierzęcej.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2277/2003 (2) zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 przedłuża okres przejściowy potrzebny do włączenia tradycyjnych zwierząt do systemu rolnictwa ekologicznego do 31 grudnia 2004 r. Jednakże przedłużenie tego okresu nie jest wystarczające szczególnie w wypadku produkcji drobiu, obejmującej wiele etapów wymagających zaangażowania różnych wyspecjalizowanych sektorów.

(3)

Istnieje zatem potrzeba dalszego stosowania produkcji zwierząt hodowanych nieekologicznie. Należy odpowiednio przyjąć przepisy dotyczące pochodzenia zwierząt.

(4)

Mimo iż istnieje teraz możliwość wsparcia przepisów dotyczących pochodzenia kur do produkcji jaj, normy produkcyjne dla tych zwierząt nie zostały jeszcze ujednolicone. Do czasu określenia takich norm, w przypadku gdy ekologicznie hodowane kury nie są dostępne, należy zezwolić na włączenie nieekologicznie hodowanych kur przeznaczonych do produkcji jaj, młodszych niż 18 tygodni do ekologicznej jednostki produkcji zwierzęcej, z zastrzeżeniem pewnych warunków, mających uprzednio zastosowanie przy włączeniu zwierząt, o których mowa, do systemu rolnictwa ekologicznego.

(5)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

(6)

Biorąc pod uwagę konieczność pilnego wprowadzenia tego środka związaną z faktem, że termin wygaśnięcia pewnych przepisów dotyczących pochodzenia zwierząt upływa z dniem 31 grudnia 2004 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 198 z 22.07.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1481/2004 (Dz.U. L 272 z 20.8.2004, str. 11).

(2)  Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 68.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I części B do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany:

a)

punkt 3.4 tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„—

kury przeznaczone do produkcji jaj i drób przeznaczony na produkcję mięsa młodszy niż 3 dni,”.

b)

tekst w pkt 3.5 otrzymuje brzmienie:

„3.5.

Niniejsze odstępstwo musi być najpierw zatwierdzone przez organ lub jednostkę kontrolującą.”;

c)

tekst w pkt. 3.6 otrzymuje brzmienie:

„3.6.

W drodze trzeciego odstępstwa, odnowienie lub odbudowę hodowli lub stada zatwierdza organ lub jednostka w wypadku, gdy zwierzęta hodowane ekologicznie nie są dostępne, oraz w następujących przypadkach:

a)

wysokiej śmiertelności zwierząt, spowodowanej okolicznościami zdrowotnymi lub katastroficznymi;

b)

kury przeznaczone do produkcji jaj i drób przeznaczony na produkcję mięsa młodszy niż 3 dni;

c)

prosięta do celów hodowli, które muszą być hodowane zgodnie z zasadami niniejszego rozporządzenia oraz od momentu odsadzenia muszą ważyć mniej niż 35 kg.

Przypadek c) jest zatwierdzony na okres przejściowy wygasający dnia 31 lipca 2006 r.”;

d)

tekst w pkt 3.7 otrzymuje brzmienie:

„3.7.

Nie naruszając przepisów pkt 3.4 i 3.6, w przypadku gdy ekologicznie hodowane kury nie są dostępne, nieekologicznie hodowane kury przeznaczone do produkcji jaj, młodsze niż 18 tygodni mogą być włączone do ekologicznej jednostki produkcji zwierzęcej, z zastrzeżeniem następujących warunków:

uprzednie zezwolenie właściwej władzy,

z dniem 31 grudnia 2005 r. przepisy określone w akapicie 4 (Pasza) i 5 (Zapobieganie chorobom i opieka weterynaryjna) niniejszego załącznika I stosuje się do nieekologicznie hodowanych kur, które należy włączyć do ekologicznych jednostek produkcyjnych.”.


Top