EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2253

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2253/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

OJ L 385, 29.12.2004, p. 7–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 189 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 189 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32008R0868

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2253/oj

29.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2253/2004

z dnia 23 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77 (2) określa zawartość sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane.

(2)

Dane zebrane dla celów sprawozdania z gospodarstwa rolnego muszą brać pod uwagę zmiany Wspólnej Polityki Rolnej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (3) istotnie zmienia sposób wypłacania dotacji dla rolników we Wspólnocie. Zmiany te należy wziąć pod uwagę w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów prawidłowego kontrolowania rozwoju dochodów gospodarstw rolnych oraz zapewnienia wystarczającej podstawy do analizy biznesowej gospodarstw.

(3)

Wraz z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji należy odpowiednio dostosować sprawozdanie z gospodarstwa rolnego.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2237/77.

(5)

Zważywszy, że niektóre zmiany będą obowiązywały od roku 2004, dokonane zmiany w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego stosuje się od roku obrachunkowego 2004.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2237/77 zastępuje się odpowiednio załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2004, który rozpoczyna się w okresie między dniem 1 stycznia a dniem 1 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 23 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 109 z 23.6.1965, str. 1859/65. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 660/2004 (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 97).

(2)  Dz.U. L 263 z 17.10.1977, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1837/2001 (Dz.U. L 255 z 24.9.2001, str. 1).

(3)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2237/77 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W tabeli A (INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA), pozycje 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„Numer i treść pozycji

Numer porządkowy

1.   

Numer gospodarstwa

Region

1

Podregion

2

Numer porządkowy gospodarstwa

3

»Nieużywany«

4–5

2.   

Informacje dotyczące zapisów komputerowych i biura rachunkowego

Liczba grup 10 danych

6

»Nieużywany«

7–16

Numer biura rachunkowego (nieobowiązkowo)

17”

2)

Tabela M otrzymuje następujące brzmienie:

„M.   DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DO POWIERZCHNI LUB PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ – zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 1251/1999 (1), (WE) nr 1254/1999 (2) i (WE) nr 1782/2003 (3) (pozycje 601–680 i 700–772)

Produkt lub zestaw produktów (pozycja)

 

 

Liczba jednostek podstawowych do dopłat

Pomoc ogółem

Ilość referencyjna

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

nieużywany

nieużywany

 

 

 

nieużywany”


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1.

(2)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21.

(3)  Dz.U L 270, z 21.10.2003, str. 1.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2237/77 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Punkt 107 otrzymuje następujące brzmienie:

„107.   System podatku VAT

Każde gospodarstwo powinno wskazać system VAT (liczba porządkowa 400), któremu podlega gospodarstwo według kodów zamieszczonych w poniższej tabeli:

 

Numer porządkowy 400

Kod

BELGIA

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

REPUBLIKA CZESKA

Zarejestrowany

1

DANIA

Moms (= normalny)

1

NIEMCY

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTONIA

Normalny

1

Specjalny

2

GRECJA

System normalny

1

System rolny

2

HISZPANIA

System normalny

1

System uproszczony

2

System rolny

3

FRANCJA

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

IRLANDIA

Rolny

1

Zarejestrowany (= normalny)

2

WŁOCHY

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Regime normal

3

CYPR

Normalny

1

Rolny

2

Nieobjęty podatkiem VAT

3

ŁOTWA

Normalny

1

Rolny

2

LITWA

Normalny

1

Nieobjęty podatkiem VAT

2

LUKSEMBURG

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l'agriculture

3

WĘGRY

Normalny

1

Rolny

2

MALTA

Normalny

1

NIDERLANDY

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

AUSTRIA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

POLSKA

Normalny

1

Rolny

2

PORTUGALIA

System rolny

1

System normalny

2

SŁOWENIA

Normalny

1

Rolny

2

SŁOWACJA

Zarejestrowany

1

Zwolniony

2

FINLANDIA

System normalny

1

SZWECJA

System normalny

1

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Zwolniony

1

Zarejestrowany

2

Podpodział systemu VAT (tylko Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry i Polska)

 

Numer porządkowy 401

HISZPANIA

 

