Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0999

Rozporządzenie Rady (WE) nr 999/2004 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1531/2002 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Singapuru

OJ L 183, 20.5.2004, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 46–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 220 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 220 - 222

No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/999/oj

20.5.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/7


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 999/2004

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1531/2002 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Singapuru

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, art. 11 ust. 3 i art. 22 lit. c),

uwzględniając wniosek Komisji przedłożony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Obowiązujące środki

(1)

Rada, za pomocą rozporządzenia (WE) nr 1531/2002 (2), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty odbiorników telewizji kolorowej („rozpatrywanego produktu”) pochodzących z, między innymi, Ludowej Republiki Chin, („Chin”). Na mocy decyzji Komisji 2002/683/WE (3), przyjęto zobowiązania dla siedmiu eksporterów w Chinach: Haier Electrical Appliances Corporation Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co. Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd i Xiamen Overseas Chinese Electronic Co, Ltd.

(2)

Stawka cła stosowanego do ceny netto franco na granicy Wspólnoty przed uiszczeniem opłat celnych została ustalona rozporządzeniem 1531/2002 w wysokości 44,6 % na przywóz rozpatrywanego produktu z Chin.

2.   Dochodzenie

(3)

20 marca 2004 r. Komisja, poprzez publikację zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4) ogłosiła rozpoczęcie kilku częściowych przeglądów tymczasowych środków antydumpingowych, stosowanych wobec przywozu wybranych produktów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Republiki Białorusi, zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 22 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Środek antydumpingowy nałożony na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chin jest jednym ze środków na podstawie których zainicjowano przegląd („środki”).

(4)

Przegląd został wszczęty z inicjatywy Komisji, w celu ustalenia czy, w konsekwencji rozszerzenia Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („rozszerzenie”) właściwe jest dostosowanie środków.

(5)

Ponieważ pewna ilość przywozu rozpatrywanego produktu pochodzącego z Chin jest obecnie przedmiotem zobowiązania cenowego dla określonej wielkości, przegląd środków został zainicjowany w celu zbadania czy to zobowiązanie, sporządzone na podstawie danych dla Wspólnoty składającej się z 15 Państw Członkowskich powinno być dostosowane do rozszerzenia.

3.   Strony zainteresowane dochodzeniem

(6)

Wszystkie zainteresowane strony znane Komisji, włącznie z przemysłem wspólnotowym, stowarzyszeniami producentów lub użytkowników we Wspólnocie, eksporterami/producentami w zainteresowanych państwach, importerami i ich stowarzyszeniami oraz odpowiednimi władzami w zainteresowanych państwach oraz zainteresowane strony w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. („UE10”) zostały poinformowane o wszczęciu dochodzenia i miały możliwość wyrażenia swoich poglądów na piśmie, przedstawienia informacji oraz dostarczenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie zainteresowane strony, które wyraziły takie życzenie i wykazały, że istnieją przyczyny, dla których powinny zostać wysłuchane, zostały wysłuchane.

(7)

W związku z tym, swoje stanowiska przedstawiły następujące zainteresowane strony:

a)

producent wspólnotowy:

Royal Philips Electronics, Eindhoven, Niderlandy

b)

Producenci eksportujący:

Chińska Izba Handlu, Pekin, Chińska Republika Ludowa; działający w imieniu następujących producentów eksportujących:

Haier Electrical Appliances Corporation Ltd,

Hisense Import & Export Co., Ltd,

Konka Group Co., Ltd,

Sichuan Changhong Electric Co. Ltd,

Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd,

TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd,

Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd.

B.   ROZPATRYWANY PRODUKT

(8)

Rozpatrywanym produktem są odbiorniki telewizji kolorowej o przekątnej ekranu większej niż 15,5 cm niezależnie od tego czy posiadają one wbudowany odbiornik radiowy i/lub zegar. Obecnie ten produkt klasyfikowany jest pod pozycjami CN ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 i 8528 12 66.

C.   WYNIKI DOCHODZENIA

1.   Stanowiska stron

(9)

Chińska Izba Handlowa dla Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (CCCME) działająca w imieniu spółek, którym przyznano zobowiązanie razem z CCCME oświadczyła, że wielkość przywozu, do której stosuje się zobowiązanie cenowe została ustalona na podstawie udziału rzeczywistego popytu w UE 15 Państw Członkowskich. Stwierdziła, że należy zatem zmienić zobowiązanie tak, aby w odpowiedni sposób uwzględnić rynek UE 25 Państw Członkowskich. Stwierdziła również, że taki przegląd jest istotny dla uniknięcia dyskryminacji na korzyść innych eksporterów rozpatrywanego produktu do UE.

2.   Uwagi Państw Członkowskich

(10)

Państwa Członkowskie przedstawiły swoje uwagi i większość z nich popiera dostosowanie środków uwzględniając rozszerzenie.

3.   Ocena

(11)

Na podstawie dostępnych danych i informacji dokonano analizy, która potwierdziła, że wielkości przywozu rozpatrywanego produktu z Chin do UE10 są znaczne. Biorąc pod uwagę fakt, że wielkość przywozu, która jest przedmiotem obecnie obowiązującego zobowiązania cenowego została ustalona na podstawie przywozu do UE 15 Państw Członkowskich, nie uwzględnia ona skutku zwiększenia rynku po rozszerzeniu.

4.   Wniosek

(12)

Uwzględniając powyższe, uznaje się, że biorąc pod uwagę rozszerzenie, właściwe jest dostosowanie środków tak, aby zaspokoić dodatkowe wielkości przywozu na rynek UE10.

(13)

Początkowe wielkości przywozu, który jest przedmiotem zobowiązania cenowego dla UE 15 Państw Członkowskich zostały obliczone jako rosnąca wartość, która powinna osiągnąć dany udział rzeczywistego popytu UE w piątym roku obowiązywania zobowiązania. Zwiększenie wielkości przywozu na podstawie zobowiązania cenowego zostało obliczone za pomocą takiej samej metody.

(14)

Uznano zatem, że Komisja może przyjąć wniosek zmienionego zobowiązania odzwierciedlającego sytuację po rozszerzeniu na podstawie metody opisanej w motywie 13,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1

Komisja może przyjąć wniosek dotyczący zmienionego zobowiązania zwiększającego wielkość przywozu, który podlega zobowiązaniu cenowemu przyjętemu decyzją 2002/683/WE w związku z przywozem odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Wzrost jest obliczany za pomocą tej samej metody obliczania, która została użyta przy ustalaniu początkowego zobowiązania cenowego dla UE 15 Państw Członkowskich, to znaczy na podstawie wzrastającej wartości, która powinna osiągnąć dany udział rzeczywistego popytu UE w piątym roku obowiązywania zobowiązania.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 2004 r.

W imieniu Rady

B. COWEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr. 461/2004 (DZ.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 231 z 29.8.2002, str. 1.

(3)  Dz.U. L 231 z 29.8.2002, str. 42.

(4)  Dz.U. L 70 z 20.3.2004, str. 15.


Top