Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0110

Dyrektywa Komisji 2004/110/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu kolejowego towarów niebezpiecznychTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 365, 10.12.2004, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 66–67 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 177 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 177 - 177

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2006; Uchylona w sposób domniemany przez 32006L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/110/oj

10.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 365/24


DYREKTYWA KOMISJI 2004/110/WE

z dnia 9 grudnia 2004 r.

dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu kolejowego towarów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik do dyrektywy 96/49/WE odnosi się do regulaminu dotyczącego międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), obowiązującego od dnia 1 lipca 2003 r.

(2)

RID jest uaktualniany co dwa lata. W związku z tym zmienioną wersję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. z okresem przejściowym do dnia 30 czerwca 2005 r.

(3)

Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do Załącznika do dyrektywy 96/49/WE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, powołanego na mocy art. 9 dyrektywy 96/49/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik do dyrektywy 96/49/WE otrzymuje brzmienie:

„Regulamin dotyczący międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), zamieszczony w załączniku I do dodatku B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), obowiązujący od dnia 1 stycznia 2005 r., w sprawie zastąpienia wyrażeń »Umawiająca się Strona« oraz »państwa lub drogi kolejowe« wyrażeniem »Państwo Członkowskie«.

Tekst poprawek w wersji RID z 2005 r. zostanie opublikowany niezwłocznie po udostępnieniu tekstu we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.”.

Artykuł 2

1.   Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 lipca 2005 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty wymienionych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/89/WE (Dz.U. L 293 z 16.9.2004, str. 14).


Top