Wprowadzić kod systemu VAT (używany w numerze porządkowym 400) dla systemu mniejszościowego, w przypadku gdy gospodarstwo podlega dwóm systemom

FRANCJA

Sans TVA obligatoire sur activités connexes

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexés

1

WŁOCHY

System VAT dla agroturystyki (»agriturismo«) jako działalności drugorzędnej

 

Regime speciale agriturismo

1

Regime normale agriturismo

2

WĘGRY

 

Wprowadzić kod systemu VAT (używany w numerze porządkowym 400) dla systemu mniejszościowego, w przypadku gdy gospodarstwo podlega dwóm systemom

POLSKA

 

Wprowadzić kod systemu VAT (używany w numerze porządkowym 400) dla systemu mniejszościowego, w przypadku gdy gospodarstwo podlega dwóm systemom”.

2)

Punkt 113 otrzymuje brzmienie:

„113.   Z czego: szczegółowe informacje dotyczące sumy ogółem wykazanej w pozycji 112:

1.

Kategorie (pozycje 22–50), z wyjątkiem dotacji do bydła wykazywanej pod kodem 700 i 770 poniżej.

2.

Produkty (pozycje 120 do 313 i podpozycje), z wyjątkiem płatności obszarowych wykazywanych pod kodem 600 i płatności wykazywanych pod kodami 670 i 680 poniżej.

3.

Poszczególne kody wymienione na poniższym wykazie:

Kod 600 odnosi się do łącznej kwoty płatności obszarowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003, w tym dopłat do obszarów odłogowanych i roślin energetycznych. Łączna kwota dopłat wraz ze szczegółowymi informacjami powinna zostać także wykazana w tabeli M,

Kod 670 odnosi do pomocy przyznawanej w ramach systemu jednolitej płatności na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. Łączna kwota dopłat wraz ze szczegółowymi informacjami powinna zostać także wykazana w tabeli M,

Kod 680 odnosi do pomocy przyznawanej w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Łączna kwota dopłat wraz ze szczegółowymi informacjami powinna zostać także wykazana w tabeli M,

Kod 700 odnosi się do łącznej kwoty dopłat bezpośrednich w ramach wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1254/1999 i (WE) nr 1782/2003. Łączna kwota dopłat wraz ze szczegółowymi informacjami powinna zostać także wykazana w tabeli M,

Kod 770 odnosi się do premii mlecznej i płatności dodatkowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003. Łączna kwota dopłat wraz ze szczegółowymi informacjami powinna zostać także wykazana w tabeli M,

Kod 800 odnosi się do bezpośredniej pomocy do metod produkcji rolnej służących ochronie środowiska, zachowaniu obszarów wiejskich i poprawie dobrostanu zwierząt,

Kod 810 odnosi się do kwot wypłaconych rolnikom podlegającym pewnym ograniczeniom ze względu na działalność w regionach o ograniczeniach środowiskowych,

Kod 820 odnosi się do wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,

Kod 830 odnosi się do wspierania rolników w zakresie dostosowania do wymagających norm prawa wspólnotowego,

Kod 835 odnosi się do wsparcia w zakresie kosztów doradztwa rolniczego,

Kod 840 odnosi się do wsparcia w zakresie metod produkcji rolnej mających na celu podwyższenie jakości produktów rolniczych,

Kod 900 odnosi się do wsparcia udzielonego na rzecz zalesiania gruntów rolnych,

Kod 910 odnosi się do innych form wspierania leśnictwa,

Kod 951 odnosi się do dotacji i subsydiów dla produkcji zwierzęcej, nieuwzględnionych w żadnym z wyżej wymienionych kodów,

Kod 952 odnosi się do dotacji i subsydiów dla upraw, nieuwzględnionych w żadnym z wyżej wymienionych kodów,

Kod 953 odnosi się do dotacji i subsydiów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, nieuwzględnionych w żadnym z wyżej wymienionych kodów,

Kod 955 odnosi się do dodatkowej pomocy opartej na rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003,

Kod 998 obejmuje zasiłki z tytułu klęsk, rekompensaty wypłacane przez władze publiczne za utratę produkcji lub środków produkcji (odszkodowania z prywatnych polis ubezpieczeniowych wykazuje się w tabeli F oraz w pozycji 181 w tabeli K),

Kod 999 obejmuje dotacje i subwencje o szczególnym charakterze (np. rekompensata agromonetarna). Biorąc pod uwagę ich szczególny charakter, płatności te wykazuje się w gotówce,

Kody 1052 i 2052 odnoszą się do rekompensat za zaprzestanie produkcji mleka. Wypłaty roczne wykazuje się w pozycji 1052, a płatności ryczałtowe w pozycji 2052,

Kod 950 wykorzystuje się dla subsydiów o charakterze ogólnym, które nie mogą być powiązane z żadnym konkretnym działaniem (= nie są wykazane pod żadnym z wyżej wymienionych kodów).”.

3)

W dziale K tytuł i pierwsze trzy akapity otrzymują następujące brzmienie:

„K.   PRODUKCJA (z wykluczeniem zwierząt)

Niektóre pozycje produktów podzielone są na podpozycje. W takich przypadkach, informacje z kolumn 4–10 powinny być podane zarówno dla danej podpozycji, jak i dla pozycji głównej. Sumę poszczególnych podpozycji wykazuje się w pozycji głównej.

Oddzielne zapisy są prowadzone dla upraw na gruntach odłogowanych, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003. Oddzielne zapisy powinny być także stosowane w sytuacji, gdy ta sama roślina jest uprawiana z nawodnieniem i bez nawodnienia.

Dane w odniesieniu do upraw na pniu powinny być wprowadzane w odpowiednich pozycjach, z wyjątkiem powierzchni, której się nie wykazuje. Ta sama zasada dotyczy także upraw z gruntów dodzierżawionych doraźnie, przez okres krótszy niż jeden rok.”.

4)

Punkt 146 otrzymuje następujące brzmienie:

„146.

Grunty odłogowane: grunty, nie dające plonów w trakcie całego roku obrachunkowego. Także wpisać grunty odłogowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003 i grunty nieuprawiane. Obejmuje również grunty odłogowane z zieloną pokrywą. Grunty odłogowane zagospodarowane pod dozwolone uprawy nieżywnościowe, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003 wykazuje się w odpowiedniej pozycji uprawy, oznaczonej kodem »rodzaju uprawy« 8 lub 9.”.

5)

W podpodziale KOLUMN TABELI K, treść kolumny 2 (Rodzaj uprawy) oraz kolumny 3 (Dane brakujące) otrzymują następujące brzmienie:

„Rodzaj uprawy (kolumna 2)

Wyróżnia się następujące rodzaje upraw i odpowiadające im kody:

Kod 0

:

Kod ten stosuje się do produktów zwierzęcych, produktów przetworzonych, zapasów i produktów ubocznych.

A.   Uprawy polowe (w tym świeże warzywa, melony i truskawki w uprawie polowej w płodozmianie z uprawami rolnymi; z wykluczeniem roślin uprawianych na gruntach odłogowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003).

Kod 1

:

Rośliny uprawiane w plonie głównym, nienawadniane

Rośliny uprawiane w plonie głównym obejmują:

uprawy pojedyncze tzn. uprawy, które są jedynymi uprawami na danym obszarze w danym roku obrachunkowym,

uprawy mieszane: uprawy siane, uprawiane i zbierane razem, których produktem końcowym jest mieszanka,

z upraw uprawianych kolejno na danym obszarze w danym roku obrachunkowym, uprawa pozostająca na danym obszarze najdłużej.

Kod 2

:

Uprawy mieszane nienawadniane

Uprawy uprawiane przez jakiś czas razem na tym samym gruncie, gdzie każda z nich normalnie składa się na znaczny plon w trakcie roku obrachunkowego. Łączny obszar podzielony jest między te uprawy proporcjonalnie do obszaru faktycznie zajmowanego przez każdą z nich.

Kod 3

:

Uprawy sukcesywne nienawadniane (poplony)

Uprawy uprawiane w dalszej kolejności podczas roku obrachunkowego na danym obszarze, nie traktowane jako rośliny uprawiane w plonie głównym.

Kod 6

:

Nawadniane uprawy główne lub mieszane

Kod 7

:

Nawadniane poplony

Uprawa jest uważana za nawadnianą, gdy woda jest dostarczana w sposób inny niż naturalny.

Te dwa rodzaje upraw wykazuje się, o ile informacje ich dotyczące dostępne są w księgach gospodarstwa.

B.   Uprawy w ogrodach towarowych i kwiaty

Kod 4

:

Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane w ogrodach towarowych (patrz pozycja 137) oraz kwiaty i rośliny ozdobne w uprawie polowej (patrz pozycja 140).

C.   Uprawy pod osłonami

Kod 5

:

Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane pod osłonami (patrz pozycja 138), oraz kwiaty i rośliny ozdobne (roczne lub wieloletnie) uprawiane pod osłonami (patrz pozycja 141), uprawy wieloletnie pod osłonami (patrz pozycja 156). Jeżeli konieczne, także pozycje 143, 285 i 157.

D.   Uprawy na gruntach odłogowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003.

Kod 8

:

Uprawy nienawadniane na gruntach odłogowanych

Kod 9

:

Uprawy nawadniane na gruntach odłogowanych

E.   Rośliny energetyczne

Kod 10

:

Rośliny energetyczne (art. 88 do 92 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003)

Dane brakujące (kolumna 3)

Kod 0

:

Kod 0 wprowadza się gdy wszystkie dane są dostępne.

Kod 1

:

Kod 1 stosuje się w przypadku braku informacji dotyczącej obszaru wykorzystywanego pod daną uprawę (patrz kolumna 4), np. w przypadku sprzedaży nadających się do obrotu produktów z upraw zakupionych na pniu lub pochodzących z ziemi dodzierżawionej doraźnie na okres krótszy niż 1 rok lub okazjonalnie, oraz w przypadku produkcji uzyskanej w wyniku przetworzenia nabytych produktów zwierzęcych i roślinnych.

Kod 2

:

Kod 2 stosuje się dla upraw zakontraktowanych, kiedy ze względu na warunki sprzedaży niemożliwe jest ustalenie faktycznej wielkości produkcji (kolumna 5).

Kod 3

:

Kod 3 stosuje się, gdy ze względu na warunki sprzedaży niemożliwe jest ustalenie faktycznej wielkości produkcji, a uprawy nie są uprawami zakontraktowanymi.

Kod 4

:

Kod 4 stosuje się w przypadku braku danych dotyczących obszaru i faktycznego poziomu produkcji.

Kod 8

:

Kod 8 stosuje się w przypadku produktu opatrzonego kodem 146, gdzie obszar jest odłogowany jako środek zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/99 lub (WE) nr 1782/03 i nie jest uprawiany (ewentualnie łącznie z zieloną pokrywą).”.

6)

Dział L otrzymuje następujące brzmienie:

„L.   KWOTY I INNE PRAWA

Ilość posiadanych kwot zawsze podaje się w kolumnie 9.

Należy także podać kwoty pierwotnie pozyskane nieodpłatnie, według bieżącej wartości rynkowej, o ile mogą one być przedmiotem obrotu oddzielnie od gruntów. Kwoty, które nie mogą być przedmiotem obrotu w oderwaniu od gruntów, z którymi są powiązane, wykazuje się tylko w tabeli G.

Niektóre dane wykazuje się równocześnie, indywidualnie lub jako elementy wartości zagregowanych, w innych pozycjach tabel F, G i/lub K.

Stosuje się następujące pozycje:

401

Mleko

402

Premie za krowy mamki

404

Premie za owce maciorki i matki kozie

421

Buraki cukrowe

422

Tytoń

423

Ziemniaki przemysłowe (wysokoskrobiowe)

441

Amoniak

442

Nawóz organiczny

470

Uprawnienia do płatności z tytułu systemu jednolitej płatności (nieobowiązkowo)

499

Inne.

KOLUMNY TABELI L

Kwoty i inne prawa (kolumna 1)

Pozycja kwoty lub prawa

Typ danych (kolumna 2)

Kod 1

:

Wpisy związane z aktywami: zakup i sprzedaż

Kod 2

:

Wpisy związane z dochodami: leasing lub dzierżawa kwot

(Kolumna 3). nieużywana

Wydatki (kolumna 4)

Dla kodu 1 w kolumnie 2.

 

Kwota zapłacona za zakup kwot lub innych praw.

Dla kodu 2 w kolumnie 2:

 

Kwota zapłacona za leasing lub dzierżawę kwot lub innych praw. Także uwzględniona w pozycji 85 tabeli F – »Czynsz zapłacony«.

Wpływy (kolumna 5)

Dla kodu 1 w kolumnie 2:

 

Kwota otrzymana za sprzedaż kwot lub innych praw.

Dla kodu 2 w kolumnie 2:

 

Kwota otrzymana za dzierżawę lub leasing kwot lub innych praw. Także uwzględniona w pozycji 181 (Inne produkty i wpływy) w tabeli K.

Wartość początkowa (kolumna 6)

Dla kodu 1 w kolumnie 2:

 

Wartość według wyceny na początek roku obrachunkowego, ilości pozostających w dyspozycji właściciela, niezależnie od tego, czy pozyskane nieodpłatnie czy odpłatnie, należy wykazać według bieżącej wartości rynkowej, jeżeli kwoty można potraktować oddzielnie od powiązanych z nimi gruntów.

Dla kodu 2 w kolumnie 2:

 

Nie dotyczy.

Amortyzacja (kolumna 7)

W kolumnie tej wykazuje się amortyzację kwot i innych praw. Amortyzacji kwot i innych praw nie wolno jednak wykazywać w tabeli G (pozycja 340).

Wartość końcowa (kolumna 8)

Dla kodu 1 w kolumnie 2:

 

Wartość według wyceny na koniec roku obrachunkowego, ilości pozostających w dyspozycji właściciela, niezależnie od tego, czy zostały pozyskane nieodpłatnie czy odpłatnie, należy wykazać według bieżącej wartości rynkowej, jeżeli kwoty można potraktować oddzielnie od powiązanych z nimi gruntów.

Dla kodu 2 w kolumnie 2:

 

Nie dotyczy.

Ilość(kolumna 9)

Należy posługiwać się następującymi jednostkami miary:

pozycje 401, 421–442: kwintale,

pozycje 402 i 404: liczba bazowych jednostek dopłat,

pozycja 470: liczba uprawnień,

pozycja 499: brak wpisu.

Podatki, dodatkowe opłaty wyrównawcze (kolumna 10)

Wprowadzić tylko raz, kolumna 2 = 2.

Pozycja 401: dodatkowe opłaty wyrównawcze do mleka z tytułu produkcji w danym roku obrachunkowym, w innych przypadkach - zapłacona kwota. W przypadku kwoty przy braku płatności należy wprowadzić »0«.”.

7)

Dział M. otrzymuje następujące brzmienie:

„M.   DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DO POWIERZCHNI LUB PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ – zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999 i (WE) nr 1782/2003 (pozycje 600–680 i 700–772) (1)

600.

Płatności obszarowe zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003.

Łączną kwotę płatności obszarowych wykazuje się także w tabeli J, kod 600. Obejmuje ona także płatności obszarowe w odniesieniu do gruntów odłogowanych.

Szczegóły pozycji 600:

Pozycje 621–638 są wprowadzane dla upraw nawadnianych jedynie wtedy, gdy podlegają one specjalnemu traktowaniu w ramach krajowego planu regionalizacji. W takiej sytuacji, obszarów i płatności nie wykazuje się w pozycjach 601–618. Jeżeli obszary nawadniane nie są traktowane w sposób szczególny w ramach krajowego planu regionalizacji, wykazuje się je w pozycjach 601–618.

601.

Płatności obszarowe dla gruntów nienawadnianych

Suma pozycji 602–618.

Należy podać informacje dla różnych podpozycji, przynajmniej w przypadku gdy Państwo Członkowskie przewidziało w swoim planie regionalizacji różne systemy rekompensat (ze względu na plon referencyjny, wypłaconą jednostkową kwotę pomocy, cały kwalifikujący się obszar) dla różnych kwalifikujących się upraw.

602.

Płatności obszarowe dla zbóż

603.

Płatności obszarowe dla roślin oleistych

604.

Płatności obszarowe dla roślin wysokobiałkowych

605.

Płatności obszarowe dla zbóż na kiszonkę

606.

Płatności obszarowe dla kukurydzy ziarnistej

607.

Dopłaty obszarowe dla kukurydzy na kiszonkę

608.

Dodatki do płatności obszarowych dla pszenicy durum na obszarach o produkcji tradycyjnej lub na obszarach objętych specjalną pomocą, zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/99 i rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003.

609.

Płatności obszarowe dla pozostałych roślin uprawnych

611.

Płatności obszarowe dla trawy na kiszonkę

612.

Płatności obszarowe dla lnu uprawianego na włókno

613.

Płatności obszarowe dla konopi uprawianych na włókno

614.

Premia z tytułu roślin wysokobiałkowych (jeśli nieujęta w pozycji 604)

618.

Specjalna premia jakościowa z tytułu pszenicy durum (jeśli nieujęta w pozycji 608)

621.

Płatności obszarowe dla gruntów nawadnianych

Suma pozycji 622–633.

Należy podać informacje dla różnych podpozycji, przynajmniej w przypadku, gdy Państwo Członkowskie przewidziało w swoim planie regionalizacji różne systemy rekompensat (ze względu na plon referencyjny, wypłaconą kwotę wsparcia, cały kwalifikujący się obszar) dla różnych kwalifikujących się upraw.

622.

Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw zbożowych

623.

Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw roślin oleistych

624.

Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw roślin wysokobiałkowych

625.

Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw zbóż na kiszonkę

626.

Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw kukurydzy ziarnistej

627.

Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw kukurydzy na kiszonkę

628.

Dodatek do płatności obszarowych na nawadniane uprawy pszenicy durum na obszarach o produkcji tradycyjnej lub na obszarach objętych specjalną pomocą, zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 i rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003.

629.

Płatności obszarowe dla innych nawadnianych roślin uprawnych

632.

Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw lnu uprawianego na włókno

633.

Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw konopi uprawianych na włókno

634.

Premia z tytułu nawadnianych roślin wysokobiałkowych (jeśli nieujęta w pozycji 624)

638.

Specjalna premia jakościowa z tytułu nawodnionej pszenicy durum (jeśli nieujęta w pozycji 628)

650.

Płatności obszarowe za odłogowanie

655.

Pomoc z tytułu roślin energetycznych

670.

System jednolitej płatności zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003

Łączną kwotę pomocy przyznawanej w ramach systemu jednolitej płatności wykazuje się w tabeli J, z kodem 670.

Szczegóły pozycji 670 (nieobowiązkowo):

671.

Pomoc przyznawana w ramach systemu jednolitej płatności (za wyjątkiem płatności w pozycjach 672–674); obejmuje także pomoc z tytułu użytków zielonych / trwałych użytków zielonych, jeśli nieróżnicowane

672.

Pomoc przyznawana w ramach systemu płatności jednolitych z tytułu użytków zielonych / trwałych użytków zielonych

673.

Pomoc przyznawana w ramach systemu jednolitej płatności z tytułu odłogowania

674.

Pomoc przyznawana w ramach systemu jednolitej płatności, na podstawie specjalnych uprawnień

680.

System jednolitej płatności obszarowej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003.

Łączną kwotę pomocy przyznawanej w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej wykazuje się w tabeli J, z kodem 680.

700.

Dopłaty bezpośrednie do produkcji wołowiny zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1254/1999 i (WE) nr 1782/2003

Łączną kwotę dopłat bezpośrednich do wołowiny wykazuje się także w tabeli J, kod 700.

Poniższa tabela przedstawia pozycje dla wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich do wołowiny, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1254/1999 i (WE) nr 1782/2003. Udostępnienie niektórych informacji dotyczących »liczby jednostek podstawowych« i »kwoty pomocy ogółem« ma charakter opcjonalny. W odniesieniu do dodatkowych dopłat wprowadzonych przez rozporządzenie (WE) nr 1254/1999, ważne jest uniknięcie podwójnego zapisu. W związku z tym:

dopłatę uzupełniającą premii za krowy mamki należy wykazywać w pozycji 764 tylko w przypadku, gdy nie została ona wcześniej wykazana w pozycji 731,

dopłatę uzupełniającą premii z tytułu uboju należy wykazywać w pozycji 762 tylko w przypadku, gdy nie została ona wcześniej wykazana w pozycji 742,

dodatkowe dopłaty do bydła płci męskiej należy wykazywać w pozycji 763 tylko w przypadku, gdy nie zostały one wcześniej wykazane w pozycjach 710–715.

Pozycje

Liczba jednostek podstawowych do dopłat

Pomoc całkowita ogółem

700

Dopłaty do wołowiny ogółem

(suma pozycji 710, 720, 730, 740, 750 i 760)

Obowiązkowo

710

Premia specjalna

(suma pozycji 711 i 715)

Obowiązkowo

Obowiązkowo

711

Premia specjalna za byki

Obowiązkowo

Obowiązkowo

715

Premia specjalna za wolce

Obowiązkowo

Obowiązkowo

720

Premia pozasezonowa

Obowiązkowo

Obowiązkowo

730

Premia za krowy mamki

(suma pozycji 731 i 735)

Obowiązkowo

731

Premia za krowy mamki i jałówki razem

(lub suma pozycji 732 i 733)

Obowiązkowo

Obowiązkowo

732

Premia za krowy mamki

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

733

Premia za jałówki

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

735

Premia za krowy mamki: dodatkowa premia krajowa

Obowiązkowo

Obowiązkowo

740

Premia z tytułu uboju

(suma pozycji 741 i 742)

Obowiązkowo

741

Premia z tytułu uboju: od 1 do 7 miesięcy

Nieobowiązkowo

Obowiązkowo

742

Premia z tytułu uboju: od 8 miesięcy wzwyż

Obowiązkowo

Obowiązkowo

750

Płatność za ekstensyfikację, razem

(lub suma pozycji 751 i 753)

Obowiązkowo

Obowiązkowo

751

Premia z tytułu ekstensyfikacji dla bydła płci męskiej i krów mamek

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

753

Premia z tytułu ekstensyfikacji dla krów mlecznych

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

760

Płatności dodatkowe (koperty krajowe)

(suma pozycji 761 i 769)

Obowiązkowo

761

Płatności od sztuki bydła, razem

(lub suma pozycji 762, 763, 764, 765 i 766)

Obowiązkowo

762

Uzupełnienie premii z tytułu uboju dla bydła od 8 miesięcy wzwyż

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

763

Bydło płci męskiej

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

764

Uzupełnienie premii za krowy mamki

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

765

Krowy mleczne

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

766

Jałówki

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

769

Płatności obszarowe

Nieobowiązkowo

Obowiązkowo

770.

Premia mleczna w tym płatności dodatkowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003

Pozycja

Liczba jednostek podstawowych do dopłat

Pomoc całkowita ogółem

770.

Premia mleczna i płatności dodatkowe

Obowiązkowo

Obowiązkowo

771.

Premia mleczna

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

772.

Płatności dodatkowe

Nieobowiązkowo

Nieobowiązkowo

KOLUMNY TABELI M

Produkt lub zestaw produktów (kolumna 1)

(Kolumny 2 i 3): nieużywane

Liczba jednostek podstawowych dla dopłat (kolumna 4)

Dla pozycji 600–650 i 769 należy wykazać powierzchnię w arach, w odniesieniu do której producent otrzymuje dopłaty. Dla pozycji 710–766 należy wykazać liczbę płatności. Dla pozycji 670–674 należy wykazać liczbę ilość aktywowanych uprawnień. Dla pozycji 770–772 należy wykazać indywidualną ilość referencyjną (w kwintalach).

Pomoc ogółem (kolumna 5)

Kwota łączna otrzymanej pomocy, do której nabyte zostało prawo w ciągu danego roku obrachunkowego.

Ilość referencyjna (kolumna 6)

Dla pozycji 601–650 należy wykazać plon referencyjny upraw (w kilogramach na hektar), zastosowany do wyliczenia dopłat. W przypadku braku takich danych w księgach gospodarstwa, dane te mogą być uzupełnione przez Agencje Łącznikowe stosujące dane regionalne, właściwe ze względu na lokalizację danego gospodarstwa.

(Kolumny 7–10): nieużywane.”


(1)  Jeśli dotyczy, kody te mogą być stosowane także w systemach Uzupełniających Krajowych Płatności Bezpośrednich w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Polsce i na Słowacji.


Top